Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 2

International økonomi og finansielle markeder

Global økonomi i fortsat bedring, men potentialet er dæmpet

Der ventes fortsat fremgang i den internationale økonomiske aktivitet. De avancerede økonomier

er inde i et opsving med tydelig fremgang på arbejdsmarkederne, men produktivitetsvæksten

og vækstpotentialet fremstår lavere end tidligere.

I USA er genopretningen så fremskreden, at ledigheden er tæt på niveauet fra før krisen,

men der er stadig udsigt til jævn vækst drevet af stigende privat efterspørgsel. Mærkbare

finanspolitiske lempelser, som annonceret af den kommende administration, kan skubbe

yderligere til efterspørgslen på kort sigt, men også føre til højere renter og forværrede gældsudfordringer.

Selv uden disse lempelser er der udsigt til vækst omkring eller over trendvæksten.

Opsvinget i euroområdet har også bidt sig fast med udsigt til fortsat fremgang i privatforbruget

og på arbejdsmarkedet, selv om ledigheden stadig er på et relativt højt niveau. Der er dog

store forskelle på tværs af lande. Opsvinget i Tyskland er fremskredent efter flere års fremgang,

og opsvinget er også kommet i gang i Spanien og Holland, hvorimod udviklingen i

Frankrig og navnlig Italien halter bagefter. For Storbritannien er udsigterne præget af øget

usikkerhed som følge af Brexit, og de internationale organisationer venter lavere vækst i de

kommende år som følge af lavere investeringer og tilbageholdenhed hos forbrugerne.

Væksten i den kinesiske økonomi ventes at fortsætte i et gradvist lavere tempo. For de øvrige

nye vækstøkonomier og udviklingslande som helhed er der derimod udsigt til lidt højere

vækst. Det er navnlig udsigten til, at Brasilien og Rusland vender tilbage til positiv vækst, der

ligger bag denne fremgang.

Samlet set ventes væksten i verdensøkonomien at tage en anelse til i 2017 og 2018. Vækstaccelerationen

finder imidlertid hovedsageligt sted uden for Danmarks primære eksportmarkeder.

Vægtet efter den danske eksport er der dermed tale om et omtrent uændret væksttempo,

jf. figur 2.1 og tabel 2.1.

Figur 2.1

BNP-vækst i 2015-2018 for udvalgte lande og regioner

Pct.

Pct.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Verden

Handelsvægtet

BNP

USA Euroområdet Storbritannien Nye

vækstøkonomier

og udviklingslande

Kina

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2015 2016 2017 2018 1992-2007

Anm.: ”Handelsvægtet BNP” angiver BNP-væksten vægtet efter landenes handel med Danmark.

Kilde: EU-Kommissionen, European Economic Forecast, Autumn 2016, november 2016 og IMF.

40

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines