Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Samlet set vurderes lønkonkurrenceevnen – målt ved de relative enhedslønomkostninger i

industrien korrigeret for udviklingen i den effektive kronekurs – at være forbedret med ca. 20

pct. siden 2008. Lønkonkurrenceevnen målt på denne måde forværredes dog markant fra

2000 til 2008, jf. figur 3.51. Det er særligt en svag dansk produktivitetsudvikling, der har bidraget

til tabet af lønkonkurrenceevne i perioden op til 2008. Forbedringen af lønkonkurrenceevnen

siden 2008 er især afledt af en mindre stigning i de danske enhedslønomkostninger

i sammenligning med udlandet. I 2013 og 2014 betyder en styrkelse af den effektive kronekurs

isoleret set en svag forværring af lønkonkurrenceevnen, der dog opvejes af en svækkelse

af kronekursen i 2015.

Figur 3.50

Lønudvikling i Danmark og udlandet inden

for fremstillingsvirksomhed

Figur 3.51

Relative enhedslønomkostninger i

industrien (akkumuleret siden 2000)

Pct.

Pct.-point

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

-1

-1

-2

-2

-3

-3

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Forskel (pct.-point) (h. akse) Danmark Udlandet

Pct.

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-30

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Kronekurs

Enhedslønomkostninger

Lønkonkurrenceevne

Pct.

0

-5

-10

-15

-20

-25

Anm.: Figur 3.50 er baseret på udviklingen i timefortjenesten inkl. genetillæg. I figur 3.51 er lønkonkurrenceevnen

opgjort som de relative enhedslønomkostninger i industrien mellem Danmark og udlandet

korrigeret for den effektive kronekurs. Enhedslønomkostningerne beregnes som forholdet

mellem nominel lønsum og real bruttoværditilvækst (BVT).

Kilde: DA’s Internationale Lønstatistik, Danmarks Statistik, OECD, Eurostat og egne beregninger.

Udviklingen i de relative enhedslønomkostninger skal ses i lyset af en samtidig forbedring af

bytteforholdet, der har styrket den relative værdi af dansk eksport. Opgøres lønkonkurrenceevnen

ved den relative lønkvote i industrien, der tager højde for bytteforholdsforbedringer, er

den danske lønkonkurrenceevne forbedret væsentligt siden 2000, jf. figur 3.52.

Opgøres lønkonkurrenceevnen for den eksportorienterede private sektor – dvs. foruden

industrien også for en række servicevirksomheder, der bidrager til eksporten ved at sælge

ydelser til udlandet – er der sket en forbedring på omkring 5 pct. siden 2000, jf. figur 3.53.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 103

More magazines by this user
Similar magazines