Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 4

Offentlige finanser og finanspolitik

konjunkturer efter finanskrisen. Fremadrettet er der forudsat en gradvis normalisering af

investeringsniveauet, og på den baggrund ventes de offentlige investeringer (målt som andel

af BNP) at blive reduceret fra 3,6 pct. af BNP i 2016 til 3,4 pct. af BNP i 2018, jf. figur 4.12.

Figur 4.12

Offentlige investeringer

Figur 4.13

Offentlige investeringer fordelt på område

Pct. af BNP

Pct. af BNP

Mia. kr. (2017-priser)

Mia. kr. (2017-priser)

5

5

60

60

4

4

50

40

50

40

3

3

30

30

2

2

20

10

20

10

1

1

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0

Offentlige investeringer Gennemsnit i perioden 1990-2007

Bygninger og anlæg m.m.

Forskning og udvikling

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I 2016 skønnes de offentlige investeringer til 72,5 mia. kr., hvoraf størstedelen udgøres af

investeringer i bygninger og anlæg, jf. figur 4.13. Det svarer til en real stigning på 0,7 pct. i

forhold til 2015, jf. også tabel 4.12. Udgifterne til forskning og udvikling skønnes at falde realt

i 2016, hvilket skal ses i lyset af, at det med finansloven for 2016 blev besluttet at tilpasse det

offentlige forskningsbudget til 1,01 pct. af BNP i 2016. Samlet set er skønnet for de offentlige

investeringer i 2016 opjusteret med ca. ¾ mia. kr., primært som følge af forventede merudgifter

på det kommunale område.

Med afsæt i finansloven for 2017 samt en foreløbig opgørelse af de kommunale og regionale

budgetter for 2017 skønnes de offentlige investeringer at udgøre 74,2 mia. kr. i 2017, svarende

til en real stigning på 0,6 pct. i forhold til 2016, jf. tabel 4.12. Skønnet for 2017 er opjusteret

i forhold til skønnet i august blandt andet som følge af prioriteringer på finansloven for

2017 samt en omprioritering mellem drift og anlæg i kommunerne.

126

Økonomisk Redegørelse · December 2016