Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

til årene før 2014, hvor det hovedsageligt var faldende renteudgifter og ændret beskatning,

der drev indkomstvæksten, jf. figur 3.2. Renterne forventes at forblive lave frem mod 2018, så

stigende renteudgifter vil ikke i væsentligt omfang begrænse husholdningernes forbrugsmuligheder,

men faldende renteudgifter skubber heller ikke længere på indkomster og forbruget,

sådan som det ellers har været tilfældet i næsten et helt årti.

De danske familier under ét har i dag en økonomi i væsentligt bedre balance end tidligere.

Både gæld og forbrug udgør nu en væsentlig mindre andel af indkomsten, og samtidig er

formuerne steget primært drevet af stigende boligpriser det sidste par år. Det giver plads til,

at en lidt større andel af indkomsterne kan bruges på forbrug og boliginvesteringer frem for

opsparing. På den baggrund ventes en moderat stigning i forbrugskvoten frem mod 2018,

hvor forbruget ventes at vokse med op mod 2 pct. om året, jf. figur 3.3.

Forbrugskvoten, dvs. forbruget som andel af indkomsten, ventes dog at forblive på et lavt

niveau i et historisk perspektiv. Det skyldes blandt andet, at det høje historiske niveau kun

var muligt, fordi husholdningernes løbende gældsatte sig. Fremadrettet ventes en mere holdbar

udvikling i husholdningernes gæld, der nogenlunde vil vokse i takt med husholdningernes

indkomster.

Figur 3.3

Forbrugskvote

Figur 3.4

Forbrugertillid

Pct. af disponibel indkomst

Pct. af disponibel indkomst

110

110

105

105

100

100

95

95

90

90

85

85

80

80

95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17

Nettotal

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

08 09 10 11 12 13 14 15 16

Boligejere i Region Hovedstaden

Boligejere i de øvrige regioner

Ikke-boligejere

Nettotal

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

Anm.: Forbrugskvoten i figur 3.3 er det private forbrug i forhold til den disponible indkomst korrigeret for

særlige forhold (se også anmærkning til figur 3.2.). Forbrugertilliden i figur 3.4 er vurderinger af

familiernes egen aktuelle økonomi. Der er vist to kvartalers glidende gennemsnit.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

På helt kort sigt er der en lidt forøget usikkerhed om væksten i forbruget, hvilket blandt andet

afspejles i en vigende forbrugertillid igennem 2016. Den faldende forbrugertillid hen over

sommeren og efteråret ventes imidlertid ikke at få afgørende betydning for forbrugsudviklingen.

Blandt andet har de adspurgte forbrugere fortsat en positiv vurdering af deres families

indkomsten som følge af dødsbobeskatningen, skat på realiserede aktiekursgevinster og udsving i beskatningen

knyttet til pension – herunder omlægningen af kapitalpensioner til aldersopsparing.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 65