Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.17

Husholdningernes nettofordringserhvervelse 1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mia. kr.

Disponibel bruttoindkomst 919 937 957 992 1.059 1.094 1.127

Privat forbrug 910 920 932 956 976 1.006 1.042

Bruttoinvesteringer 2) 86 80 87 89 94 100 109

Nettokapitaloverførsler 3) 28 2 2 1 2 2 2

”Direkte” nettofordringserhvervelse -49 -62 -60 -52 -9 -10 -22

Formuetilvækst i l&p 4) 60 73 27 76 72 81 84

Nettofordringerhvervelse 5) 11 11 -34 24 63 71 62

Nettofordringserhvervelse (korrigeret) 6) -18 45 27 51 63 71 62

Pct. af disponibel bruttoindkomst

”Direkte” nettofordringserhvervelse -5,3 -6,6 -6,3 -5,3 -0,8 -0,9 -1,9

Nettofordringserhvervelse 1,2 1,1 -3,5 2,4 6,0 6,5 5,5

Nettofordringserhvervelse (korrigeret) 6) -1,9 4,8 2,9 5,2 6,0 6,5 5,5

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren.

2) Husholdningernes bruttoinvesteringer består af byggeri af ejerboliger samt investeringer i bygninger

og materiel mv. i enkeltmandsvirksomheder.

3) Nettokapitaloverførslerne i 2012 inkluderer tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

4) Nettoindbetalinger til og forrentning (ekskl. pensionsafkastskat) af husholdningernes kapital i livsforsikringsselskaber

og pensionskasser (l&p).

5) Husholdningernes erhvervelse (netto) af finansielle fordringer (inkl. aktier) på andre sektorer.

6) Nettofordringserhvervelsen er korrigeret for udbetaling af efterlønstilbagebetalingen og skat knyttet

til kapitalpensionsomlægning.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 161

More magazines by this user
Similar magazines