Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 4

Offentlige finanser og finanspolitik

Tabel 4.1

Finanspolitikken strammes i de kommende år målt ved udviklingen i direkte provenuer 1)

2016 2017 2018

Pct. af BNP

Udgifter 0,3 0,2 0,3

Indtægter -0,1 -0,1 0,0

Direkte provenuer i alt 0,3 0,1 0,3

Anm.: Positive tal indikerer en stramning af finanspolitikken målt ved de direkte provenuer.

1) De direkte provenuer er opgjort ekskl. tilbageløb af Vækstplan DK, skatteelementer på FL12 og

FL17 samt PSO-aftalen, mens de øvrige skatteelementer indgår med den umiddelbare virkning. De

direkte provenuer er opgjort ekskl. udgifter til non-profit organisationer og investeringstilskud.

Kilde: Egne beregninger.

I indeværende prognose er der, som nævnt, udsigt til, at beskæftigelsen og produktionen

hurtigere end tidligere ventet nærmer sig deres strukturelle niveauer, så både output- og

beskæftigelsesgab er omtrent nul i 2018, jf. tabel 4.2. Udviklingen understreger behovet for,

at den økonomiske politik dæmper stigningen i kapacitetspresset, herunder ved hjælp af

tiltag, der øger arbejdsudbuddet.

Til at opgøre aktivitetsvirkningen af finanspolitikken beregnes den såkaldte finanseffekt, jf.

afsnit 4.6. De flerårige virkninger af finanspolitikken siden 2014 har en gradvist dæmpende

effekt på efterspørgslen svarende til 0,4 pct. af BNP i 2018, opgjort ved den flerårige finanseffekt,

jf. også tabel 4.2.

Tabel 4.2

Centrale mål i vurderingen af finanspolitikken

2015 2016 2017 2018

Kapacitetsudnyttelsen i økonomien

Outputgab, pct. af BNP -1,0 -0,6 -0,2 0,0

Beskæftigelsesgab, 1.000 personer -42 -22 -10 -3

Stramningen af finanspolitikken

De direkte provenuer, pct. af BNP 0,5 0,3 0,1 0,3

Finanspolitikkens virkning på BNP

Flerårig finanseffekt på BNP-niveau, pct. af BNP -0,1 -0,3 -0,3 -0,4

Etårig finanseffekt, pct. af BNP -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Anm.: Den flerårige finanseffekt er opgjort som virkningerne af finanspolitikken siden 2014.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 111

More magazines by this user
Similar magazines