Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 2

International økonomi og finansielle markeder

Renterne er steget de seneste måneder fra et rekordlavt niveau i takt med stigende inflation

og generelt positive nøgletal for den internationale økonomi i efteråret. Erfaringsmæssigt kan

tilpasningen i renterne blive mere brat, end markederne har forventet. Pludselige rentestigninger

kan øge usikkerheden på de finansielle markeder, især hvis systemisk vigtige finansielle

selskaber eller investorer lider tab i et omfang, der skaber usikkerhed om deres solvens.

Rentestigninger i USA og de avancerede økonomier vil også indebære stramninger i de

finansielle vilkår for en række nye vækstøkonomier. I de seneste måneder er rentespændet

for vækstøkonomierne udvidet igen i takt med at de lange renter er steget, jf. figur 2.30. Rentestigninger

vil øge virksomhedernes omkostninger til at servicere gæld og vil dermed indebære

risiko for, at bankerne får tab.

Stigende rentespænd ses også for en række eurolande, der var blandt de hårdest ramte af

gældskrisen i 2012-2013. Navnlig er rentespændet for italienske statsobligationer steget

markant i den seneste måned, jf. ovenfor. Det skal ses i lyset af stigende politisk usikkerhed

om økonomiske reformer, der kan bringe landet ud af den langvarige periode med lav vækst.

Manglende håndtering af betydelige beholdninger af dårlige lån i særligt de italienske banker

kan også skabe usikkerhed om banksektoren og dermed være hæmmende for kreditvæksten

samt investeringerne i euroområdet.

Figur 2.30

Rentespænd mellem USA og nye

vækstøkonomier

Figur 2.31

IMF’s vurdering af effekten på BNP-niveauet

af en vækstnedgang i Kina på 1 pct.-point

Pct.

Pct.

9

6

8

5

7

6

4

5

3

4

3

2

2

1

1

0

0

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Rentespænd ml. USA og nye vækstøkonomier

10-årig statsobligationsrente (USA) (h. akse)

Pct.

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

Pct.

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kina Euroområdet Verden

Anm.: Figur 2.31 viser forskellen i BNP-niveauet mellem et scenarie, hvor væksten bremser hårdere op i

Kina og grundscenariet.

Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

Omstillingen af den kinesiske økonomi mod en vækststi trukket af indenlandsk efterspørgsel

og servicesektoren sker fortsat i et meget gradvist tempo. Siden starten af 2015 har økonomien

dog i stigende grad været understøttet af tiltag, navnlig i form af lempelige kreditvilkår,

der har ført til kraftige stigninger i udlånet til den private sektor. Denne udvikling har også

været ledsaget af markante stigninger i boligpriserne, hvor eksempelvis priserne på ejerboli-

Økonomisk Redegørelse · December 2016 59

More magazines by this user
Similar magazines