Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

Boks 1.3

Forudsætninger vedrørende ned- og afskrivninger af skatterestancer i Økonomisk

Redegørelse, december 2016

I forbindelse med vurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2016 er der lagt følgende forudsætninger

til grund vedrørende ned- og afskrivninger af skatterestancer (jf. også tabel a):

Der er forudsat en nedskrivning af skatte- og afgiftsrestancer på 6½ mia. kr. i 2016. Nedskrivningen skal

ses i lyset af, at skatte- og afgiftsrestancerne er vokset, siden Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) blev sat

ud af drift i midten af 2015. Danmarks Statistik ændrede i efteråret 2015 den regnskabsmæssige håndtering

af skatterestancer i nationalregnskabet, så skatte- og afgiftsrestancer opgøres til kursværdi. Det

betyder, at nye skatte- og afgiftsrestancer med det samme nedskrives til kursværdi i nationalregnskabet.

I 2017 er der forudsat en ekstraordinær afskrivning af skatterestancer på 2 mia. kr. Den ekstraordinære

afskrivning skal ses i lyset af, at der i forlængelse af udfordringerne med EFI er mulighed for, at fordringer,

hvor der er usikkerhed om retskraften, kan blive afskrevet (ved lov). Den forudsatte ekstraordinære

afskrivning er i forbindelse med vurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2016 forudsat flyttet

fra 2016 til 2017. Det bemærkes, at størrelsesordenen af en mulig ekstraordinær afskrivning i 2017 er

forbundet med betydelig usikkerhed.

Det er – i overensstemmelse med hidtidig praksis – lagt til grund, at ned- og afskrivningerne i nationalregnskabet

periodiseres over en treårig periode. Den forudsatte nedskrivning i 2016 er således ligeligt fordelt i

årene 2014-2016. Afskrivningen i 2017 er tilsvarende fordelt ligeligt i årene 2015-2017.

Det bemærkes, at den betydelige usikkerhed om udviklingen på inddrivelsesområdet betyder, at forudsætningerne

vedrørende ned- og afskrivninger er forbundet med væsentlig usikkerhed.

Tabel a

Forudsætninger vedr. ned- og afskrivninger af skatterestancer

2016 2017

Mia. kr.

Økonomisk Redegørelse, december 2016

Ekstraordinær afskrivning - 2

Nedskrivning af tilgang til restancemasse til kursværdi 6½ -

Økonomisk Redegørelse, august 2016

Ekstraordinær afskrivning 2 -

Anm.: Både nedskrivningen af skatterestancer i 2016 (fordelt over 2014-2016) og den ekstraordinære afskrivning

på 2 mia. kr. i 2017 (fordelt over 2015-2017) påvirker den strukturelle saldo gennem et

syvårs glidende gennemsnit.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 19

More magazines by this user
Similar magazines