kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Appendiks

Spørgeskema

Spørgsmål 19 - matrix

I det følgende nævnes en række udsagn om forskellige holdninger til udviklingsbistandog hvilken betydning,

den har. For hvert udsagn bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i det pågældende udsagn

1. Størstedelen af udviklingsbistanden ender i de forkerte lommer

2. Udviklingsbistand kan være med til at begrænse antallet af flygtninge fra fattige lande

3. Problemerne i udviklingslandene er så store, at bistanden er nytteløs

4. Udviklingsbistand er med til at fremme menneskerettighederne i de pågældende lande

5. Udviklingsbistanden er med til at afskaffe fattigdom i verden

6. Vi skal sikre velfærden i Danmark, før vi bruger penge på udviklingsbistand

7. I stedet for at bruge penge på udviklingsbistand, burde vi give udviklingslandene fri adgang til at sælge deres varer

og produkter til os

8. Vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe andre

9. Udviklingsbistand kan være med til at begrænse konflikter og dermed skabe stabilitet i verden

10. Udviklingsbistanden skal hjælpe de fattige lande til at blive rigere, så de med tiden kan købe varer hos os

11. Udviklingsbistanden kan medvirke til at skabe en klimavenlig udvikling, så klimaforandringerne begrænses

12. Jeg har tillid til, at den danske, statslige udviklingsbistand bliver anvendt til fornuftige formål

13. Jeg har tillid til, at der bliver ført god kontrol med, at den danske statslige udviklingsbistand bliver anvendt

korrekt

14. Hvis udviklingsbistanden skal skabe resultater i meget fattige lande, må vi være villige til at risikere, at nogle

projekter kan slå fejl, eller at nogle penge ender i korruption

Svarmuligheder: Helt uenig / Uenig / Hverken eller uenig / Enig / Helt enig / Ved ikke

Spørgsmål 20 - grid - single

Du har nu svaret på en række spørgsmål om dine holdninger til udviklingsbistanden. I hvilken grad tror du, at

det er svært for danskerne at forholde sig til sådanne spørgsmål om udviklingsbistanden?

1. Slet ikke

2. I lille grad

3. Både og

4. I nogen grad

5. I høj grad

6. Ved ikke

Spørgsmål 21 - åben

Vi ved fra andre undersøgelser, at danskerne har svært ved at forholde sig til udviklingsbistanden. Hvorfor tror

du, at det er svært?

1. Åbent felt

© 2015– Side 82

Similar magazines