Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Nyt kapitel

Tabel B.1

Efterspørgsel, import og produktion

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Mia. kr. Mængder, pct. Priser, pct.

Privatforbrug 976 1.006 1.042 1,9 1,8 2,0 0,2 1,2 1,5

Offentligt forbrug 1) 528 541 556 0,4 0,7 0,8 1,0 1,7 2,0

Offentlige investeringer 2) 72 74 74 0,7 0,6 -2,5 1,0 1,7 2,3

Boliginvesteringer 86 92 101 4,0 6,0 8,0 1,1 1,2 1,6

Faste erhvervsinvesteringer 239 248 261 1,5 3,8 3,9 0,6 -0,1 1,0

I alt indenlandsk efterspørgsel

ekskl. lagerændringer 3) 1.907 1.964 2.037 1,5 1,8 2,0 0,5 1,2 1,6

Lagerændringer 4) 4 3 3 -0,2 0,0 0,0

I alt indenlandsk efterspørgsel 1.911 1.967 2.040 1,3 1,7 2,0 0,5 1,2 1,6

Eksport af varer og tjenester 1.082 1.124 1.176 0,6 2,4 2,7 -3,9 1,5 1,9

Samlet efterspørgsel 2.993 3.092 3.217 1,0 2,0 2,3 -1,1 1,3 1,7

Import af varer og tjenester 953 995 1.046 1,3 3,0 3,4 -3,0 1,4 1,6

Bruttonationalprodukt 2.041 2.097 2.171 0,8 1,5 1,7 -0,2 1,2 1,8

Produktskatter, netto 276 282 292

Bruttoværditilvækst 1.765 1.815 1.879 0,8 1,5 1,8 -0,5 1,3 1,7

Heraf i private byerhverv 5) 1.219 1.251 1.295 1,5 2,1 2,4 1,4 0,5 1,1

Bruttonationalindkomst 2.096 2.156 2.236

Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponenter er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i forudgående

års priser. Tallene angiver den procentvise stigning i forhold til året før.

1) I den mængdemæssige opgørelse af det offentlige forbrug er beskæftigelsen baseret på antallet af

udførte arbejdstimer.

2) De offentlige investeringer er ekskl. det offentlige nettokøb af bygninger, hvorfor tallet vil afvige fra

opgørelsen af de offentlige investeringer i tabel B.8.

3) Heri indgår også investeringer i værdigenstande samt det offentlige nettokøb af bygninger.

4) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringerne i forhold til BNP.

5) Private byerhverv er fremstilling, byggeri samt privat service ekskl. søtransport.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 147

More magazines by this user
Similar magazines