Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Figur 3.31

Betalingsbalancens løbende poster

Figur 3.32

Prisudvikling for udenrigshandlen med

tjenester

Pct. af BNP

12

Pct. af BNP

12

Indeks (2010=100) Indeks (2010=100)

105

105

10

8

10

8

100

100

6

6

95

95

4

4

2

2

90

90

0

-2

0

-2

85

85

-4

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-4

80

08 09 10 11 12 13 14 15 16

80

Varebalancen

Tjenestebalancen

Løbende poster i alt

Løn- og formueindkomst, netto

Andre løbende overførsler

Tjenesteimportpris

Tjenesteeksportpris

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Overskuddet på vare- og tjenestebalancen er imidlertid fortsat betydeligt set i et historisk

perspektiv. Det afspejler blandt andet, at den danske indenlandske efterspørgsel i form af

privat forbrug og investeringer samt offentlig efterspørgsel er vokset i et langsommere tempo

end hos Danmarks samhandelspartnere, jf. figur 3.33. Det indikerer, at overskuddet på handlen

med udlandet til en vis grad afspejler fortsat svaghed i den indenlandske efterspørgsel,

herunder investeringer.

Overskuddet fra nettoformueindkomsten skønnes at falde i 2016 og derefter stige langsommere

end hidtil. Faldet i år skal ses i lyset af fortsat store udbytteudbetalinger, hvoraf en del

går til udenlandske aktionærer, jf. figur 3.34. Fra 2017 ventes nettoformueindkomsten at stige

moderat på ny. Det skyldes, dels at den danske nettoformue fortsat stiger frem mod 2018, og

dels at formuen i højere grad er investeret i aktiver med højt afkast, såsom direkte investeringer,

hvorimod Danmarks passiver i vid udstrækning er obligationer med lavere rente.

90

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines