Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

… men den strukturelle saldo er justeret lidt ned næste år

Virkningen af de stærkere konjunkturer på de offentlige finanser renses – sammen med en

række midlertidige forhold – ud i beregningen af den strukturelle saldo for at give et billede af

den underliggende stilling på de offentlige finanser.

Den strukturelle saldo skønnes at udvise et underskud på 0,3 pct. af BNP i 2016, mens

underskuddet vurderes til 0,5 pct. af BNP i 2017, jf. figur 1.19. Set i forhold til august er den

strukturelle saldo dermed uændret i 2016, men svækket med 0,1 pct. af BNP i 2017.

Med finansloven for 2017 og økonomiaftalerne i kommunerne og regionerne blev finanspolitikken

tilrettelagt med et skønnet underskud på 0,4 pct. af BNP og med afstand til budgetlovens

grænse. Siden august er der imidlertid kommet nye oplysninger til, der svækker den

strukturelle saldo, som derfor nu udviser et underskud på 0,5 pct. af BNP i 2017. De nye

oplysninger er alene udtryk for ændrede skøn og ikke en konsekvens af besluttede ændringer

i finanspolitikken. Det drejer sig blandt andet om nye oplysninger for pensionsind- og

udbetalinger, som peger på lidt lavere skattepligtige nettopensionsudbetalinger end tidligere

forudsat. Det indebærer en svækkelse af den beregnede strukturelle saldo, idet den samlede

opjustering af de offentlige indtægter fra skatter og afgifter dermed er mindre end det, som

konjunkturforbedringen i prognosen ellers ville tilsige. De større afskrivninger af skatte- og

afgiftsrestancer bidrager ligeledes til at svække den strukturelle saldo, jf. ovenfor.

Det uændrede skøn for den strukturelle saldo i 2016 – trods svækkelsen fra de nævnte nye

forudsætninger – skal ses i sammenhæng med, at foreløbige regnskabstal peger på et mindreforbrug

i staten og kommunerne i forhold til budgetterne. I 2016 skønnes det offentlige

forbrug realt at vokse med 0,4 pct., jf. figur 1.20.

Figur 1.19

Det strukturelle underskud skønnes lidt

større i 2017

Figur 1.20

Realvækst i det offentlige forbrug

(før nye prioriteringer for 2018)

Pct. af strukturelt BNP

Pct. af strukturelt BNP

Pct.

Pct.

0,0

0,0

1,4

1,4

-0,1

-0,2

-0,3

-0,1

-0,2

-0,3

1,2

1,0

1,2

1,0

-0,4

-0,5

-0,6

-0,4

-0,5

-0,6

0,8

0,6

0,8

0,6

-0,7

-0,8

-0,9

Underskudsgrænse i budgetloven

-0,7

-0,8

-0,9

0,4

0,2

0,4

0,2

-1,0

2014 2015 2016 2017 2018

August

December

-1,0

0,0

Gennemsnit

2000-2015

2016 2017 2018

beregningsteknisk

0,0

Anm.: Figur 1.20 viser realvæksten i det offentlige forbrug opgjort ved inputmetoden.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I decemberredegørelsen indgår 2018 for første gang i konjunkturvurderingen, hvor det tidligere

har været en del af den mellemfristede fremskrivning for dansk økonomi. I den mellemfri-

20

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines