Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Oversigt over bilagstabeller

B.1 Efterspørgsel, import og produktion ..................................................................... 147

B.2 Nøgletal for den internationale økonomi – BNP og forbrugerpriser ..................... 148

B.3 Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance. ................... 149

B.4 Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse ................ 150

B.5 Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo .................................... 151

B.6 Befolkning og arbejdsmarked ............................................................................... 152

B.7 Personer på indkomstoverførsler mv. .................................................................. 153

B.8 Bruttoinvesteringer ................................................................................................ 154

B.9 Betalingsbalancens løbende poster ..................................................................... 155

B.10 Eksport og import .................................................................................................. 156

B.11 Eksport- og importpriser ....................................................................................... 157

B.12 Det private forbrug fordelt på undergrupper ......................................................... 158

B.13 Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer ...................................................... 158

B.14 Bruttoværditilvækst (BVT) .................................................................................... 159

B.15 Timeproduktivitet i udvalgte erhverv ..................................................................... 159

B.16 Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst ..................... 160

B.17 Husholdningernes nettofordringserhvervelse ....................................................... 161

B.18 Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing ....................................... 162

B.19 Husholdningernes formue .................................................................................... 164

B.20 Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter ................................................................... 165

B.21 Lønkvoter .............................................................................................................. 165

B.22 Ejendomsmarked og byggeri ................................................................................ 166

B.23 Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger ......................................... 167

B.24 Prisudvikling og forklarende faktorer .................................................................... 167

B.25 Offentlige finanser ................................................................................................. 168

B.26 Skatter og skattetryk ............................................................................................. 169

B.27 Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne .................................................. 170

B.28 Indkomstoverførsler .............................................................................................. 171

B.29 Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser ...................................... 172

More magazines by this user
Similar magazines