Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Figur 3.15

Prisudviklingen på industrieksport og

industriimport samt bytteforholdet

Figur 3.16

Danmarks nominelle markedsandel

Indeks (2000=100) Indeks (2000=100)

130

130

Indeks (2000=100) Indeks (2000=100)

120

120

125

125

115

115

120

115

110

120

115

110

110

105

110

105

105

105

100

100

100

100

95

95

95

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

95

90

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

90

Bytteforhold for industrivarer

Prisen på industrieksport

Prisen på industriimport

Anm.: I figur 3.16 er markedsandelen beregnet som forskellen mellem den nominelle vækst på Danmarks

eksportmarkeder og den nominelle vækst i industrieksporten.

Kilde: Danmarks Statistik, Thomson Reuters Eikon og egne beregninger.

For den øvrige vareeksport ventes overordnet set en beskeden udvikling. Eksporten af energi

er faldet i de seneste år i takt med den vigende udvinding af olie og gas i Nordsøen. Denne

nedgang skønnes at fortsætte i prognoseperioden, om end effekten på den samlede varehandel

vil være begrænset.

Landbrugseksporten har været omtrent uændret siden 2012, hvilket ventes at fortsætte i år

efterfulgt af moderat vækst på 1 pct. i 2017 og knap 2 pct. i 2018. Efterspørgslen i nye vækstøkonomier,

herunder Kina, efter danske landbrugsvarer ventes at stige yderligere i prognoseårene.

Prisudviklingen på mejeriprodukter er også i gradvis bedring, efter overudbuddet

oven på bortfaldet af mælkekvoterne er mindsket, og efterspørgslen fra særligt Kina stiger.

Modsat skønnes Storbritanniens beslutning om at udtræde af EU at få en dæmpende effekt

på dansk landbrugseksport, da svækkelsen af pundet gør dansk eksport dyrere, jf. kapitel 2.

Storbritanniens andel af den samlede danske eksport af landbrugsvarer udgør aktuelt

omtrent 11 pct.

Eksporten af råvarer ventes at stige afdæmpet i år i mængder og er fortsat præget af markante

prisfald. Udsigterne for 2017 og 2018 peger til gengæld på fremgang, såvel i mængder

som prismæssigt. Skønnet tager blandt andet udgangspunkt i, at dansk eksport af pels og

skind, som udgør en væsentlig del af råvareeksporten, er i bedring efter nedkæmpelsen af et

udbrud af sygdom i danske minkbesætninger.

74

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines