Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

Figur 1.3

BNP, privatforbrug og eksport er højere end

før krisen

Figur 1.4

Den indenlandske efterspørgsel er blevet en

væsentlig drivkraft bag væksten

Indeks (1. kvartal 2005 =100) Indeks (1. kvartal 2005 =100)

140

140

Pct.-point

2,0

Pct.-point

2,0

130

130

1,5

1,5

120

120

1,0

1,0

110

110

100

100

0,5

0,5

90

90

0,0

0,0

80

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

80

-0,5

12 13 14 15 16 17 18

-0,5

BNP Privatforbrug Eksport Erhvervsinvesteringer

Eksport

Indenlandsk efterspørgsel

Anm.: I figur 1.3 er erhvervsinvesteringerne opgjort ekskl. offentlige nyinvesteringer. Figur 1.4 viser bidrag

til væksten i BNP korrigeret for importindholdet i henholdsvis den indenlandske efterspørgsel og

eksporten.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Styrken af den videre fremgang beror i betydelig grad på, at den indenlandske efterspørgsel

bliver ved med at drive væksten. Det private forbrug har udviklet sig stærkt siden starten af

2014. Den aktuelt solide forbrugsvækst er understøttet af den højeste reale fremgang i kerneindkomsten

(lønindkomst og overførsler) siden 2007, jf. figur 1.5. For 2017 og 2018 er der

udsigt til tiltagende prisstigninger, hvilket reducerer fremgangen i den reale kerneindkomst.

Potentialet for stabil fremgang i det private forbrug skal imidlertid ses i sammenhæng med, at

forbruget fortsat ligger lavt i forhold til indkomsterne. Husholdningerne har gennem en årrække

holdt igen på forbruget. Det skyldes både de generelt usikre udsigter for den økonomiske

udvikling og for nogle husholdninger behovet for konsolidering efter et stort lånefinansieret

forbrug i midten af sidste årti.

Aktiviteten på boligmarkedet understøtter også indtrykket af en økonomi i klar fremgang, jf.

figur 1.6. Boliginvesteringerne vokser støt, efter at de længe har været påvirket af eftervirkningerne

af byggeboomet under boligboblen, der mindskede behovet for nybyggeri. På dele

af boligmarkedet, især i hovedstaden, hvor priserne er steget markant, er byggeaktiviteten

tydeligt på vej op. Det vil dog tage tid, før det øgede udbud kommer til at dæmpe prisstigningerne.

Boligpriserne stiger nu i hele landet, men aktuelt er der ikke tegn på acceleration i

prisstigningstakten. En begrænset vækst i kreditgivningen betyder samtidig, at husholdningerne

samlet set fortsat reducerer deres gæld i forhold til både deres indkomster og deres

formue.

Der er indgået en politisk aftale om et nyt system for ejendomsvurderinger, der blandt andet

indebærer en mere retvisende vurdering af grundværdien. En relativt hurtig indgåelse af en

aftale om ny boligbeskatning vil mindske den usikkerhed, der aktuelt kan dæmpe omsætningen

og prisudviklingen på boligmarkedet.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 9

More magazines by this user
Similar magazines