Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

3. Dansk økonomi

Nyt kapitel

Fremgangen i dansk økonomi er fortsat i 2016, og på årsbasis skønnes væksten i BNP at

tiltage fra knap 1 pct. i år til 1,5 pct. og 1,7 pct. i henholdsvis 2017 og 2018. Efter flere år med

fremgang i BNP og stærkt stigende beskæftigelse nærmer den langstrakte genopretning af

dansk økonomi sig dermed sin afslutning.

Væksten drives i de kommende år i betydelig grad af større privat forbrug. Grundlaget er

fortsat stærk jobvækst, som sammen med en meget lav prisudvikling medfører en betydelig

real fremgang i husholdningernes indkomster. Det private forbrug ventes at vokse lidt hurtigere

end indkomsterne de kommende to år, blandt andet med afsæt i at fortsat stigende huspriser

øger friværdierne. Der skønnes en vækst i det private forbrug på op mod 2 pct. om året i

2016-2018.

Sammen med fortsat meget lave renter og en voksende befolkning skubber de stigende

indkomster også på både boligpriserne og boliginvesteringerne. Aftalen om et nyt system for

ejendomsvurderinger indebærer blandt andet en mere retvisende vurdering af boligers værdi.

Frem til indgåelse af en aftale om ny boligbeskatning vil usikkerhed i en periode kunne lægge

en dæmper på omsætningen og prisudviklingen på boligmarkedet.

Den internationale handel ser ud til at vokse i langsommere takt, end det var tilfældet før

finanskrisen. Det hæmmer eksportvæksten, og især udsigterne for eksporten af søtransport, i

år. Både industrieksporten og eksporten af en lang række andre serviceydelser står imidlertid

fortsat stærkt, understøttet blandt andet af en forbedret dansk lønkonkurrenceevne gennem

en årrække. Der er på den baggrund samlet skønnet en forholdsvis behersket vækst i eksporten

på godt ½ pct. i år, tiltagende til 2½-2¾ pct. i 2017-2018.

Øget efterspørgsel ventes at få virksomhederne til at udvide produktionen i de kommende år

og dermed få behov for både mere arbejdskraft og ny kapital. Beskæftigelsen stiger allerede i

hastigt tempo, og der er udsigt til fortsat fremgang, så der i 2018 vil være næsten 100.000

flere i job sammenlignet med 2015. Samtidig skønnes væksten i investeringerne at tage til.

Med stigende produktion og beskæftigelse indsnævres outputgabet gradvist, og det vurderes

at blive lukket i prognoseperioden. Den stærke beskæftigelsesudvikling har allerede medført,

at der i visse brancher meldes om tiltagende mangel på arbejdskraft. I takt med at der bliver

stadigt færre ledige hænder, øges risikoen for, at der kan opstå flaskehalse, og at virksomhederne

må sige nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft.

Det vurderes dog – trods den tiltagende kapacitetsudnyttelse – at lønstigningerne frem mod

2018 vil forblive forholdsvist lave i et historisk perspektiv. Det hænger blandt andet sammen

med en behersket fremgang i produktiviteten, men også at lave prisstigninger er med til at

dæmpe lønpresset i dansk økonomi.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 63

More magazines by this user
Similar magazines