Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 4

Offentlige finanser og finanspolitik

Tabel 4.10

Skøn for det offentlige forbrug 2016-2018

2015 2016 2017 2018

Realvækst (pct.)

Augustvurdering -0,7 1,2 0,5 -

Decembervurdering 0,6 1) 0,4 0,7 0,8

- Ændring ift. august (pct.-point) 1,3 -0,8 0,2 -

Mia. kr., årets priser

Augustvurdering 518,8 530,5 542,6 -

Decembervurdering 520,8 528,0 540,7 556,1

- Ændring ift. august 2,0 -2,5 -1,9 -

Anm.: Det forudsættes indtil videre ved skøn for realvæksten i det offentlige forbrug fra 2016 og frem, at

der ikke er nogen forskel på opgørelsen ifølge den nye outputmetode i nationalregnskabet og den

hidtidige inputmetode.

1) Den væsentligt højere realvækst i det offentlige forbrug i 2015 i forhold til vurderingen i august afspejler

en datarevision hos Danmarks Statistik vedrørende outputmetoden.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I 2017 skønnes et nominelt offentligt forbrug på ca. 540¾ mia. kr. Det er en nedjustering på

knap 2 mia. kr. i forhold til skønnet i augustvurderingen, som blandt andet afspejler virkningen

af finansloven for 2017.

Finansloven for 2017 indeholder en række initiativer, der ikke er offentligt forbrug, men som

finansieres af reserver, der i augustvurderingen teknisk var forudsat udmøntet som offentligt

forbrug. Det gælder blandt andet initiativer som sænkelsen af registreringsafgiften, fastfrysning

af grundskylden og investeringer i køkkener til bedre ældremad. Samlet set resulterer

finansloven således i en teknisk nedjustering af det offentlige forbrug på ca. 1½ mia. kr.

Dertil kommer, at udgifterne på den kommunale serviceramme i de foreløbige budgetter for

2017 ligger ca. ½ mia. kr. under det aftalte niveau i økonomiaftalen for 2017. Det vurderes at

reducere de skønnede offentlige forbrugsudgifter tilsvarende i 2017.

Realvæksten i det offentlige forbrug er opjusteret fra 0,5 pct. i augustvurderingen til 0,7 pct. i

2017. Den højere realvækst skyldes primært, at nedjusteringen af det offentlige forbrug i

2016 er større end nedjusteringen af det offentlige forbrug i 2017.

Skønnet for det offentlige forbrug i 2018 er baseret på tekniske forudsætninger om finanspolitikken

med afsæt i DK2025 – Et stærkere Danmark (forløb uden nye tiltag) samt følgende

modsatrettede forhold:


Det nye ejendomsvurderingssystem forventes at medføre øgede forbrugsudgifter på ca.

¾ mia. kr. i 2018.

124

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines