Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

Pengepolitikken har længe været lempelig og er nået til et punkt, hvor mulighederne for yderligere

lempelser er ved at være udtømte. Samtidig indebærer det lave renteniveau også

udfordringer for det finansielle system. De lave renter påvirker bankernes indtjeningsevne og

mindsker afkastet på opsparing, herunder pensionsopsparinger. Endvidere kan det lave

renteniveau indebære risici for den finansielle stabilitet gennem øget risikotagning og risiko

for abrupte kursbevægelser, når renteniveauet igen normaliseres. De højere renter i USA

smitter allerede af på renteniveauet i Europa, uden at det dog har ført til større aktiekursfald,

jf. figur 1.16.

Boks 1.1

Ændringer siden sidst og prognosegrundlag

Skønnene for BNP-væksten er nogenlunde uændrede i forhold til vurderingen i Økonomisk Redegørelse,

august 2016, og DK2025 – Et stærkere Danmark. Den marginale nedjustering af vækstskønnet for 2016

skal især ses i sammenhæng med en svagere eksportudvikling end ventet, hvilket også har haft en afledt

effekt på investeringerne herhjemme. Fremgangen på arbejdsmarkedet har derimod været større end forventet.

Den stærkere end forventede fremgang i beskæftigelsen er også en væsentlig forklaring på, at

konjunkturgabet nu ventes lukket i 2018, et år tidligere end forventet i august.

Talarbejdet for nærværende prognose er afsluttet den 25. november 2016. Talgrundlaget omfatter nationalregnskabstal

til og med 2. kvartal 2016, Danmarks Statistiks BNP-indikator for 3. kvartal 2016 samt en

række andre indikatorer, der rækker ind i 4. kvartal.

Efter afslutningen af talarbejdet har Danmarks Statistik den 30. november 2016 offentliggjort foreløbige

nationalregnskabstal for 3. kvartal. Ifølge opgørelsen steg BNP med 0,4 pct. i 3. kvartal og med 0,2 pct.-

point mere end BNP-indikatorens bud. Danmarks Statistik angiver usikkerheden på BNP-væksten til +/- 0,5

pct.-point. I forhold til den seneste offentliggørelse af det kvartalsvise nationalregnskab har Danmarks

Statistik endvidere revideret BNP-væksten i 1. kvartal op med 0,1 pct.-point, mens den er revideret ned i 2.

kvartal med 0,2 pct.-point.

De nye nationalregnskabstal frem til 3. kvartal 2016 er overordnet set på linje med de underliggende

antagelser om udviklingen gennem året og de skønnede årsniveauer for 2016 og ændrer ikke på udgangspunktet

for nærværende prognose. På visse underkomponenter er der betydelige udsving fra kvartal til

kvartal. Det gælder blandt andet investeringer og i særdeleshed byggeaktiviteten, hvor opgørelsen er

præget af mange forsinkede indberetninger. De kvartalsvise tal på disse områder skal dog tolkes med

forsigtighed, da der ofte er betydelige revisioner. Samtidig er den normalt forholdsvis store lageropbygning i

de foreløbige tal ofte udtryk for, at der endnu ikke er sket en fuld fordeling på de andre efterspørgselskomponenter.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 15

More magazines by this user
Similar magazines