Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 2

International økonomi og finansielle markeder

Højere inflationsforventninger har ført til rentestigninger

Siden sommeren er inflationsforventningerne på de finansielle markeder steget i både euroområdet

og USA, jf. figur 2.21 og 2.22. Det skal ses på baggrund af, at det negative bidrag til

inflationen fra faldende energipriser er ved at falde bort, og at inflationen er taget gradvist til.

Således var inflationen i USA 1,6 pct. i november, mens den i euroområdet fortsat var meget

lav på blot 0,6 pct. Kerneinflationen i euroområdet har ligget forholdsvis stabilt omkring 0,8

pct. siden 2015, mens den i USA har været på omkring 1,7 pct. siden årsskiftet. 1 Samtidig er

frygten for langvarig stagnation aftaget, i takt med generelt bedre nøgletal for verdensøkonomien

de seneste måneder. Det har også været med til at løfte forventningerne til den

fremtidige inflation.

Figur 2.21

Inflation og inflationsforventninger i

euroområdet

Figur 2.22

Inflation og inflationsforventninger i USA

Pct.

Pct.

Pct.

Pct.

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-2

-3

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

-3

-3

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

-3

Bidrag fra energi

Inflation

Bidrag fra energi

Inflation

Kerneinflation

Inflationsforventninger

Kerneinflation

Inflationsforventninger

Anm.: Inflationsforventninger er for euroområdet angivet ved den implicitte gennemsnitlige inflationsrate

for de kommende ti år, der vil give samme afkast (break-even inflation) mellem henholdsvis

inflationsindekseret og uindekseret renteswap. For USA er der vist break-even inflation for

inflationen fra fem til ti års sigt.

Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

Efter præsidentvalget i starten af november har inflationsforventningerne og de lange

statsobligationsrenter fået et yderligere løft, jf. figur 2.23. Det kan formentlig hovedsageligt

tilskrives forventninger om højere vækst i de kommende år på baggrund af en mere lempelig

finanspolitik i USA og en stærkere udvikling i amerikansk økonomi i anden halvdel af 2016.

På baggrund af de seneste måneders fremgang på arbejdsmarkedet og den solide BNPvækst

i 3. kvartal ventes den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité, FOMC, at

annoncere en renteforhøjelse den 15. december. Fremadrettet indregner markedet fortsat

lavere pengepolitiske renter end medlemmerne af FOMC, der dog nedjusterede deres forventninger

til det passende niveau for den pengepolitiske rente yderligere fra juni til

1 Målt ud fra privatforbrugsdeflatoren ekskl. fødevarer og energi, som er den amerikanske centralbanks foretrukne

indikator med hensyn til at vurdere inflationsudviklingen.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 53

More magazines by this user
Similar magazines