Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Boks 3.3

Ændringer i erhvervskapitalens sammensætning har øget afskrivningerne

Siden 1990’erne har nettoerhvervsinvesteringerne målt i forhold til BVT været faldende, mens de tilsvarende

bruttoinvesteringer har ligget på omtrent samme niveau. Det skyldes hovedsageligt, at afskrivningsraterne

for erhvervskapitalen er steget. Afskrivningsraterne, der angiver afskrivningerne i forhold til størrelsen

af kapitalapparatet, er således steget fra godt 5½ pct. i 1970 til godt 9 pct. i 2015. Det afspejler især,

at afskrivningerne for materielkapital er steget, jf. figur a. Det medfører, at nettoinvesteringerne som andel

af BVT har været faldende siden 1990’erne, og at tilvæksten i det private kapitalapparat er reduceret.

De højere afskrivningsrater i den private erhvervskapital afspejler for det første, at erhvervskapitalen har

fået et større indhold af kapital med kortere levetid og dermed større afskrivningsrater. For materielkapitalen

består denne nu af mere teknologisk kapital som software og FoU kapital (intellektuelle rettigheder), mens

andre typer kapital fylder mindre, jf. figur b. Samtidig er afskrivningsraterne højere for den kapital, der fylder

mere. Således har software, forskning og udvikling ( FoU) i 2015 en afskrivningsrate på 24 pct., mens den

for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) maskiner og transportmidler mv. er på godt 12 pct. og

endnu mindre for bygninger og anlægskapital.

De højere afskrivningsrater afspejler for det andet, at enkelte typer kapital har fået en kortere levetid, hvilket

har øget de samlede afskrivninger. Det gælder særligt for software og FoU. For andre typer kapital, fx biler,

er levetiden derimod øget. Hvis sammensætningen af erhvervskapitalen holdes konstant på 1970-niveau,

mens afskrivningsraterne for de enkelte typer kapital udvikler sig, som de faktisk har gjort, ville afskrivningsraterne

under en sådan antagelse være steget med knap 1 pct.-point fra 1970 til 2015 for den private

erhvervskapital. Højere afskrivningsrater for de enkelte typer af kapital forklarer således omtrent en fjerdedel

af stigningen i de samlede afskrivningsrater fra 1970 til 2015.

Figur a

Erhvervskapitalens afskrivningsrater i

1970 og 2015

Figur b

Erhvervskapitalens sammensætning,

1970-2015

Pct.

25

Pct.

25

Pct.

100

Pct.

100

20

20

80

80

15

15

60

60

10

10

40

40

5

5

20

20

0

Bygninger Anlæg

IKT

maskiner

mv.

Transportmidler

software

FoU og

mv.

1970 2015

I alt

0

0

70 75 80 85 90 95 00 05 10 15

Bygninger

Anlæg

IKT, maskiner, transportmidler mv.

Software og FoU mv.

0

Anm.: I figur a er afskrivningsrater opgjort som afskrivningerne i løbende priser i forhold til nettokapitalbeholdning

i løbende priser ultimo året.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

82

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines