Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilag 4.2

Korrektioner af udgiftslofterne

Bilag 4.2 Engangsforhold i

2013-2018

I de seneste år har den faktiske offentlige saldo været påvirket af betydelige engangsforhold:


Med aftale om en skattereform (2012) blev der indført mulighed for at omlægge indeståender

på eksisterende kapitalpensioner med en skatterabat i 2013. Med Vækstplan DK

blev rabatperioden forlænget til også at omfatte 2014. Samlet set udgør engangsindtægterne

herfra godt 29 mia. kr. i 2013, knap 60 mia. kr. i 2014.

I forbindelse med omlægningen af eksisterende kapitalpensioner skønnes der fremrykket

ordinære indtægter fra kapitalpensioner på ca. 5 mia. kr. i 2013 og ca. 2 mia. kr. i 2014.

Det afspejler, at personer over 60 år i højere grad vælger at få udbetalt kapitalpensionen

i disse år, hvor skattebetalingen er lavere. Fremrykningen af de ordinære indtægter forudsættes

at ske ligeligt i perioden 2015-2019.

I forbindelse med pensionspakken (oktober 2014) blev muligheden for at omlægge kapitalpensioner

til alderspensioner med en skatterabat forlænget til også at omfatte 2015.

Samtidig fik personer over 60 år mulighed for at få udbetalt eller omlagt opsparede midler

i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) med en skatterabat. Samlet set skønnes pensionspakken

at indebære engangsindtægter på ca. 25½ mia. kr. i 2015, hvoraf 15½ mia.

kr. kan henføres til omlægning af kapitalpensioner, mens de resterende ca. 10 mia. kr.

kan henføres til engangsindtægter vedrørende LD.

I 2013 og 2014 er indtægterne fra pensionsafkastskatten (PAL) desuden øget midlertidigt

med 2 mia. kr. grundet omtegning af gennemsnitsrenteprodukter i pensionsselskaberne.

Det midlertidige merprovenu modsvares dog af et tilsvarende mindreprovenu over

årene 2017-2019.

I modsat retning af engangsindtægterne trækker en ekstraordinær ned- og afskrivning af

skatte- og afgiftsrestancer på i størrelsesordenen 7,4 mia. kr. årligt i 2013-2015. Nedskrivningen

skal ses i sammenhæng med en ændret behandling af offentlige skatte- og

afgiftsrestancer i nationalregnskabet. Fremadrettet opgøres borgernes og virksomhedernes

skatte- og afgiftsrestancer ud fra, hvor meget det reelt vurderes realistisk at kunne

inddrive.

De beskrevne forhold er neutrale for den strukturelle saldo.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 141

More magazines by this user
Similar magazines