Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 4

Offentlige finanser og finanspolitik

Boks 4.5

Centrale opgørelser af den offentlige gæld

Der sondres normalt mellem tre opgørelser af den offentlige gæld: ØMU-gælden, statsgælden og den offentlige

nettogæld. De forskellige gældsbegreber afviger fra hinanden med hensyn til opgørelsesmetoder og

afgrænsningen af den offentlige sektor:

ØMU-gælden – der dækker stat, kommuner, amter/regioner samt sociale kasser og fonde – bruges i forbindelse

med EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Gældskriteriet indebærer, at ØMU-gældens andel af BNP

som udgangspunkt ikke må overstige 60 pct. Danmark overholder aktuelt dette mål med en bred sikkerhedsafstand.

ØMU-gælden omfatter primært den udestående obligationsgæld. Det indebærer, at den del

af de offentlige underskud, som dækkes ved træk på statens indestående i Nationalbanken i stedet for

ved obligationsudstedelse, ikke påvirker ØMU-gælden. ØMU-gælden er en bruttogældsstørrelse, der

primært omfatter den finansielle passivside.

Statsgælden omfatter udelukkende statens gæld og dermed ikke gælden i de øvrige offentlige delsektorer.

Forvaltningen af statens gæld varetages af Danmarks Nationalbank. Ændringer i statens indestående

i Nationalbanken indgår direkte i opgørelsen af statsgælden. Det betyder – i modsætning til ØMUgælden

– at uanset om statens underskud finansieres via obligationsudstedelse eller træk på statens

konto i Nationalbanken, så påvirkes statsgælden.

Nettogælden inddrager – i modsætning til opgørelsen af fx ØMU-gælden – både finansielle aktiver og

passiver. Nettogælden i stat, kommuner og regioner er udgangspunktet for beregningerne af de offentlige

finansers langsigtede holdbarhed.

Finansieringsbehovet

Statens samlede finansieringsbehov svarer til nettofinansieringsbehovet samt afdrag på kortog

langfristet gæld. Finansieringsbehovet kan dækkes ved at optage lån eller ved at trække

på statens indestående i Nationalbanken. Nettofinansieringsbehovet afspejler DAU-saldoen

korrigeret for genudlån og beholdningsbevægelser, jf. tabel 4.15.

Tabel 4.15

DAU-saldoen, 2016-2017

2016 2017

Mia. kr.

1. DAU-saldo -14,8 -20,6

2. Genudlån mv. (§ 40) -11,0 -7,2

3. Beholdningsbevægelser og periodiseringer mv. (§ 41) 3,2 1,8

Nettokassesaldo (1+2+3) -22,6 -26,0

Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) 22,6 26,0

Kilde: Egne beregninger.

Statens indenlandske finansieringsbehov skønnes til 125 mia. kr. i 2016 og 98 mia. kr. i 2017,

jf. tabel 4.16. For 2016 er finansieringsbehovet nedjusteret med 5 mia. kr. Dette dækker over

Økonomisk Redegørelse · December 2016 131

More magazines by this user
Similar magazines