Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 4

Offentlige finanser og finanspolitik

De overordnede forudsætninger bag skønnene for de offentlige finanser er beskrevet i boks

4.3, og skønnene for de offentlige udgifter og indtægter er nærmere beskrevet i bilag 4.1.

Boks 4.3

Forudsætninger for skønnene for de offentlige finanser i Økonomisk Redegørelse, december

2016

Den aktuelle vurdering af den offentlige saldo i 2016-2018 er baseret på det opdaterede konjunkturgrundlag,

som er beskrevet i kapitel 1-3.

Skønnet for den offentlige saldo i 2016 er herudover baseret på finansloven for 2016, ministeriernes udgiftsopfølgning

3 for statens udgifter i 2016 samt foreløbige oplysninger om kommunernes og regionernes

udgifter i 1.-3. kvartal 2016.

For 2017 er skønnene for de offentlige finanser – ud over det opdaterede konjunkturgrundlag – baseret på

finansloven for 2017 og foreløbige oplysninger om de kommunale og regionale budgetter for 2017. Finanspolitikken

i 2017 er fastlagt inden for rammerne af budgetloven og de gældende udgiftslofter for stat, kommuner

og regioner.

I 2018 er skønnene for de offentlige finanser blandt andet baseret på de dele af finansloven for 2017, der

bærer med over i 2018, samt beregningstekniske forudsætninger for det offentlige forbrug og de offentlige

investeringer mv. i 2018 fra det mellemfristede grundforløb (uden nye tiltag) i DK2025 – Et stærkere

Danmark. Finanspolitikken for 2018 vil blive fastlagt i løbet af 2017 i forbindelse med regeringens udspil

frem mod 2025 og med finansloven for 2018 samt økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne.

Vurderingen af de offentlige finanser i 2016-2018 tager desuden højde for opdaterede skøn for udgifter og

indtægter knyttet til PSO samt den indgåede aftale om PSO-omlægningen.

Ændring af skønnene for den faktiske saldo i 2016-2017

I forhold til vurderingen i august er skønnet for den faktiske offentlige saldo svækket med ca.

10¼ mia. kr. i 2016 og forbedret med ca. 6¼ mia. kr. i 2017, jf. tabel 4.5. De ændrede skøn

for den faktiske offentlige saldo afspejler navnlig, at de forventede indtægter fra pensionsafkastskat

er nedjusteret med ca. 15¾ mia. kr. i 2016 og ca. 1¼ mia. kr. i 2017. Omvendt bidrager

større indtægter fra selskabsskat og moms samt lavere udgifter til offentligt forbrug og

indkomstoverførsler til en forbedring af saldoen i både 2016 og 2017.

Nedjusteringen af de forventede indtægter fra pensionsafkastskatten skal ses i lyset af ændrede

forudsætninger om renteudviklingen, der indebærer et mindre forventet rentefald i

løbet af 2016 end forudsat i august. Den realiserede udvikling i aktiekurserne trækker ligeledes

i retning af et lavere skøn for indtægterne fra pensionsafkastskatten.

Indtægterne fra personskatter mv. er nedjusteret med ca. 1¾ mia. kr. i 2016, mens indtægterne

skønnes omtrent uændret i 2017. Nedjusteringen i 2016 afspejler blandt andet virkningen

af højere pensionsindbetalinger samt lavere skønnede udgifter til indkomstoverførsler

end forudsat i august. Disse forhold mere end modsvarer, at opjusteringen af beskæftigelsen

isoleret bidrager til at øge beskatningsgrundlaget via øget lønsum sammenlignet med skønnet

i august.

114

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines