Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Fremgang i reallønnen – særligt i 2016

De nominelle lønstigninger har gennem en længere årrække været relativt afdæmpede i

Danmark, men er øget gradvist fra starten af 2015. Den stigende beskæftigelse og den forventede

indsnævring af ledighedsgabet de kommende år bidrager til at trække skønnene for

den nominelle lønstigning op, jf. figur 3.46.

Figur 3.46

Nominelle lønstigninger og ledighedsgab

Figur 3.47

Udviklingen i nominelle og reale lønninger

Pct.

Pct.-point

Pct.

Pct.

5

2,0

5

5

4

3

2

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

4

3

2

1

4

3

2

1

1

-1,0

-1,5

0

-1

0

-1

0

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

-2,0

-2

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-2

Ledighedsgab (h. akse)

Nominel løn

Nominel løn Realløn Realløn, gns. 2000-2015

Anm.: Stigningstakten i de nominelle lønninger er målt ved DA’s årlige StrukturStatistik (timefortjeneste

ekskl. genetillæg). I figur 3.47 er stigningerne i reallønnen beregnet som de nominelle løntigninger

fratrukket årsstigningstakten i forbrugerpriserne. For 2016-2018 er der tale om skøn baseret på de

forventede nominelle lønstigninger og den skønnede prisudvikling.

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik og egne beregninger.

I første halvår 2016 viste DA’s KonjunkturStatistik lønstigningstakter på 2,2 pct., mens lønnen

steg med 2,1 pct. i 3. kvartal 2016. Det vurderes på den baggrund, at de private lønstigninger

vil være lidt over 2 pct. i 2016.

Stigende beskæftigelse og faldende ledighed bidrager til en forventning om gradvist højere

lønstigningstakt de kommende år. Et mere normalt inflationsniveau taler også for tiltagende

lønstigninger over prognoseperioden. De kommende centrale overenskomstforhandlinger på

det private arbejdsmarked i starten af 2017 vil dermed foregå i et mere positivt økonomisk

klima end forhandlingerne i 2014. Der skønnes lønstigninger på 2,2 i 2016, 2,5 pct. i 2017 og

2,7 pct. i 2018, jf. tabel 3.10. Der er dog fortsat tale om relativt moderate lønstigningstakter

set i et historisk perspektiv.

De moderate nominelle lønstigningstakter vurderes at give anledning til relativt pæne reallønsstigninger.

Det skønnes, at reallønstigningen vil være 2 pct. i 2016, 1,3 pct. i 2017 og 1,2

pct. i 2018. Reallønsstigningen forventes således at være højere end det historiske gennemsnit

i 2016, hvorimod den vil være på linje hermed i både 2017 og 2018, jf. figur 3.47. Den lidt

ujævne reallønsudvikling skal ses i lyset af forbrugerprisudviklingen, der er ekstraordinært lav

i 2016.

100

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines