Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

Boks 1.4

Hvad er eksport?

I betalingsbalancestatistikken og dermed også i nationalregnskabet findes der grundlæggende fire typer af

eksport:

1. Traditionel vareeksport (som i udenrigshandelsstatistikken), hvor en vare passerer den danske grænse.

2. Merchanting eller handelsvareomsætning, dvs. en dansk virksomhed køber en vare i udlandet (hos en

udenlandsk resident) og videresælger den til en kunde i udlandet.

Eksempel: Et dansk selskab har en fabrik (datterselskab) i Kina. Selskabet køber en vare hos fabrikken

og sælger den i USA med en avance. Varen sendes direkte fra Kina til USA og avancen indgår i den

danske eksport som merchanting. Avancen går til løn og restindkomst (profit) i den danske virksomhed

og afspejler således den ydelse, den danske virksomhed leverer, jf. figur a.

3. En dansk virksomhed sælger varer, som den har fået forarbejdet hos et datterselskab i udlandet.

Eksempel: Et dansk selskab sender råvarer til sit datterselskab i Kina (men beholder ejerskabet over

råvaren). Datterselskabet forarbejder varen (fakturerer ydelsen hos moderselskabet), som sendes til

kunden i USA. Det endelige salg opgøres som eksport fra Danmark, mens forarbejdningsydelsen i Kina

opgøres som import af tjenesteydelser, jf. figur b.

4. En dansk virksomhed sælger en vare til en udenlandsk kunde i Danmark.

Det er især bedre oplysninger vedrørende punkt 2 og 3, som har ført til oprevisionen af eksport og import i

betalingsbalancestatistikken. I eksemplerne er datterselskabet ikke dansk resident, og aktiviteten i

datterselskabet registreres derfor ikke som dansk aktivitet.

Figur a

Eksport = Salgspris - Købspris

Figur b

Eksport = Salgspris

Import = Forarbejdningsydelse

Kilde: Danmarks Statistik.

Før 2008 bliver realvæksten i det offentlige forbrug i nationalregnskabet opgjort med inputmetoden,

som måler udviklingen over tid i de ressourcer, der tilføres den offentlige sektor.

Generelt vokser det offentlige forbrug mere efter output-metoden, svarende til at der år for år

sker en produktivitetsforbedring. I enkelte år er der imidlertid højere vækst efter inputmetoden,

jf. tabel 1.3.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 33

More magazines by this user
Similar magazines