Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 4

Offentlige finanser og finanspolitik

4.1 Finanspolitikken i de kommende år

Finanspolitikken tilrettelægges inden for de rammer, der følger af budgetloven og de mellemfristede

mål for dansk økonomi. Det betyder blandt andet, at den årlige finanspolitik tilrettelægges,

så budgetlovens grænse og udgiftslofterne overholdes.

Fremgangen i dansk økonomi forbedrer isoleret set de offentlige finanser frem mod 2018.

Underskuddet på den faktiske saldo skønnes til 1,6 pct. i 2017 og vurderes for hele prognoseperioden

at holde sig med bred margin inden for 3-pct.-grænsen i EU’s Stabilitets- og

Vækstpagt, jf. figur 4.1 og afsnit 4.2. Når saldoen alligevel forværres en anelse fra 2016 til

2017, skyldes det et stort fald i de volatile indtægter fra pensionsafkastskatten.

Figur 4.1

Faktisk og strukturel saldo

Pct. af BNP

Pct. af BNP

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

-1

-1

-2 Grænse i budgetloven

-2

-3

-3

-4

Grænse i EU's Stabilitets- og Vækstpagt

-4

-5

-5

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Faktisk saldo

Strukturel saldo

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den strukturelle saldo skønnes at udvise et underskud på 0,5 pct. af BNP i 2017 og 0,2 pct.

af BNP i 2018 og holder sig dermed inden for budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. af

BNP, jf. også figur 4.1.

Finanspolitikken er fastlagt med udgangspunkt i finansloven for 2017 og økonomiaftalerne

med kommunerne og regionerne. I finanslovforslaget fra august blev finanspolitikken tilrettelagt

ud fra et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP, således at der var en vis margin til

budgetlovens underskudsgrænse, jf. boks 4.1. Når den strukturelle saldo er svækket siden

august, afspejler det opdaterede forudsætninger og ikke ændret politik, jf. afsnit 4.3.

Finanspolitikken for 2018 vil blive fastlagt i løbet af 2017 i forbindelse med regeringens udspil

frem mod 2025 og med finansloven for 2018 samt økonomiaftalerne med kommunerne og

regionerne. Heri vil der også blive taget bestik af udviklingen i kapacitetspresset, arbejdsudbuddet

og konjunkturudsigterne. Med de beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken

svarer det strukturelle underskud til ca. 0,2 pct. af BNP i 2018, jf. afsnit 4.5.

108

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines