Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 4

Offentlige finanser og finanspolitik

Den etårige finanseffekt måler udelukkende ændringen af finanspolitikken fra et år til et andet,

jf. boks 4.4. For begge beregninger af finanseffekten angiver en negativ finanseffekt en

stramning af finanspolitikken.

Boks 4.4

Beregningen af finanseffekten

I beregningen af den etårige finanseffekt anvendes de direkte provenuer, der udtrykker ændringen i de forskellige

offentlige budgetposter, der kan henføres til finanspolitikken i et givet år. De direkte provenuer er

nærmere beskrevet i boks 4.2 i afsnit 4.1.

Den afledte virkning på den økonomiske aktivitet, som følge af ændringerne i de direkte provenuer i et givet

år, beregnes ved hjælp af de forskellige budgetposters multiplikatorer, som beregnes med ADAM-modellen.

De finanspolitiske multiplikatorer angiver virkningen på aktiviteten af en ændring i de forskellige budgetposter.

Aktivitetsvirkningen opgøres ved virkningen på BNP-niveauet/BNP-væksten. Multiplikatorerne er beregnet

ved at foretage eksogene stød til fx det offentlige varekøb og de offentlige investeringer. De beregnede

finanspolitiske multiplikatorer omfatter både aktivitetsvirkningen i det pågældende år (førsteårsmultiplikator)

og i de efterfølgende år (flerårsmultiplikatorer).

Den etårige finanseffekt fremkommer som summen af aktivitetsvirkningerne fra de enkelte budgetposter (og

angives i pct. af BNP):

Etårig finanseffekt , , ∙ ,Den flerårige finanseffekt i et givet år fremkommer som summen af den etårige aktivitetsvirkning fra de

enkelte budgetposter samt aktivitetsvirkningen fra tidligere års ændringer i budgetposter, dvs. indtægts- og

udgiftsmæssige konsekvenser af nye politiske aftaler og tiltag fra tidligere år mv.

Målt i forhold til det lempelige udgangspunkt i 2014 har finanspolitikken samlet set en dæmpende

effekt på efterspørgslen og stigningen i kapacitetspresset i perioden 2016-2018, jf.

tabel 4.13.

Tabel 4.13

Finanspolitikkens aktivitetsvirkning på BNP frem mod 2018

Pct. af BNP

2015 2016 2017 2018

Bidrag til BNP-niveau (inkl. flerårig virkning) -0,1 -0,3 -0,3 -0,4

Bidrag til BNP-vækst (inkl. flerårig virkning) -0,1 -0,2 0,0 -0,1

- Heraf etårig finanseffekt -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Anm.: I aktivitetsvirkninger indgår et merbidrag fra BoligJobordningen og selskabsskattelettelsen i forbindelse

med Vækstplan DK, som ligger ud over den direkte provenuvirkning af ordningerne. Samtidig

indgår et bidrag fra forlængelsen af BoligJobordningen i 2015 og ny BoligJobordning i 2016 og 2017.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

128

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines