Birkegårdens alarm

jankragh

Kære bruger.

Brugervejledning

for

Alarmsystem

AL-01 & AL-02

Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem.

Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og

alarmsystemet lige, som med alt andet nyt, skal tilvænnes. Derfor

må du forvente at det tager tid før du vænner dig til systemet og

brugen af det.

Vi er glade for at have dig som bruger og håber du bliver glad for

vores system.

Med venlig hilsen

Birkegården A/S

2

Birkegården A/S ©

07.02.2011/Heidi


Installation

Funktionsopsætning.

Opsæt GSM-boksen et hensigtsmæssigt sted.
Isætning af SIM-kort i GSM-boksen:

Isæt SIM kort – vær opmærksom på at SIM-kortet vender korrekt.

Skru antennen på antenne-udgangen øverst i venstre side af

GSM-boksen.

Isæt strømkabel, aktiver nødstrømsbatteri og tilslut sirenen,

når du hører et ”bip” betyder det, at alarm-systemet aktiveres.

Indtastning og optagelse af adresse og alarm tlf. nr.

(Stemmeoptagelse). Password er: 1234På programmeringsbetjeningen tastes (# 9 * 801234 #), nu

kan man optage sine ord, imens skal ARM/LED-dioden lyse

konstant.

Placer GSM-boksen 20 cm fra ansigtet og tal langsomt, højt og

tydeligt ind i boksen, derved opnås bedst resultat under optagelsen.

Der skal opgives den fulde adresse, der skal siges (ALARM hos

navn/adr.).

Aktiverings tiden er ca. 1 minut, ”ARM” dioden på GSM-boksen

blinker. (Benyt ikke systemet før ”ARM” dioden lyser konstant)

Aktiveringen er afsluttet, når du hører et langt ”bip”, og ”ARM”

dioden stopper med at blinke og lyser konstant. Hvis SIMkortet

har fået forbindelse til netværket blinker ”LED” dioden i

GSM-boksen. Bemærk - denne diode SKAL blinke før ”ARM”

dioden lyser konstant og du hører et langt ”bip”. Hvis dette

ikke sker har alarmen ingen telefon funktion og alarmen virker

kun ved at sirenen aktiveres.

Vigtigt! SIM-kortet må ALDRIG tages ud/indsættes af/i

GSM-boksen med strøm på. Dette kan/vil medfører at

anlægget ikke kan fortage opkald. Ovenstående opsætning

af GSM-boksen skal følges.

Vigtigt! Stikket til sirenen må aldrig tages ud af boksen,

mens der er alarm. Sker dette, kan lyd-udgangen i boksen

brænde af og dette er IKKE omfattet af garantien!Derefter trykkes på vilkår knap på programmeringsbetjeningen

- der høres et kort ”Bip” og et langt ”Bip”, der angiver at optagelsen

er gennemført korrekt (optagelses tiden er max 10

sek.)

Der kan lagres 6 tlf.nr. Numrene lagres ved at taste (# ? * tlf.

nr.#) på programmeringsfjernbetjeningen, derefter høres et

”Bip” som angiver hvert programmeret nr. (?) står for den

rækkefølge man ønsker at GSM-alarmen, skal lave opkald til

de tlf. nr. som der bliver ind programmeret. Eksempel: Det

første tlf.nr. man vil programmer er (55-55-55-55):

Indtast (# 1 * 55555555 #) Ved næste ønskede telefonnummer

indtastes (# 2 * ???????? #) (Samme procedure følges

ved programmering af andre tlf.nr.)

Opsætning til Phonic alarm.

På programmerings betjeningen indtastes (# 9 * 1 #) derefter høres

et kort ”Bip” og et langt ”Bip”, dette angiver at opsætningen er gennemført.

(det betyder at sirenen hyler under en alarm)

Birkegården A/S ©

3

07.02.2011/Heidi

4

Birkegården A/S ©

07.02.2011/Heidi


Opsætning til lydløs alarm.

Ændring af lagrede tlf. nr.

På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 0 #) derefter høres et

kort ”Bip” og et langt ”Bip”, det angiver at opsætningen er gennemført.

(det betyder at sirenen ikke hyler under alarm)

Opsætning af GSM-boksen så sirenen afgiver lyd, når fjernbetjeningen

bruges.

På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 3 #), nu afgiver sirenen

lyd når fjernbetjeningen benyttes.

Opsætning af GSM-boksen så sirenen ikke afgiver lyd, når

fjernbetjeningen bruges.

På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 2 #), derefter høres

et kort ”Bip” som angiver at opsætningen er gennemført.

Opsætning af sirenens hyle tid.

På programmeringsbetjeningen indtastes (# 9 * 4 ? #).

”?” står for det antal minutter man ønsker sirenen skal hyle.

Sirenen er ved levering opsat til at hyle 5 minutter. Hvis man ønsker

at sirenen skal hyle konstant indtastes (# 9 * 4 #) Bemærk, alarm

-hyle-tiden har intet med alarm opkald at gøre.

Ændring af Password.

Det fabriksindstillede password er 1234. Dette ændres ved at taste

#7* på programmeringsenheden, herefter tastes det nye password.

F.eks. 4455 og afsluttes med #

Hvis ændring af lagrede telefonnumre ønskes:

1. Første tlf. nr. slettes ved at indtaste (# 1 * #). Tlf. nr. nummer 2

slettes ved at indtaste (# 2 * #) på programmeringsfjernbetjeningen.

osv.

System reset ordre. (nulstille til fabriksindstilling.)

Hvis der tastes ( # 9*691234#) ændres den indkodet opsætning, til

standard opsætningen. (Sirenen afgiver lyd ved fra og tilslutning,

phonic alarm, sirene hyle tiden er 1 minut, tlf. nr. og indtalt alarm

besked slettes).

Aktiver/Deaktiver.

Når døren/vindue lukkes, trykkes på (lukket hængelås) tasten på

fjernbetjeningen, LED dioden lyser og et ”Bip” høres, det betyder at

GSM alarmen er aktiveret og alle sensor er aktive. Når man ønsker

at alarmen skal deaktiveres, trykkes på (åben hængelås) tasten på

fjernbetjeningen, LED dioden slukkes og et ”Bip” høres, dette betyder

GSM alarmen nu er deaktiveret.

Hvis alarmen er deaktiveret og tændt, er gas udslip detektor og røg

detektor altid tændt.

(Gas-Detektor og røgdetektor tilkøbes separat)

Nød aktivering af GSM alarmen.

I tilfælde af ulykke eller andet, trykkes på (klokke) tasten på fjernbetjeningen,

derved aktiveres alarmen/hylen og vil automatisk påbegynde

opkald til de lagrede tlf. nr.

Vigtigt! Det anbefales altid at skifte password.

Birkegården A/S ©

5

07.02.2011/Heidi

6

Birkegården A/S ©

07.02.2011/Heidi


Aktivering af infrarød/deaktivering af infrarød.

Hvis aktivering af alarm uden aktivering af infrarød sensor ønskes,

(dør/vindue sensor forbliver aktiv), trykkes (lyn) tasten to (2) gange

efter hinanden på fjernbetjeningen, derved høres et langt ”Bip” og

sensoren er deaktiveret, sensoren genaktiveres ved at trykke

(lukket hængelås) tasten.

El svigt funktion.

GSM-boksen er udstyret med back-up batteri. Hvis der forekommer

strømsvigt eller anden forstyrrelse i strømforsyningen, udsender

GSM-boksen en SMS besked, hvori der står ”AC power shut off”. Når

strømmen vender tilbage, udsender GSM-boksen SMS besked hvori

der står (AC power recovered).

Reaktion ved alarm.

Ved alarm, starter systemet med opkald til det første telefonnummer

som er lagret. Hvis der ikke bliver svaret fortsætter alarmen

opkald til næste tlf.nr. osv. Hvis opkaldende ikke bliver besvaret indenfor

40 sek., starter systemet forfra og foretager opkald til det

første telefonnummer igen osv. Personen som besvare opkaldet vil

høre den indtalte alarm besked.

Derefter kan følgende valg muligheder benyttes:

Tast (#) på telefonen for at bekræfte alarmen og læg røret på. Systemet

vil altid forsøge genopkald til det/de lagrede tlf. nr. indtil

alarmen slukkes eller der tastes (#) på tlf.

Lang distance aktivering og brug af alarmen.

Hvis man skulle forlade hjemmet uden at aktiver alarmen og ønsker

den aktiveret, gøres det på følgende måde: Ring til telefonnummeret

i GSM-boksen, efter tre ring, får man automatisk kontakt til systemet

og man hører to ”Bip” som angiver at der er kontakt. Derefter

tastes Password(1234) som aktiverer opsætningen til lang distance

brug, hvis Password er korrekt, høres to ”Bip” som respons på korrekt

Password, er det ikke korrekt høres et konstant ”Bip”.

Hvis man indtaster forkert Password tre gange bliver forbindelsen

afbrudt.

Når det korrekte Password er indtastet og de to ”Bip” har lydt, kan

man via telefonen styre alarmen:


Tast tallet (1) på tlf. for at lytte i 20 sekunder, hvis man forsat

vil lytte, tastes (1) igen.


Tastes 1. på tlf. er der medhør på fra GSM-boksen.


Tast tallet (2) på tlf. for at starte sirenen.


Tastes 2. på tlf. hyler sirenen.


Tast tallet (3) på tlf. for at stoppe sirenen.


Tastes 3. på tlf. slukkes sirenen.


Tast tallet (4#) på tlf. for aktivere GSM alarmpanelet igen.


Tastes 4. på tlf. aktiveres alarmen.

Tast tallet (5#) på tlf. for deaktiverer GSM alarmpanelet.


Tastes 5. på tlf. deaktiveres alarmen.


Tast (*) for at høre den indtalte alarm besked.


Tastes (#) på tlf. afbrydes forbindelsen/opkaldet.

Birkegården A/S ©

7

07.02.2011/Heidi

8

Birkegården A/S ©

07.02.2011/Heidi


Aktivering af SMS opsætningen.

På programmeringsfjernbetjeningen tastes (# 0 * tlf. nr. #) for at

lagre det mobil tlf. nr. systemet skal bruge for at sende (alarm

SMS), hvis alarmen skulle blive sat i gang. Det kunne se således ud:

( # 0 * 12345678 # ).

Hvis man ikke ønsker denne funktion, tastes (# 0 * #) derefter høres

to ”Bip” som indikerer at opsætningen er modtaget.

Styring af alarmen via SMS.

Udover muligheden for at aktivere/deaktivere alarmen via tlf. kan

man også aktivere/deaktivere alarmen via SMS. Når man indtaster

det rigtige Password og ordre, kan alarmen aktiveres/deaktiveres.

For at aktivere alarmen skrives Password ”1234ARM”.

Hvis Password og ordren er korrekt aktiveres alarmen.

For at deaktiverer alarmen skrives ”1234DISARM”.

Hvis Password og ordren er korrekt, deaktiveres alarmen.

Sirenen tændes/slukkes med:

Password ”1234ONSIREN”. Derefter starter sirenen

Password ”1234OFFSIREN”. Derefter slukker sirenen.

Note: Der skal tastes store bogstaver uden mellemrum, f.eks.

(1234ArM) bliver ikke godkendt af systemet, det skal være:

(1234ARM).

Specifikationer

1. GSM-boksen: 100-240 AC/6DC, 2 A

2. Med antenne: modtagelse op til 100 meters afstand.

3. Standby spænding:


Mulige opsætnings ordre.

Zone

ID

kode

32-zone

ALARM MÅDE

Anden metode

Aktiv periode

# 0 * tlf. nr. #(Modtage SMS besked fra alarmen).

# 1 * tlf. nr. # (Første tlf. nr. ved alarm).

# 2 * tlf. nr. # (Anden tlf. nr. ved alarm).

# 3 * tlf. nr. # (Tredje tlf. nr. ved alarm).

# 4 * tlf. nr. # (Fjerde tlf. nr. ved alarm).

# 5 * tlf. nr. # (Femte tlf. nr. ved alarm).

# 6 * tlf. nr. # (Sjette tlf. nr. ved alarm).

2122 1. zone Overfaldsalarm 24 timer

2211 2. zone Infrarød sensor Når alarm er aktiv

1111 3. zone Dør magnet Når alarm er aktiv

2112 4. zone Gas alarm 24 timer

2121 5. zone Røg alarm 24 timer

1211 6. zone 6. zone

1122 7. zone 7. zone

1112 8. zone 8. zone

1212 9. zone 9. zone

2222 10. zone 10. zone

2111 11. zone 11. zone

1221 12. zone 12. zone

# 8 * Bruger ID# (Opsætning til overvågnings system).

# 9 * 0 # (Lydløs alarm).

# 9 * 1 # (Phonic alarm).

# 9 * 2 # (Deaktivere sirene lyd under brug af fjernbetjening).

# 9 * 3 # (Aktivere sirene lyd under brug af fjernbetjening).

# 9 * 4 ? # (Sirene hyle tid,(?) står for tiden).

# 9 * 80 Password # indtale besked (Optagelse af alarm besked)

# 9 * 69 Password # (System reset til standard opsætning)

Birkegården A/S ©

11 12

07.02.2011/Heidi

Birkegården A/S ©

07.02.2011/Heidi


Garantibestemmelser for GSM alarm AL-01 og 02.

Denne garanti dækker ikke:

Birkegården A/S yder 12 måneders garanti fra købsdato mod materiale-

og fabrikationsfejl på produktet ved køb direkte i butik for erhverv

og private. Ved indsendelse af registreringsattest, samt kopi af

kvittering på købet, senest 30 dage efter købet, forlænger Birkegården

A/S garantien, for private, med yderligere 1 år.

Birkegården A/S vil reparere, udskifte eller udbedre enhver fejl eller beskadiget

del på produktet under denne garanti. Birkegården A/S udbedrer fejlen på

en af følgende måder:

On-site (kunden har tegnet forsikring på varen – reparationen udføres på

adressen U/B), eller.

Birkegården A/S fremsender en ombytningsvare – ombytning m.v. er

kundens ansvar – Birkegården A/S betaler portoen, eller

den defekt vare sendes til Birkegården A/S for udbedring (inkl. alle 5

nøgler), med portoen betalt og kopi af købskvittering vedlagt – Birkegården

A/S betaler returporto, eller

den defekte vare udbedres på adressen mod betaling af udkaldsgebyr til

Birkegården A/S enhver tids gældende takster.

Såfremt produktet eller dele heraf efter inspektion bekræftes at være defekt

(e) i materiale eller udførelse, vil de(n) del(e) blive repareret, ombyttet eller

udskiftet af Birkegården A/S og returneret til ejeren.

Ingen refundering for udskiftning af defekte dele eller service udført i garantiperioden

vil blive givet, såfremt dette arbejde er udført af andre end Birkegården

A/S, med mindre der først foreligger en skriftlig bemyndigelse fra Birkegården

A/S.

Birkegården A/S garanterer, at enhver reparation udført af Birkegården A/S

eller dens tilknyttede reparatører, max må tage 2 arbejdsdage efter modtagelsen

af den defekte del.

Brug af produktet til handelsformål, i institutioner, til erhvervs- eller udlejningsformål

eller andre formål udenfor privat husholdning. Her er garantien

1 år.

Alm. sliddele som tal på tastatur, pakninger, skiver, fjeder, emalje på

håndtag og batterier.

Beskadigelse forårsaget af misbrug eller forsømmelse.

Skader forårsaget af fejlmontage af uautoriseret personer, såsom: Fugtskader

på elektronik, defekte mekaniske dele, ledninger eller beskadigede

komponenter.

Beskadigelse som følge af servicearbejde udført af andre end Birkegården

A/S.

Denne garanti erklæres ugyldig og ude af kraft, medmindre samtlige

følgende betingelser er overholdt:

Produktet er købt af en autoriseret forhandler eller af en kunde der har

købt produktet af førnævnte inden for det sidste år.

Produktet er anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen.

Fabrikantens serienummer på produktet ikke er blevet ændret, udvisket

eller fjernet.

Der er kun anvendt originale produkt reservedele.

Der skal forevises original kvittering som dokumentation for køb af produkt.

På enhver reparation af en fejl under denne garanti, garanteres 1 års garanti

eller indtil den oprindelige garantiperiodes udløb, alt efter hvad der er først.

Der er ingen anden udtrykkelig garanti gældende for produktet, ud over købelovens

alm. bestemmelser. Hverken Birkegården A/S eller dets autoriserede

forhandlere påtager, eller bemyndiger nogen at påtage, sig yderligere ansvar

end det i garantien gældende. Eventuel ugyldiggørelse af dele af denne garanti

påvirker ikke gyldigheden af resten.

For at denne garanti kan træde i kraft, skal der forefindes en gyldig kvittering

på købet.

Birkegården A/S ©

13

07.02.2011/Heidi

14

Birkegården A/S ©

07.02.2011/Heidi


Kodelås


Høj kvalitet og sikkerhed uden brug af nøgler

10 individuelle koder, valgfri 1—10 cifre

Passer på alm. låsekasser og 3 punkt låse

Kan monteres både på inder– og yderdøre

Vejrbestandig lås, til og frakobling af alarmsystem, kan

åbnes/låses fra både inder– og yderside med kode.

Fingeraftrykslås


Husker 99 fingeraftryk

1 valgfri kode med valgfri 1—10 cifre

Høj kvalitet og sikkerhed uden brug af nøgler

Passer på alm. låsekasser og 3 punkt låse

Kan monteres både på inder– og yderdøre

Fingerprint Technology

Birkegården A/S

GSM Alarm
1 Sirene


1 GSM modul

1 Rumsensor og 1 Dørmagnet

2 fjernbetjeninger

1 programmeringsenhed og strømforsyning

Osvej 83, 4040 Jyllinge, Danmark.

Tel: 0045-70237032

Fax: 0045-46789685

http://www.birkegaarden.net

E-mail: dennis@birkegaarden.net

Birkegården A/S ©

15

07.02.2011/Heidi

Fingerprint Technology

Birkegården A/S

More magazines by this user
Similar magazines