Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.25

Offentlige finanser

Mia. kr., løbende priser

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Forbrug 501,6 501,9 511,9 520,8 528,0 540,7 556,1

Overførsler 334,3 343,0 347,9 352,4 356,2 362,6 368,7

Investeringer 69,9 69,6 74,5 71,3 72,5 74,2 73,9

Renteudgifter 34,3 32,1 29,2 31,8 29,7 23,1 21,0

Subsidier 41,0 41,4 41,0 41,1 39,0 39,2 40,3

Øvrige udgifter 1) 93,0 63,8 65,9 72,0 57,0 58,8 61,4

Udgifter i alt 2) 1.074,3 1.051,7 1.070,3 1.089,5 1.082,3 1.098,6 1.121,4

Personskatter mv. 3) 377,3 425,6 461,9 454,1 431,5 442,6 458,1

Arbejdsmarkedsbidrag 82,0 82,6 84,7 87,2 90,8 94,5 98,7

Pensionsafkastskat 43,6 20,0 53,1 22,8 25,8 10,2 9,1

Selskabsskatter 49,5 54,1 55,8 53,1 53,0 53,1 53,1

Moms 181,6 181,4 186,0 190,0 196,0 203,7 212,2

Øvrige indirekte skatter 130,8 138,6 138,7 143,2 143,9 144,3 148,0

Øvrige skatter 4) 6,1 6,1 5,9 5,9 5,8 6,0 6,1

Renteindtægter 24,5 24,3 20,2 16,5 16,9 16,6 15,1

Øvrige indtægter 5) 115,7 102,7 95,3 92,7 92,6 98,4 104,2

Told mv. til EU -3,0 -2,9 -3,0 -3,3 -3,4 -3,5 -3,6

Indtægter i alt 6) 1.008,1 1.032,4 1.098,5 1.062,2 1.052,9 1.066,0 1.100,9

Offentlig saldo -66,1 -19,3 28,2 -27,2 -29,3 -32,6 -20,5

Renter, netto 9,8 7,8 8,9 15,4 12,8 6,4 5,9

Offentlig primær saldo 7) -56,3 -11,5 37,1 -11,8 -16,6 -26,2 -14,6

1) Øvrige udgifter indeholder blandt andet kapitaloverførsler, overførsler til Færøerne og Grønland

samt bidrag til EU’s budget.

2) Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. Udgiftstrykket

er her beregnet med afsæt i en opgørelse af de samlede udgifter, hvor alle delelementer i det offentlige

forbrug – herunder fx imputerede udgifter i form af afskrivninger og indtægter i form af salg

af varer og tjenesteydelser – henføres til udgiftssiden.

3) Personskatter mv. indeholder indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, boog

gaveafgift samt andre personlige skatter.

4) Øvrige skatter indeholder medielicens og obligatoriske pensionsbidrag for tjenestemænd mv.

5) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapitaloverførsler

fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form

af både bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter

fra overskudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvindingen i Nordsøen, rørledningsafgiften

samt kulbrinteskatten.

6) Opgørelsen af de samlede offentlige indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse, der blandt

andet henfører det offentliges salg af varer og tjenester til indtægtssiden og ikke som her til udgiftssiden

som en del af de samlede forbrugsudgifter. De samlede indtægter er her desuden opgjort inkl.

bruttorestindkomst, som er modsvaret til de imputerede afskrivningsudgifter, der indgår i opgørelsen

af det offentlige forbrug.

7) Den primære saldo angiver stillingen på de offentlige finanser før nettorenteudgifter.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

168

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines