Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 2

International økonomi og finansielle markeder

Figur 2.3

Vækst i importen af varegrupper

Figur 2.4

Vækst i globale værdikæder

Pct.

Pct.

Pct.

Pct.

14

14

27

27

12

12

25

25

10

10

23

23

8

6

4

8

6

4

21

19

21

19

2

2

17

17

0

Kapitalgoder

Primære

mellemprodukter

Varige

forbrugsgoder

Bearb.

mellemprodukter

2003-2007 2012-2015

Ikke-varige

forbrugsgoder

0

15

95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15

15

Anm.: Figur 2.4 viser andel af udenlandsk værditilvækst af den samlede globale eksport.

Kilde: IMF, World Economic Outlook, oktober 2016 og Causes of the Global Trade Slowdown, IFDP Note,

Federal Reserve Board of Governors, 10. november 2016.

Betydningen af tidligere handelsliberaliseringer for væksten i verdenshandeln aftager, efterhånden

som handlen har fået et løft til et nyt højere niveau. Dertil kommer, at tendensen i de

senere år snarere er gået i retning af flere handelsrestriktioner frem for liberaliseringer. Samtidig

er den kinesiske økonomi i gang med en omstilling, hvor produktionen i højere grad

rettes mod den hjemlige efterspørgsel og med en større andel af produktionen inden for

Kinas grænser.

I 2017 og 2018 ventes en lidt stærkere udvikling i verdenshandlen målt i forhold til BNP som

følge af gradvist stærkere vækst i investeringerne og i regioner, der traditionelt handler meget.

Men der er generelt udsigt til langsommere fremgang i handelsintensiteten end i årene

før den globale finansielle krise.

International handel fremmer konkurrence og bidrager til en bedre ressourceanvendelse og til

innovation. Samtidig medfører handel og investeringer på tværs af landegrænser en spredning

af ideer, hvilket også bidrager til øget produktivitet. Den svagere udvikling i den internationale

handel relativt til BNP-udviklingen kan dermed medvirke til en svagere udvikling i

produktiviteten og den potentielle BNP-vækst.

Fremgang på arbejdsmarkedet i euroområdet og fortsat vækst

Efter relativt stærk vækst i slutningen af 2015 og i 1. kvartal 2016 har fremgangen i den økonomiske

aktivitet i euroområdet været mere moderat på 0,3 pct. i både 2. og 3. kvartal, jf.

figur 2.5. Det er især mere afdæmpet vækst i Tyskland og lav vækst i Frankrig, der har ført til

den lidt svagere fremgang, mens den robuste fremgang i Holland og Spanien er fortsat i de

seneste kvartaler. Det er navnlig den indenlandske efterspørgsel, der har trukket væksten i

euroområdet, på baggrund af stigende realindkomster i kraft af fremgang i beskæftigelsen og

lave prisstigninger, blandt andet i lyset af det markante fald i energipriserne.

44

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines