Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Figur 3.33

Vare- og tjenestebalancen uden søtransport

samt relativ indenlandsk efterspørgsel

Figur 3.34

Udbytter og udlandets beholdning af

danske aktier

Pct. af BNP

Indeks (2010K1=100)

6

108

5

106

104

4

102

3

100

2

98

96

1

94

0

92

-1

90

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Vare- og tjenestebalancen uden søtransport

Udenlandsk/dansk indenlandsk efterspørgsel (h. akse)

Mia. kr.

Pct.

90

60

80

50

70

60

40

50

30

40

30

20

20

10

10

0

0

10 11 12 13 14 15 16

Udbytter fra noterede, danske aktier (jan.-okt.)

Udlandets andel af noterede, danske aktier (h. akse)

Anm.: Den indenlandske efterspørgsel i udlandet i figur 3.33 er sammenvejet med vægte fra Danmarks

industrieksport. Vare- og tjenestebalancen er tre kvartalers glidende gennemsnit. I figur 3.34 skyldes

det markant højere udbytte i 2015 til dels, at Mærsk udbetalte ekstraordinære udbytter i forbindelse

med salget af Danske Bank-aktier.

Kilde: Danmarks Statistik, Thomson Reuters Eikon og egne beregninger.

3.4 Arbejdsmarkedet, løn og priser

Der har nu været fremgang på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og faldende

ledighed gennem snart fire år. Produktionen stiger fortsat, og der vurderes på baggrund heraf

at være grundlag for yderligere beskæftigelsesfremgang. Udviklingen medfører stigende

kapacitetsudnyttelse på arbejdsmarkedet, og både beskæftigelsesgabet og ledighedsgabet

skønnes at være lukket ved udgangen af prognoseperioden.

Der er allerede nu begyndende tegn på, at arbejdsmarkedet strammer til, og det skaber

grundlag for en forventning om stigninger i lønningerne. De nominelle lønstigningstakter

forventes dog fortsat at være moderate i et historisk perspektiv. Grundet den noget ujævne

udvikling i forbrugerpriserne, giver det imidlertid anledning til en høj reallønsfremgang i 2016,

mens fremgangen forventes at være mere almindelig i 2017 og 2018.

Fortsat stigende beskæftigelse

Beskæftigelsen har været stigende i et tiltagende tempo siden 2013. Fremgangen har været

båret af den private sektor, hvor beskæftigelsen er steget med 118.000 personer fra 2. kvartal

2013 til 3. kvartal 2016. Den offentlige beskæftigelse er derimod faldet lidt over de seneste

år, jf. figur 3.35.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 91

More magazines by this user
Similar magazines