Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

Figur 1.17

Faktisk saldo forbedres i takt med

konjunkturerne

Figur 1.18

Lav offentlig ØMU-gæld og nettogæld

Pct. af BNP

Pct. af BNP

0,5

0,5

0,0

0,0

-0,5

-0,5

-1,0

-1,0

-1,5

-1,5

-2,0

-2,0

2015 2016 2017 2018

Pct. af BNP

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

Grænse for ØMU-gæld i

Stabilitets- og Vækstpagten

Pct. af BNP

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

Faktisk saldo

Faktisk saldo med strukturelt PAL-provenu

Offentlig nettogæld

ØMU-gæld

Anm.: I figur 1.17 korrigeres der for, hvor meget de volatile indtægter fra pensionsafkastskatten skønnes at

afvige fra det strukturelle niveau, der indgår i beregningen af den strukturelle saldo.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den faktiske offentlige saldo er særdeles konjunkturfølsom i Danmark og påvirkes desuden

af midlertidige udsving på de finansielle markeder, olieprisen mv. Det gælder særligt for

indtægterne fra den volatile pensionsafkastskat (PAL). Indtægterne herfra har de sidste fem

år i gennemsnit udgjort ca. 35 mia. kr. årligt (over 1½ pct. af BNP), men en forudsat gradvis

normalisering af renterne medvirker til lavere indtægter fremadrettet. I 2017 og 2018 skønnes

provenuet fra pensionsafkastskatten således kun at udgøre ca. 10 mia. kr. (ca. ½ pct. af

BNP). Lavt PAL-provenu er en hovedforklaring på, at den faktiske saldo fortsat skønnes at

udvise et underskud på knap 1 pct. af BNP i 2018, hvor konjunkturerne vurderes at være

normale, jf. også figur 1.17.

I både 2016 og 2017 påvirkes den faktiske saldo endvidere negativt af forventede ned- og

afskrivninger af skatte- og afgiftsrestancer. Der er forudsat en nedskrivning af skatterestancer

på 6½ mia. kr. i 2016. Nedskrivningen skal ses i lyset af den aktuelle stigning i restancemassen,

siden Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) blev sat ud af drift i midten af 2015, og afspejler,

at skatte- og afgiftsrestancer i nationalregnskabet opgøres til kursværdi. Den tidligere

forudsatte ekstraordinære afskrivning af skatterestancer på 2 mia. kr. i 2016 er samtidig flyttet

til 2017, jf. boks 1.3. Den betydelige usikkerhed om udviklingen på inddrivelsesområdet betyder,

at de forudsatte ned- og afskrivninger af skatterestancer er forbundet med væsentlig

usikkerhed.

Med de forudsatte offentlige underskud skønnes den offentlige nettogæld fortsat at holde sig

på et lavt niveau på ca. 8 pct. af BNP i 2018, jf. figur 1.18. Den offentlige ØMU-gæld skønnes

at udgøre knap 40 pct. af BNP i hele prognoseperioden og holder dermed en bred sikkerhedsmargin

til 60 pct.-grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten.

18

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines