Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

Figur 1.30

Både flere lavt- og højtlønsjob

Figur 1.31

Flest højtlønsjob til personer med dansk

oprindelse, men også flere lavtlønsjob

1.000 personer 1.000 personer

25

20

15

10

5

0

Under 75

pct.

75-90

pct.

90-110

pct.

110-125

pct.

125-150 Over 150

pct. pct.

25

20

15

10

5

0

1.000 personer 1.000 personer

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Under 75

pct.

75-90

pct.

Dansk oprindelse

90-110

pct.

Indvandrere, ikke-vestlige

110-125

pct.

125-150 Over 150

pct. pct.

Indvandrere, vestlige

Efterkommere

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Anm.: Figur 1.30 og figur 1.31 viser ændring i beskæftigelse fordelt på lønniveau, 2013-2016 (1. kvartal).

Den gennemsnitlige timeløn i kvartalet er beregnet for hver enkelt lønmodtager på baggrund af den

samlede lønindkomst og det samlede antal registrerede arbejdstimer i eIndkomstregisteret. For personer

med flere ansættelsesforhold i kvartalet indgår alle ansættelsesforholdene i beregningen af

timelønnen. Timelønnen er normeret til mediantimelønnen i kvartalet for at opgøre et mål for den

enkeltes relative lønniveau. Der knytter sig en vis usikkerhed til opgørelsen af den individuelle timeløn.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Beskæftigelsesmulighederne er blevet bedre på tværs af landet, og beskæftigelsesfrekvensen

er steget nogenlunde ensartet i alle landsdele i perioden 2013-2016, jf. figur 1.32.

En stigende beskæftigelsesfrekvens kan godt dække over et omtrent uændret antal lønmodtagere,

hvis antallet af personer i den erhvervsaktive alder er faldet. Det gør sig fx gældende

på Bornholm, som er den landsdel, hvor beskæftigelsesfrekvensen er steget mest. Omvendt

dækker fremgangen i beskæftigelsesfrekvensen i fx Byen København over både stigende

befolkning i den erhvervsaktive alder og stigende beskæftigelse.

Ledigheden er ligeledes lav på tværs af landsdelene, og den er faldet betydeligt i alle landsdele

i løbet af de seneste fire år, jf. figur 1.33.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 27

More magazines by this user
Similar magazines