Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

Normaliseringen af kapacitetsudnyttelsen har været i gang i nogen tid, selv om væksten i

forhold til tidligere opsving har været og fortsat ventes at være forholdsvis behersket. Den

moderate vækst skal ses i sammenhæng med en svag produktivitetsudvikling. Fra en BNPvækst

på knap 1 pct. i 2016 ventes væksten at tiltage i 2017 og 2018 til henholdsvis 1,5 pct.

og 1,7 pct.

Fremgangen i dansk økonomi og et strammere arbejdsmarked skærper kravene til den økonomiske

politik. For at understøtte, at opsvinget bliver holdbart og ikke fører til ubalancer, er

der i de kommende år behov for en kurs, der ikke skubber yderligere til kapacitetspresset,

herunder for yderligere tiltag, som kan øge arbejdsudbuddet. Det skal også ses i lyset af den

fortsat meget lempelige pengepolitik, hvor det er forventningen, at renterne også i de kommende

år vil holde sig på et lavt niveau.

I udlandet er der generelt udsigt til fortsat fremgang på arbejdsmarkederne og stabil vækst,

men med risici overvejende i negativ retning. 2016 har internationalt været et år præget af

politisk usikkerhed. Det har medvirket til udsving på de finansielle markeder. Det skyldes

blandt andet Brexit, stigende tegn på en mere protektionistisk og indadvendt politik og generel

usikkerhed om styrken af den globale vækst og handel. Usikkerheden er ikke nødvendigvis

forbigående og en mere afdæmpet udvikling fx i verdenshandlen eller euroområdet vil

også kunne smitte af på dansk økonomi.

På den anden side af krisen, men kun moderat vækst

På mange måder er dansk økonomi kommet gennem krisen. Med undtagelse af enkelte

kvartaler har BNP været voksende siden starten af 2009. Før tilbageslaget i verdensøkonomien

i 2008-2009 var dansk økonomi kraftigt overophedet med blandt andet et højt privatforbrug

og et højt investeringsomfang. Fra 2014 oversteg BNP og det private forbrug igen det

overophedede niveau fra før krisen, jf. figur 1.3. 1 Eksporten nåede før-krise niveauet tidligere,

men investeringerne ligger fortsat lavt.

Genopretningen af dansk økonomi er de sidste par år gået fra i høj grad til at have været

drevet af eksporten til i højere grad at være drevet af den indenlandske efterspørgsel og især

det private forbrug. Derved er fundamentet for vækst også blevet bredere, jf. figur 1.4.

1 Danmarks Statistik offentliggjorde den 15. november 2016 en ekstraordinær revision af det årlige nationalregnskab.

Revisionerne medfører både et højere BNP-niveau og højere BNP-vækst, især i de senere år. De nye tal

indebærer, at genopretningen af dansk økonomi er sket fra et tidligere tidspunkt og hurtigere, end tidligere opgørelser

har vist. De nye tal ændrer imidlertid kun i begrænset omfang udgangspunktet for nærværende prognose.

De strukturelle niveauer for BNP og beskæftigelse skønnes med Finansministeriets sædvanlige regnemetoder

også at være højere, og sammensætningen af og profilen for væksten det seneste år er omtrent uændret. Afsnit 1.4

indeholder en gennemgang af væsentlige ændringer i det reviderede nationalregnskab.

8

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines