Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 2

International økonomi og finansielle markeder

Tabel 2.2

Renteskøn USA, euroområdet og Danmark

2015 2016 2017 2018

Pct.

USA Federal funds target rate 0,3 0,5 0,9 1,4

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,3 0,7 1,3 2,0

10-årig statsobligation 2,1 1,8 2,5 2,8

Euroområdet ECB’s refinansieringsrente 0,1 0,0 0,0 0,0

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,0 -0,3 -0,2 -0,1

10-årig statsobligation 0,5 0,2 0,6 0,8

Danmark Indskudsbevisrente -0,7 -0,7 -0,7 -0,4

3-mdrs. pengemarkedsrente -0,1 -0,1 -0,1 0,0

1-årig realkreditobligation -0,2 -0,3 -0,2 0,0

10-årig statsobligation 0,7 0,4 0,7 1,0

30-årig realkreditobligation 2,8 2,6 2,9 3,1

Gennemsnitsrente 1,0 0,8 1,0 1,2

Bankernes udlånsrente 3,1 3,0 3,0 3,0

Bankernes indlånsrente 0,4 0,3 0,2 0,2

Anm.: De præsenterede årsgennemsnit er baseret på egne beregninger.

Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og egne beregninger.

Udsving på valutamarkederne, men næsten uændret effektiv kronekurs

Den amerikanske dollar er styrket yderligere i forhold til euroen i de seneste måneder, hvilket

blandt andet skal ses på baggrund af forventninger til finanspolitisk stimulus og pengepolitiske

renteforhøjelser i USA. Styrkelsen af dollaren afspejler således et stigende rentespænd

mellem USA og euroområdet, jf. figur 2.25.

Den effektive kronekurs har imidlertid til trods herfor ligget omtrent stabilt de senere måneder,

jf. figur 2.26. Det skyldes blandt andet, at det britiske pund er svækket en anelse siden slutningen

af juli, herunder som følge af udmeldinger, der peger i retning af, at Storbritannien

efter Brexit vil stå uden for det indre marked på væsentlige punkter.

Valutaskønnene er som sædvanlig dannet på baggrund af en teknisk fremskrivning, hvor

valutaerne antages at ligge fladt på gennemsnittet af spotpriserne de seneste ti handelsdage

(i perioden frem til og med 21. november). På baggrund af styrkelsen af dollaren igennem

2016 skønnes dollaren at stige marginalt fra 2016 til 2017, og den effektive kronekurs skønnes

svækket med godt 0,3 pct. i 2017 i forhold til 2016, jf. tabel 2.3.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 55