Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

Figur 1.5

Det private forbrug har udviklet sig stærkt,

understøttet af stor indkomstfremgang

Figur 1.6

Aktiviteten på boligmarkedet viser også en

økonomi i fremgang

Pct.

Pct.

6

6

4

4

2

2

0

0

-2

-2

-4

-4

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Pct.

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

Pct.

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Privat forbrug

Real kerneindkomst

Boliginvesteringer

Huspriser

Anm.: I figur 1.5 er kerneindkomsten summen af lønsum og overførselsindkomst.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Eksporten har derimod det seneste år udviklet sig svagt, blandt andet på grund af en svag

udvikling i verdenshandlen set i forhold til væksten i verdensøkonomien. På de danske eksportmarkeder

er beskæftigelsen i god fremgang i mange lande, selv om væksten er behersket

som følge af lave investeringer og svag produktivitetsvækst. Bedringen i euroområdet er

imidlertid undervejs, og væksten i USA ventes at tage til igen efter de seneste års tendens til

mere afdæmpet fremgang. Brexit vurderes i første omgang mest at påvirke udviklingen i

Storbritannien, mens der for nuværende ventes en behersket afsmittende virkning på væksten

i euroområdet og andre lande.

Eksportmulighederne har også betydning for investeringsomfanget herhjemme. Erhvervsinvesteringerne

er steget de senere år i takt med øget kapacitetsudnyttelse og indsnævring af

outputgabet, jf. figur 1.7. Stigningstakten har dog været noget langsommere end for den

øvrige efterspørgsel. Det skyldes ikke kun, at der har været betydelig ledig produktionskapacitet.

Usikkerhed om de fremtidige vækstudsigter og styrken af efterspørgslen, herunder fra

udlandet, har også været med til at dæmpe investeringsfremgangen.

For at skabe bedre rammer for virksomhedernes investeringer og generelt øge vækstpotentialet

i dansk økonomi er der tidligere fremlagt vækstudspillet Vækst 2016. Et øget investeringsomfang

vil bidrage til øget produktionskapacitet, og samtidig bidrager investeringer i fx

ny teknologi til at øge produktiviteten. En svag udvikling i produktiviteten har længe været en

væsentlig udfordring for dansk økonomi. Før 1995 voksede produktiviteten i de private byerhverv

med omkring 2¾ pct. i gennemsnit om året, jf. figur 1.8. I perioden fra 1995 frem til

krisen faldt produktivitetsvæksten til ca. 1¼ pct. årligt, og i forlængelse af krisen dykkede

produktivitetsvæksten yderligere. Produktiviteten stiger nu igen, men kun i samme tempo

som umiddelbart før krisen.

10

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines