Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Figur 3.52

Udvikling i lønkvoten i Danmark og udlandet

for industrien, akkumuleret siden 2000

Figur 3.53

Relativ lønkvote i den eksportorienterede

private sektor, akkumuleret siden 2000

Indeks (2000=100)

110

Pct.

15

Pct.

10

Pct.

10

105

10

5

5

100

95

5

0

0

0

90

-5

-5

-5

85

-10

-10

-10

80

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

-15

-15

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

-15

Relativ lønkvote (h. akse) Danmark Udlandet

Anm.: Der tages i lønkvoten højde for, at selvstændige bidrager til BVT, men ikke aflønnes af lønsummen.

Kilde: Danmarks Statistik, DA’s Internationale Lønstatistik, OECD og egne beregninger.

Udviklingen i lønkonkurrenceevnen skal ses i lyset af den ekstraordinære revision af nationalregnskabet,

der har medført en opjustering af bruttoværditilvæksten samt en nedjustering af

antallet af præsterede timer i industrien. Samlet set tegner der sig derfor et mere positivt

billede af udviklingen i den danske lønkonkurrenceevne efter revisionen, både opgjort ved de

relative enhedslønomkostninger og den relative lønkvote.

104

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines