Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

3.3 Produktion, import og betalingsbalance

BNP skønnes at stige med 0,8 pct. i 2016, 1,5 pct. i 2017 og 1,7 pct. i 2018. Væksten i de tre

prognoseår ventes dermed at fortsætte i omtrent samme tempo som de tre forudgående år,

jf. figur 3.26. Den lidt lave vækst i år skal hovedsageligt ses som en konsekvens af en svag

afslutning på 2015 med fald i BNP i både 3. og 4. kvartal, jf. figur 3.27. Faldet i andet halvår

2015 var drevet af en svag eksportudvikling og et fald i værditilvæksten i en række brancher,

herunder især industrien og finansiering og forsikring, men i de første tre kvartaler af 2016 er

BNP vokset.

Figur 3.26

BNP-vækst

Figur 3.27

BNP

Pct.

Pct.

Mia. kr. (kædede 2010-priser)

Mia. kr. (kædede 2010-priser)

2,0

2,0

1.950

1.950

1,5

1,5

1.900

1.900

1,0

1,0

1.850

1.850

0,5

0,5

1.800

1.800

0,0

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,0

1.750

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

1.750

Anm.: Figur 3.27 viser annualiseret, kvartalsvist BNP.

Kilde: Danmaks Statistik og egne beregninger.

Den ventede fremgang i BNP skal ses på baggrund af, at den beskedne vækst i den samlede

efterspørgsel i år på 1 pct. endvidere skønnes at tiltage til 2-2¼ pct. i 2017-2018. I takt hermed

ventes importvæksten at øges fra 1¼ pct. i år til 3 pct. næste år og knap 3½ pct. i 2018.

Importvæksten er drevet omtrent ligeligt af fremgang i tjenester og varer, jf. tabel 3.5.

Tabel 3.5

Importen

Pct. Gns. årlig realvækst, 2000-2015 2015 2016 2017 2018

Import 4,3 1,3 1,3 3,0 3,4

Vareimport 3,5 1,7 0,9 2,9 3,3

Tjenesteimport 6,0 0,5 2,0 3,1 3,6

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 83

More magazines by this user
Similar magazines