Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Boks 3.8

Stigende antal jobparate blandt modtagere af integrationsydelse

Antallet af asylansøgere er steget markant siden midten af 2014. I lyset heraf blev der indført integrationsydelse

for nytilkomne for at gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark og mere attraktivt at arbejde.

Integrationsydelsen udgør omtrent halvdelen af kontanthjælpssatsen for personer uden børn, mens ydelsen

er større – men fortsat lavere end kontanthjælp – for forsørgere. Reglerne trådte i kraft 1. september 2015.

Den 1. juli 2016 trådte loven om udvidelse af målgruppen for integrationsydelse i kraft. Loven betyder, at

borgere skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år for at være berettigede til kontant- eller

uddannelseshjælp. Opfylder borgeren ikke opholdskravet, modtager vedkommende den lavere integrationsydelse.

Udvidelsen af målgruppen medførte en væsentlig stigning i antallet af modtagere af integrationsydelse.

Fra juni til juli alene steg antallet med 18.000 personer og nåede således 26.500 personer i juli, jf.

figur a. Antallet af integrationsydelsesmodtagere skønnes at stabilisere sig omkring 30.000 personer i 2017

og 2018.

Personer på integrationsydelse vurderes langt overvejende at være udlændinge, også efter udvidelsen af

målgruppen. Således viser tal fra Jobindsats, at størstedelen af modtagerne er omfattet af integrationsprogrammet.

I forbindelse med Trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration, der blev indgået den 17. marts 2016, blev

det aftalt, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fremover som udgangspunkt skal mødes som

jobparate. Jobparate modtagere af integrationsydelse indgår i bruttoledigheden. I perioden september 2015-

februar 2016 udgjorde den gennemsnitlige andel af jobparate og åbenlyst uddannelsesparate blandt

modtagerne af integrationsydelse omkring 6,5 pct. Fra marts 2016 begyndte andelen at stige og nåede 28

pct. i oktober 2016, jf. figur b. Det stigende antal jobparate flygtninge mv. indgår i skønnene for både faktisk

og strukturel ledighed.

Figur a

Modtagere af integrationsydelse

Figur b

Andel jobparate og åbenlyst

uddannelsesparate

1.000 personer 1.000 personer

35

35

Pct.

30

Pct.

30

30

30

25

25

25

20

15

10

25

20

15

10

20

15

10

20

15

10

5

5

5

5

0

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

2017

2018

0

0

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

0

2015 2016

2015 2016

Anm.: Figur a viser antal personer, der har modtaget integrationsydelse i kortere eller længere tid inden for en

given måned.

Kilde: Jobindsats og egne beregninger.

98

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines