Efterkommere af Claus Hansen - Ærø Genealogy

aerogenealogy.dk

Efterkommere af Claus Hansen - Ærø Genealogy

Efterkommere af

Claus Hansen


Indholdsfortegnelse

Efterkommere . . . . . . . . . . . . . af . . Claus . . . . . . Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

. . 1. . . Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

. . 2. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

. . 3. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.

. . 4. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.

. . 5. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . .

. . 6. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . .

Navneindeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

. .

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

1. Claus Hansen [2249] døde i Vindeballe, Ærø.

1. Generation

Generelle notater: Claus Hansen er boelsmand på boel nr. 52 i Vindeballe fra før 1692. Dengang lå

boelet øst for Kockens boel på den søndre side af gaden, skråt overfor Kockens gyde.

Claus Hansens kone dør ca. 1722.

Efterfølgeren på boelet er Hans Clausen, som må formodes at være en søn.

Claus blev gift med Ukendt [2250] [MRIN: 898]. Ukendt døde cirka 1722 i Vindeballe, Ærø.

Generelle notater: Der er skifte efter hende den 4.11.1722. Da lever Claus Hansen og han skal have

aftægt. Husværelse i den vestre stue, 1 ko i fri foder, 1 får, 1 gås, 1 gris, o.s.v.

Vurderingsmændene ved skiftet er Hans Kromand og Mads Christensen af Risinge (L. Rise), Peder

Hansen og Philip Hansen af Rise, Laurits Christensen og Laurits Nielsen af Tranderup.

Barn af dette ægteskab:

+ 2 M i. Hans Clausen [2219] blev født cirka 1666, døde i 1734 i Vindeballe, Ærø i en alder af ca.

68 år, og blev begravet den 6-11-1734 i Tranderup, Ærø.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

1 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

2. generation (Børn)

2. Hans Clausen [2219] (Claus 1 ) blev født cirka 1666, døde i 1734 i Vindeballe, Ærø i en alder af ca. 68 år, og blev

begravet den 6-11-1734 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Hans Clausen er boelsmand i Vindeballe på boel nr. 52, som dengang lå øst for

Kockens boel syd for gaden, skråt overfor Kockens gyde. Placeringen er omtrent hvor der i dag er

bygget et par nye parcelhuse. Ved udskiftningen i 1774 blev boelet flyttet til Bjergene i

Vindeballemark og gården fik siden navnet Bjergenegård.

Hans Clausen overtog boelet efter Claus Hansen, der må formodes at være hans far. Der findes ingen

skifter fra den tid, idet Gråstens Amts Skifte Protokol starter i året 1722.

Der er skifte efter Hans Clausen den 9. maj 1735. Her erfarer vi at enken overlevede ham og at der er

6 børn:

1. Den ældste søn Claus Hansen.

2. Den anden søn Peder Hansen.

3. Den tredje søn Laurits Hansen.

4. Den fjerde søn Hans Hansen.

5. Den femte søn Thomas Hansen, som overtager boel.

6. Datteren Sidsel Hansdatter som er gift.

Skiftet lyder i sin helhed:

Anno 1735, den 9. Maj er oprettet denne contract efter Salig Hans Clausen fordum Boelsmand i

Vindeballe. Imellem hans efterlevende Hustru og 6 børn, som er 5 sønner og 1 datter, som alle ere

komne til de aar og alder, at de fleste kand værge for sig self, hvorfor de Sambtl. er bleven accorderet

om dend arfvedel som dennem efter deres salig fader er tilfalden. Udi overværelse deres Høy fürstel.

Durchl. Amtsforvalter og Dommer Johann Christoffer Hanefelt, Christian Ernst tingskriver, som

haver Signet moderen og børnene imellem paa een venlig og Christelig maade. Saaledes at moderen

begærer ey mere af denne arf efter sin salig mand end et hendes bedste barns lod som blifver i penge

18 Rd.

1. Den ældste søn Claus Hansens fædrene arf 18 Rd. foruden een seng saa god som 11 Rd.

Endnu haver bemelte søn i boen 20 Rd. Summa 49 Rd.

2. Den anden søn Peder Hansens arf 18 Rd. foruden en seng saa god som 11 Rd.

For løn 6 Rd. Summa 35 Rd.

3. Den tredje søn Laurits Hansens arf 18 Rd. foruden en seng saa god som 11 Rd.

For løn og gield 8 Rd. Summa 37 Rd.

4. Den fjerde søn Hans Hansens fædrene arf 18 Rd. foruden en seng saa god som 11 Rd.

For løn 10 Rd. Summa 39 Rd.

5. Den femte søn Thomas Hansen, som antager Boen med Moder, skal svare dend forantegnede

Summa til sine søskende, hvad som ikke udi moderens live bliver afbetalt og ellers hvad Boens

besvær anbelanger. Hvorimod han beholder Boen med alt tilhørende korn, kvæg samt alt anden

Boehave inden og uden - hvad nafn det og have kand - undtagen det som moderen har aftaget, som er

den mindste messingkedel og en stor staal gryde, en Haltønde og een øreballe som skal være Moderen

tilhørende.

Hvad sig belanger deres datter Sidtzel Hansdatter som er gift og udstyret af Boen med medgift er vel

fornøiet med samme, hvorfor hun ey fordrer nogen arf i Boen efter sin salig fader. Dend elste søn

Claus Hansens hele fordring bliver staaende i Boen foruden nogen Rente første 2 aar, og naar som

disse 2.de aar er expireret saa accorderer hand med sin Broder paa bedste maade. De andre brødre

forlanger ingen Rente, men deres broder betaler naar som han kand og fornøden lige som de det

behøver. Imidlertid saa holder Moderen Hus med Sønnen og raader som en Moder hør og bør saa

længe hun lyster og nogenlunde er ved helbred, hvorfor hun nyder fri Disk og Dug med dennem. Og

naar som hun behager at træde til sin aftægt, da skal sønnen eller den som stedet bebor forskaffe

Moderen sin aftægtsjord som er Fladkærs Toft og den Nørre Toft ved Rasmus Strangesens Gaard

som sønnen skal gjøde og dyrke og indaule i Rette tide - lige som sin egen.

En Ko som hun skal have fri af Boen Foder og Græs item et Svin fri af Boen og fri ved døren. Til

Kaalhave behøver hun ey anden end hvad hun nødigt haver af deres Kaal, som hun har fri adgang til.

Hendes husværelse skal være den søndre Kackelsstue og hendes ildebrændsel aarlig 2 læs Tørff fri -

hvortil hun skal have et lidet rum som er vesten for Kleven (Bryggerset) - og hvad mere hun derud i

behøver, saa skal hun og have fri sæde korn, naar hun tiltræder sin aftægt, og dersom hun antager

bemeldte aftægt om Foraaret med fri Sædekorn saa nyder hun dog fri Korn i Boen til St. Mikkelsdag.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

2 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Hvormed denne Skifte Contract er venlig og Christeligen til ende bragt, hvilket ogsaa i alle maader

skal holdes. Til dessen stadfæstelse hafver vi foranmeldte tillige med samtlige Arfvinger vores

Hænder underskrefne.

Vindeballe utsupra den 9. Maj 1735.

J. C. Hanefeldt C. Ernst tingskriver

Paa arfvingernes vegne

Claus Hansen Thomas Hansen.

Hans blev gift med Maren [2220] [MRIN: 890]. Maren døde den 22-6-1746 i Vindeballe, Ærø og blev

begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Der er skifte efter Maren den 22.06.1746:

Skifte og gjort rigtighed hos Thomas Hansen Boelsmand i Vindeballe efter hans Salig moder Maren,

Salig Hanses (Hans Clausens), som udi døden er afgangen, imellem hendes efterladte 5 børn, nemlig

en søn Claus Hansen i Dunkær, en søn Thomas Hansen af Vindeballe, en søn Hans Hansen af

Tranderup (101) og en søn salig Peder Hansens søn af Rise ved navn Laurits Pedersen, (Se Rise

Sogns Gårde boel nr. 169) som er umyndig, for ham værger Thomas Hansen, og en datter Sidsel

Johanneses, som hendes husbonde Johannes Knudsen var tilstede for. Johannes Knudsen var Sidsels

anden mand.

Børn af dette ægteskab:

+ 3 K i. Sidsel Hansdatter [2200] døde i 1763 i Tranderup, Ærø og blev begravet i 1763 i

Tranderup, Ærø.

4 M ii. Claus Hansen [2221] døde i Dunkær.

+ 5 M iii. Peder Hansen [2222] døde cirka 1744 i Rise.

6 M iv. Laurits Hansen [2225] døde cirka 1742 i Vindeballe, Ærø.

Generelle notater: Laurits Hansen giftede sig med enken Kirsten Jensdatter, som var en

datter af boelsmand Jens Mikkelsen i Stokkeby. Hun var enke efter boelsmand Peder

Hansen i Vindeballe, boel nr. 46. Laurits overtog boel nr. 46 som sætteboelsmand, indtil

en stedsøn kunne overtage boelet.

Der var ingen børn i ægteskabet som kun varede i kort tid, førend Laurits døde.

Der er skifte efter ham den 26.07.1742.

Enken bliver gift igen.

Laurits blev gift med Kirsten Jensdatter [2226] [MRIN: 892] den 13-11-1740 i

Tranderup, Ærø. Kirsten blev født i 1710 i Stokkeby og blev døbt i 1710 i Rise.

Generelle notater: Hun var en datter af boelsmand Jens Mikkelsen fra Stokkeby (277).

+ 7 M v. Hans Hansen [2227] blev født cirka 1711 i Vindeballe, Ærø, døde i 1798 i Tranderup,

Ærø i en alder af ca. 87 år, og blev begravet den 15-8-1798 i Tranderup, Ærø.

+ 8 M vi. Thomas Hansen [2242] blev født i Vindeballe, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde

den 20-2-1763 i Vindeballe, Ærø, og blev begravet i 1763 i Tranderup, Ærø.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

3 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

3. generation (Børnebørn)

3. Sidsel Hansdatter [2200] (Hans 2 , Claus 1 ) døde i 1763 i Tranderup, Ærø og blev begravet i 1763 i Tranderup,

Ærø.

Generelle notater: I påsken 1721 står hun fadder da boelsmand på Slippens gård i Stokkeby, Mikkel

Nielsens søn Mikkel bliver døbt.

Efter Laus Michelsen død blev hun gift i 1743 i Tranderup med Johannes Knudsen fra Stokkeby

(274).

Sidsel døde i 1763. En smitsom sygdom hærgede i Tranderup sogn i det år, og hun var et af ofrene for

sygdommen.

Der er skifte efter hende:

Anno 1763, 17 Juni skifte efter afgangen Sidsel Salig Johannes Knudsen Boelsmands enke i

Tranderup, imellem hendes creditorer og arfvinger 5 sønner (Der nævnes dog kun 4) nafn Hans

Lauritsen som er 33 år gammel, Rasmus Lauritsen 27 år gammel, Peder Lauritsen 25 år gammel og

Laurits Lauritsen som er 19 år gammel, item 3 døttere Kirsten Lauritsdatter 31 år gammel som

ægtemanden Anders Christensen boelsmand i Tranderup værger for, dend anden Johanne

Lauritsdatter 23 år gammel som er gift med Hans Pedersen Boelsmand i Tranderup, 3.die datter

Maren Johannesdatter som er 16 år gammel og ugift for hende værge den ældste broder Hans

Lauritsen.

Her erfarer vi hvilke af pigerne der er gift. Ligeledes kan vi nu skelne imellem Laus Mickelsens børn

med Kirsten og med Sidsel, da begge deres skifter nævner navnene på deres børn.

Sidsel blev gift med Laus Michelsen [2199] [MRIN: 882], søn af Michel [3562] og Ukendt, cirka 1729 i

Tranderup, Ærø. Laus døde i 1743 i Tranderup, Ærø og blev begravet i 1743 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Laus Michelsen var boelsmand i Tranderup på boel nr. 86, som dengang var den

østligste af gårdene i Tranderup. Den lå umiddelbart øst for den gård, vi i dag kender som Østergård.

Placeringen ses på udskiftningskortet fra 1774. Ved udskiftningen blev gården flyttet til Borgnæs,

hvor den senere fik navnet Borgskovgård.

Laus Michelsen har muligvis en bror der hed Albret (Albert) Michelsen.

Efter hans død blev enken gift i 1743 med Johannes Knudsen fra Stokkeby (274).

Børn af dette ægteskab:

+ 9 M i. Hans Larsen "Lauritsen" [2208] blev født i 1729 i Tranderup, Ærø og døde den 17-5-

1803 i Tranderup, Ærø i en alder af 74 år.

10 K ii. Kirsten Lauritsdatter [2201] blev født cirka 1730 i Tranderup, Ærø, blev døbt cirka

1730 i Tranderup, Ærø, døde i 1805 i Tranderup, Ærø i en alder af ca. 75 år, og blev

begravet den 3-12-1805 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Hun blev gift med boelsmand Anders Christensen i Tranderup (93).

Da hun blev begravet noteres det i kirkebogen at hun er 77 år gammel.

+ 11 M iii. Rasmus Lauritsen [2194] blev født i 1733 i Tranderup, Ærø, blev døbt den 25-10-1733 i

Tranderup, Ærø, døde den 5-8-1815 i Voderup, Ærø i en alder af 82 år, og blev begravet i

1815 i Tranderup, Ærø.

12 M iv. Anders Lauritsen [2322] blev født i 1735 i Tranderup, Ærø og blev døbt 2. advent 1735 i

Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Han blev båret til dåben af Peder Rasmussen af Tranderup. Faddere var

Peder Knudsen, Lars Christensen af Tranderup, Claus Hansen i Vindeballe, Niels

Pedersen, Ægidia Jensdatter af Tranderup og Anna Maria Jensdatter af Tranderup.

13 M v. Peder Lauritsen [2280] blev født cirka 1738 i Tranderup, Ærø og blev døbt den 11-2-

1738 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Jens Stages hustru bar ham til dåben. Faddere var Jørgen Rasmussen af

Olde, Ole Jensen af Olde og Christen Jensen af Vindeballe, Peder Pedersen ungkarl af

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

4 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Olde, Lars Hansen ungkarl i Vindeballe, Karen Clausdatter af ......., Anna Jensdatter af

Vindeballe og Sidsel Pedersdatter af Vindeballe.

+ 14 K vi. Johanne Lauritsdatter [2202] blev født i 1740 i Tranderup, Ærø, blev døbt den 4-12-

1740 i Tranderup, Ærø, døde i 1812 i Tranderup, Ærø i en alder af 72 år, og blev begravet

den 10-3-1812 i Tranderup, Ærø.

15 M vii. Laurits Lauritsen [2203] blev født i 1743 i Tranderup, Ærø, blev døbt i 1743 i Tranderup,

Ærø, døde den 19-7-1820 i Voderup, Ærø i en alder af 77 år, og blev begravet i 1820 i

Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Han giftede sig med Hans Olsens enke og overtog derved Hans Olsens

ejendom i Voderup, matr. 10.

Se www.aerogenealogy.dk

Sidsel blev derefter gift med Johannes Knudsen [2279] [MRIN: 911] i 1743. Johannes blev født i 1706 i

Stokkeby, blev døbt i 1706 i Rise, og døde i 1755 i Tranderup, Ærø i en alder af 49 år.

Generelle notater: Johannes Knudsen er født på boel nr. 274 i Stokkeby. Han gifter sig i 1743 med

Laus Mickelsen enke Sidsel Hansdatter

Barn af dette ægteskab:

+ 16 K i. Maren Johannesdatter [2722] blev født i 1745 i Tranderup, Ærø, blev døbt i 1745 i

Tranderup, Ærø, døde i 1807 i Voderup, Ærø i en alder af 62 år, og blev begravet den 14-

5-1807 i Tranderup, Ærø.

5. Peder Hansen [2222] (Hans 2 , Claus 1 ) døde cirka 1744 i Rise.

Generelle notater: Peder Hansen giftede sig med en enke i Rise og overtog derved hendes første

mands boel (169).

Peder blev gift med Johanne Pedersdatter [2223] [MRIN: 891] den 10-6-1736 i Rise. Johanne døde i 1755

i Rise og blev begravet den 31-3-1755 i Rise.

Generelle notater: Hun var gift i alt 4 gange. Peder Hansen var hendes tredje mand.

Barn af dette ægteskab:

17 M i. Laurits Pedersen [2224].

7. Hans Hansen [2227] (Hans 2 , Claus 1 ) blev født cirka 1711 i Vindeballe, Ærø, døde i 1798 i Tranderup, Ærø i en

alder af ca. 87 år, og blev begravet den 15-8-1798 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Han fæster et halvboel i Tranderup (101). På udskiftningskortet ser vi at Hans

Hansen er halvboelsmand ved udskiftningen i 1774, men i protokollen står sønnens navn.

Der er skifte efter ham den 19.10.1779, hvor boelet overdrages til til den ældste søn.

Hans blev gift med Dorothea Christensdatter [2228] [MRIN: 893] den 28-4-1743 i Rise. Dorothea blev

født cirka 1720, døde i 1802 i Tranderup, Ærø i en alder af ca. 82 år, og blev begravet den 28-12-1802 i

Tranderup, Ærø.

Børn af dette ægteskab:

18 M i. Christen Hansen [2229] blev født i 1746 i Tranderup, Ærø, blev døbt den 9-3-1746 i

Tranderup, Ærø, døde i 1814 i Tranderup, Ærø i en alder af 68 år, og blev begravet den

18-8-1814 i Tranderup, Ærø.

+ 19 M ii. Hans Hansen [2230] blev født i 1748 i Tranderup, Ærø, døde den 26-8-1816 i Voderup,

Ærø i en alder af 68 år, og blev begravet i 1816 i Tranderup, Ærø.

20 M iii. Laurits Hansen [2236] blev født i 1750 i Tranderup, Ærø, døde i 1837 i Vindeballe, Ærø i

en alder af 87 år, og blev begravet i 1837 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Laurits Hansen var først indsidder i Vindeballe, hvor det ser ud til at

det er Terchel Terchelsens hus, husmandssted nr. 79 han bor i.

Det ser ud til at Laurits Hansen overdrager denne ejendom den 25.09.1778, ifølge Ærø

Stads og Landsrets Protokol (1776-1815).

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

5 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Senere overtager han kådet Vindeballe matr. 57.

Ved udskiftningen i 1774 var der inget hus på denne plads, som ligger syd for gaden

overfor Vestengårds oprindelige byggeplads, og helt op mod vejen til Voderup.

Hvornår der er bygget på byggepladsen er usikkert, men det er før 1830 hvor

brandcatasten har Laurits Hansen som ejer. Formentlig bebygget ca. 1778 hvor Laurits

Hansen sælger ejendommen nr. (79). Huset er uden jord og består af 3 fag stuehus og 2

fag stald. Vurdering 70 Rd.

Laurits Hansen overdrager ejendommen til sønnen Jens Lauritsen Hansen den

20.12.1830.

Se www.aerogenealogy.dk

Laurits blev gift med Ane Jensdatter [2237] [MRIN: 896] den 12-3-1775 i Tranderup,

Ærø. Ane blev født i 1750, blev døbt den 22-11-1750, døde i 1798 i Vindeballe, Ærø i en

alder af 48 år, og blev begravet den 13-5-1798 i Tranderup, Ærø.

21 K iv. Mette Hansdatter [2238] blev født i 1756 i Tranderup, Ærø og blev døbt den 21-3-1756 i

Tranderup, Ærø.

22 K v. Maren Hansdatter [2239] blev født i 1753 i Tranderup, Ærø og blev døbt den 26-8-1753 i

Tranderup, Ærø.

23 M vi. Laurits Hansen [2240].

24 K vii. Sidsel Hansdatter [2241] blev født i 1761 i Tranderup, Ærø.

8. Thomas Hansen [2242] (Hans 2 , Claus 1 ) blev født i Vindeballe, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde den 20-2-

1763 i Vindeballe, Ærø, og blev begravet i 1763 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Thomas Hansen overtog sin fars boel i Vindeballe den 9.05.1735, boel nr. 52.

Trolovet 10.05.1739 i Tranderup. Forlovere Laurits Mikkelsen (86) og Peder Christensen (Møller)

(51).

Der er skifte efter Thomas Hansen den 10.10.1763 og det besluttes at enken kan overdrage gården til

den ældste søn, når hun selv ville det. Det skete den 22.10.1771.

Thomas blev gift med Sidsel Madsdatter [2243] [MRIN: 897], datter af Mads [2571] og Karen

[2568], den 8-7-1739 i Tranderup, Ærø. Sidsel blev født cirka 1718, døde den 28-8-1795 i Vindeballemark

i en alder af ca. 77 år, og blev begravet den 31-8-1795 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Sidsel afstår Thomas Hansens boel til sønnen Mads Thomsen, således:

Gråsten Amts skøde- og panteprotokol:

Actum Vindeballe Errøe dend 22. Oktober 1771:

Eftersom salig Thomas Hansens enke Sidsel Thomases i Vindeballe med hendes gode venners raad

og samtykke har resolveret, at afstaa sit i besiddelse havende boel til hendes ældste søn Mads

Thomsen og altsaa forlangt rigtighed imellem sig og bemeldte hendes søn ved denne afstaaelse.

Alltsaa var til dend ende i dag paa begæring indmødt dette steds øvrighed Hands Kgl. Majestæts

virkelige Cammer Raad Amtsforvalter samt Dommer Højædle og Velbyrdige Herr Moritz Moritzen

med interims Tingskriver Christian Mathiassen Weisser og 2.de Sandemænd nemlig Peder Jensen af

Tranderup og Peder Madsen af Østre Bregninge hvor de følgende accord og forening imellem

Moderen Sidsel Thomases og sønnen Mads Thomsen blev aftalt, sluttet og underskrevet saaledes

som følger:

Moderen Sidsel Thomases med hendes louværge og ældste broder (han var hendes halvbroder) Mads

Pedersen Møller (Vindeballe boel nr. 50) overdrager og afstaar hermed ganske boen og bohlet med

Boeskab, Kreature, samtlige Redskaber, Korn og Boehave, Grund og Bygninger saaledes som det nu

staar og forefindes til sønnen Mads Thomsen og arvinger, paa den maade at han derfor igen skal

være pligtig og forbunden at betale til hands Moder Sidsel Thomases eller arfvinger en Summa Penge

af 600 Rd. skriver Seks hundrede Rigsdaler. Hvilke hand efter Moderens Ordre, saaledes udreder og

betaler nemlig.

1. Til hans Broder Peder Thomsen betaler hand hands arfvedel efter Faderen Thomas Hansen ifølge

skiftebrev af dato 10. oktober 1763 - 86 Rd. 30 Sk.

Hernest resterende løn til Dato, hvilke han af Moderen og samtlige vedkommende er tillagt 32 Rd.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

6 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Desuden for en Ko imod de andre Søskende 12 Rd.

2. Den ældste søster Maren Thomasdatter som er gift med Rasmus Albertsen Kaadbo i Vindeballe,

hendes fædrene arf 43 Rd. 1 Sk.

3. Den anden søster Karen Thomasdatter som er gift med Jens Pedersen boelsmand i Vindeballe (46)

- hendes arfvepart efter faderen - 43 Rd. 1 Sk.

4. Den tredje søster Sidsel Thomasdatter udbetaler hand ligeledes hendes arfvepart efter faderen - 43

Rd. 1 Sk.

Desuden af Moderen tillagt med samtlige venners Consens ligesom hun har givet de andre 2.de døtre

som en medgift i Penge, hvilke han ogsaa udbetaler - 100 Rd.

Saa og desuden for en Ko, imod de andre søskende tillagt i Penge - 12 Rd.

5. Saa og hans egen - Mads Thomsens arfvedel efter Faderen ifølge forbemeldte Skiftebrevs Indhold

- 86 Rd. 30 Sk.

item tilgode i Boen efter samme Skiftebrev - 20 Rd.

og løn for sidste aar som Husbond for Moderen - 12 Rd.

Summa 503 Rd. 9 Sk.

Naar nu den sluttede accord er den sum 600 Rd. og forestaaende Sum derfra afdrages som sønnnen

deraf udbetale med 503 Rd. 9 Sk.

Saa bliver han igen Moderen skyldig 93 Rd. 2 Sk.

Hvad ellers disse Børn mere er tilpasset, som Senge, med Lagen og Pudevaar item Kedle og Gryder,

Kister og Skrin, hvert et Faar med videre, det har Moderen altsammen i Behold og tilgode hos

Børnene, saa at alt dette forud er af Boen ved denne accord udtaget og hører altsaa ey sønnen Mads

Thomsen til, men er uden for denne sluttede Contract.

Imod forbemeldte 600 Rd. udbetaling afstaar og frasiger Moderen Sidsel Thomases med hendes

Lovværge Mads Pedersen Møller sig forbemeldte Ejendoms Skødebohl med Bygninger og Grundes

besiddelse, samt Kreature, Korn, Redskaber, Folkesenge og det øvrige Boehave som i Boen

forefindes, og overdrager samme til Sønnen Mads Thomsen og Arfvinger uden ringeste Prætention

derpaa at have i fremtiden enten for sig selv eller for nogen af de andre Børn, under hvad et Navn

samme og herefter optænkes kand. Hvorimod Bohlets tiltrædende Possessor Mads Thomsen igen

lover og forbinder sig at betale ald forestaaende Gæld og havd ellers mere maatte hæfte paa Boen saa

og desuden Skattens Gebyhrs á Parte naar ham denne Contract ere skreven - bliver leverte - og

herpaa blev denne afstaaelse og for ening saaledes sluttet og til Ende bragt som foreskrevet staar,

hvilket vi og samtlige Vedkommende her med egenhændig underskriver og bekræfter, derhos ydmygt

ombedende dette Steds Øvrighed sammen med os til Vitterlighed ville underskrive og forsiegle.

Som er skeed

Vindeballe paa Errøe dend 22. Oktober 1771.

M. Moritzen C.M. Weisser, interims tingskriver.

Man skal bemærke at boelet benævnes Ejendom og "sit i besiddelse havende boel", ligesom der også

skrives at det er et "Skødeboel". På den tid var de fleste gårde Kongelige fæstegårde, men her har vi

altså en af de få selvejergårde, "Skødeboel" på Ærø. Hvornår gården er blevet købt fri af fæste har jeg

ingen oplysninger om, men ved Hans Clausens skifte ser vi ingen omtale af det.

Da Sidsel blev begravet oplyses det, at hun var 77 år gammel.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

7 Udskrift fra Legacy


Børn af dette ægteskab:

+ 25 K i. Maren Thomasdatter [2248] blev født i 1741 i Vindeballemark, blev døbt den 16-1-

1741 i Tranderup, Ærø, døde den 30-7-1818 i Vindeballe, Ærø i en alder af 77 år, og blev

begravet i 1818 i Tranderup, Ærø.

+ 26 M ii. Mads Thomsen [2244] blev født i 1743 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 24-2-1743 i

Tranderup, Ærø, og døde den 6-6-1822 i Vindeballemark i en alder af 79 år.

27 M iii. Hans Thomsen [2245] blev født i 1746 i Vindeballemark og blev døbt den 7-8-1746 i

Tranderup, Ærø.

28 K iv. Karen Thomasdatter [2246] blev født i 1749 i Vindeballemark og døde den 29-4-1838 i

Vindeballe, Ærø i en alder af 89 år.

Generelle notater: Hun blev gift med boelsmand Jens Pedersen i Vindeballe, boel nr. 46.

Karen blev gift med Jens Pedersen [2573] [MRIN: 1027] den 16-6-1765 i Tranderup,

Ærø. Jens blev født i 1733, døde den 21-4-1802 i Vindeballe, Ærø i en alder af 69 år, og

blev begravet den 24-4-1802 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Jens Pedersen er boelsmand i Vindeballe på boel nr. (46), som han

overtog efter sin stedfar.

+ 29 M v. Peder Thomsen [2247] blev født i 1752 i Vindeballemark, blev døbt den 10-9-1752 i

Tranderup, Ærø, døde den 15-12-1830 i Stokkeby i en alder af 78 år, og blev begravet den

18-12-1830 i Rise.

+ 30 K vi. Sidsel Thomasdatter [2613] blev født i 1755 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 26-2-1755

i Tranderup, Ærø, og døde den 28-3-1830 i Vindeballe, Ærø i en alder af 75 år.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

8 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

4. generation (Oldebørn)

9. Hans Larsen "Lauritsen" [2208] (Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1729 i Tranderup, Ærø og

døde den 17-5-1803 i Tranderup, Ærø i en alder af 74 år.

Generelle notater: Han overtog faderens boel i Tranderup (86), matr. 72. Efter udskiftningen i 1774

bliver hans boel flyttet til Borgnæs.

Forlovere ved hans trolovelse 2. Pinsedag 1757, var Christen Hansen i Tranderup (nabo) og Thomas

Hansen (Hans Larsens morbror) i Vindeballe.

Hans blev gift med Anne Hansdatter [3280] [MRIN: 1287] den 30-5-1757 i Tranderup, Ærø. Anne blev

født cirka 1722, døde den 30-1-1798 i Borgnæs i en alder af ca. 76 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Anne skal være født ca. 1722, idet hendes alder da hun dør opgives til 76 år. Der

eksisterer ingen kirkebog for Tranderup sogn fra den tid, og forloverne ved hendes trolovelse ser ikke

ud til at være brødre eller fædre.

Barn af dette ægteskab:

31 M i. Laurits Hansen [3279] blev født i 1760 i Tranderup, Ærø og døde den 2-9-1800 i

Borgnæs i en alder af 40 år.

Generelle notater: Laurits overtog sin fars boel i Borgnæs i 1796 (86), matr. 72.

Efter hans død blev hans enke gift med Albert Christensen fra Skovby, der overtog boelet.

Der var ingen børn.

Laurits blev gift med Anne Marie Christensdatter [2739] [MRIN: 1286], datter af

Christen Pedersen "Møller" [2729] og Maren Christensdatter [2734], den 4-8-1782 i

Tranderup, Ærø. Anne blev født i 1764 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 19-8-1764 i

Tranderup, Ærø, og døde i 1840 i Borgnæs i en alder af 76 år.

11. Rasmus Lauritsen [2194] (Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1733 i

Tranderup, Ærø, blev døbt den 25-10-1733 i Tranderup, Ærø, døde den 5-8-1815 i Voderup, Ærø i en alder af

82 år, og blev begravet i 1815 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Ved udparcelleringen af Voderup i 1767 ser det ud til at denne ejendom, det senere

matr. 13, er en del af Hans Olsens ejendom, se Voderup matr. 10. Efter Hans Olsens død bliver enken

gift med Laurits Lauritsen, som ser ud til at have økonomiske vanskeligheder, hvorfor han

tilsyneladende sælger denne parcel til sin bror Rasmus Lauritsen ca. 1784.

Den ældste søn overtog ejendommen den 12.06.1809, og skulle svare

aftægt til faderen. Der kan dog have været flere børn, bl.a. nævnes der en Mads Rasmussen i

forbindelse med salg af matr. 11, som skulle være en søn af Rasmus Lauritsen.

Se www.aerogenealogy.dk Voderup matr. 13.

Rasmus blev gift med Karen Hansdatter [2195] [MRIN: 881] den 16-10-1763 i Tranderup, Ærø. Karen

blev født cirka 1724 i Tranderup, Ærø, blev døbt cirka 1724 i Tranderup, Ærø, døde i 1780 i Voderup, Ærø

i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 7-6-1780 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Da hun blev trolovet er Hans Sytækker hendes forlover, se Vindeballe nr. 75.

Barn af dette ægteskab:

32 M i. Laurits Rasmussen [2196] blev født cirka 1780 i Voderup, Ærø, blev døbt cirka 1780 i

Tranderup, Ærø, døde den 1-7-1822 i Voderup, Ærø i en alder af ca. 42 år, og blev

begravet i 1822 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Laurits overtog sin fars ejendom, matr. 13 i Voderup den 12.06.1809,

og skulle svare aftægt til faderen.

Se www.aerogenealogy.dk

Rasmus blev derefter gift med Anne Marie Pedersdatter [2193] [MRIN: 880], datter af Peder Larsen

(Lauritsen) [2178] og Sidsel Lauritsdatter [2105], cirka 1780 i Tranderup, Ærø. Anne blev født i 1755

i Tranderup, Ærø, blev døbt den 12-3-1755 i Tranderup, Ærø, og døde i 1796 i Voderup, Ærø i en alder af

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

9 Udskrift fra Legacy


41 år.

Efterkommere af Claus Hansen

Børn af dette ægteskab:

33 M i. Peder Lauritsen Rasmussen [2197] blev født i 1785 i Voderup, Ærø og blev døbt den 14-

8-1785 i Tranderup, Ærø.

34 M ii. Hans Rasmussen [2198] blev født i 1792 i Voderup, Ærø og blev døbt i 1792 i Tranderup,

Ærø.

Generelle notater: Da broderen Laurits døde i 1822 boede han på Als hvor han var

husmand.

14. Johanne Lauritsdatter [2202] (Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1740 i

Tranderup, Ærø, blev døbt den 4-12-1740 i Tranderup, Ærø, døde i 1812 i Tranderup, Ærø i en alder af 72 år,

og blev begravet den 10-3-1812 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Hun blev døbt den 2. søndag i Advent 1740 i Tranderup. Kilde: Tranderup

kirkebog 1733-1783, opslag 22.

Hun blev gift med halvboelsmand Hans Pedersen i Tranderup (102).

Da hun blev begravet opgives hendes alder til 72 år.

Johanne blev gift med Hans Pedersen [4978] [MRIN: 1854], søn af Peder Hansen [4880] og Anna

Christensdatter [4976], den 7-11-1762 i Tranderup, Ærø. Hans blev født i 1736 i Tranderup, Ærø, blev døbt

den 14-3-1736 i Tranderup, Ærø, og døde den 16-5-1811 i Tranderup, Ærø i en alder af 75 år.

Generelle notater: Han blev døbt i Tranderup den 14. marts 1736. Kilde: Tranderup kirkebog 1733-

1783, opslag 9.

Han overtog faderens boel i Tranderup, udskiftningsnummer 103.

Boelet blev overdraget til den eneste søn.

Barn af dette ægteskab:

35 M i. Laurits Hansen [4977] blev født den 27-4-1765 i Tranderup, Ærø og døde den 21-3-1837

i Tranderup, Ærø i en alder af 71 år.

Generelle notater: Han overtog faderens boel (103) i Tranderup.

16. Maren Johannesdatter [2722] (Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1745 i

Tranderup, Ærø, blev døbt i 1745 i Tranderup, Ærø, døde i 1807 i Voderup, Ærø i en alder af 62 år, og blev

begravet den 14-5-1807 i Tranderup, Ærø.

Maren blev gift med Hans Hansen [2723] [MRIN: 1082] den 18-9-1768 i Tranderup, Ærø. Hans blev født

i 1735 i Olde, blev døbt i 1735 i Rise, døde den 14-10-1805 i Voderup, Ærø i en alder af 70 år, og blev

begravet i 1805 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Hans Hansen stammer fra boel nr. (145) i Olde.

Ved udparcelleringen i 1767 køber flere af Vindeballes bønder og kådnere jord i Voderup. En del af

denne jord købes tilsyneladende af Claus Jensen (matr. 40), mens han stadig bor i Tranderup

degnebolig. Året efter beretter han om bygningen af Gråhøjenlund. I 1783 sælger han til Hans

Hansen, efter at ejendommen har været lejet ud i 3 år forinden.

Desværre fremgår det ikke hvilken Hans Hansen det er, som Claus Jensen sælger til, og der var 3 med

dette navn i Voderup på den tid. Se matr. 8 og 41.

Det er dog formodentlig Hans Hansen "Mosemand", idet kontrakt protokollen den 01.03.1785 kan

berette, at Hans Hansen boende i Voderup Toft (ved Mosen) sælger til sætteboelsmand Niels

Knudsen Vindeballe og stedsøn Rasmus Hansen (Matr. 40) det den 29.01.1783 af Claus Jensen

købte i Gråhøje. Det drejer sig om ca. 9 tønder land jord beliggende i Gråhøje og Sjøholm. Altså

sælger Hans Hansen Mosemand noget af jorden igen til matr. 40.

Hans Hansen bor i Voderup da det ældste barn blev døbt i 1773, men hvorvidt det er ham der lejer

Claus Jensens ejendom tør jeg ikke sige.

Hans Hansen må have købt matr. 35 af en eller flere af interessenterne som købte koblerne Gråhøje

og Søeholm, altså formentlig af en eller flere af gårdmændene i Vindeballe. Byggepladsen til

Mosegården, den såkaldte Kløvertofte, må han dog have købt af de 4 interessenter fra Ærøskøbing.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

10 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Kort tid efter sælger eller retter bytter han huset væk til Christen Madsen fra matr. 30.

Det ser ud til at Hans Hansen får Christen Madsens parcel på 9 tønder land i Gråhøje i bytte.

Den 1.03.1785 sælger Hans Hansen (Mosemand) ca. 9 tønder land til

Niels Knudsen og stedsøn Rasmus Hansen, se Matr. 40.

Den samlede ejendom udgør herefter ca. 27 tønder land.

Den 11.03.1805 overlades ejendommen til sønnen Christen Hansen.

Tilnavnet "Mosemand" har siden udparcelleringen været brugt på ejeren af matr. 35.

Se www.aerogenealogy.dk

Børn af dette ægteskab:

36 M i. Johannes Hansen [4475] blev født i 1773 i Voderup, Ærø.

+ 37 M ii. Christen Hansen [4476] blev født i 1774 i Voderup, Ærø, blev døbt den 29-5-1774 i

Tranderup, Ærø, og døde den 6-3-1834 i Voderup, Ærø i en alder af 60 år.

38 K iii. Johanne Hansdatter [4477] blev født i 1775 i Voderup, Ærø.

+ 39 M iv. Johannes Hansen [2595] blev født i 1779 i Voderup, Ærø og døde den 10-4-1831 i

Vindeballe, Ærø i en alder af 52 år.

+ 40 K v. Maren Hansdatter [4478] blev født i 1781 i Voderup, Ærø.

41 M vi. Peder Hansen [4502] blev født i 1783 i Voderup, Ærø og døde den 1-4-1824 i Vindeballe,

Ærø i en alder af 41 år.

Generelle notater: Peder Hansen blev kaldt "Peder Hansen Mose". Tilnavnet "Mose"

havde han efter fødestedet, Mosegården i Voderup, og efter sin far Hans Hansen

"Mosemand". Se Voderup matr. 35, på www.aerogenealogy.dk.

Peder Hansen var skrædder i Vindeballemark (Strandhusene) og har jord i Voderup. Se

Vindeballe matr. 27, på www.aerogenealogy.dk.

Peder blev gift med Sophie Cathrine Hansdatter [4503] [MRIN: 1683] den 22-9-1808 i

Tranderup, Ærø. Sophie blev født cirka 1784 i Vindeballe, Ærø.

Generelle notater: Hun blev trolovet med Peder Hansen "Mose" den 22.09.1808.

Efter Peder Hansens død blev hun gift igen, og hendes nye mand Hans Jacob Johansen

overtog ejendommen.

42 K vii. Anne Kirstine Hansen [4504] blev født i 1783 i Voderup, Ærø.

19. Hans Hansen [2230] (Hans 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1748 i Tranderup, Ærø, døde den 26-8-1816 i

Voderup, Ærø i en alder af 68 år, og blev begravet i 1816 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Hans Hansen erhverver en ejendom i Voderup, det senere matr. nr. 8.

Denne ejendom lå tæt op ad matr. 9, og helt ud til markvejen som går ud til klinten. Huset er nu

nedrevet (ca. 1990). Den oprindelige jord er en del af den parcel der kaldes Sandholm, formodentlig

den del af matr. 5a som støder til matr. 6a, og som ligger syd for matr. 5b.

Ved udparcelleringen i 1767 blev jorden købt af Jens Jensen fra Vesteraas, matr. 1 og hans 2

medinteressenter. En af disse 3 må formodes at sælge den ca. 1780 til Hans Hansen.

Hans Hansen (På Sandholm). Tilnavnet fik han fordi der var 3 mænd med navnet Hans Hansen som

boede i Voderup på den tid. De 2 andre var Hans Hansen (Mosemand), Matr. 35 og Hans Hansen

(Luudsmand), Matr. 41.

Ved skiftet efter Hans Hansen består ejendommen af 2 tønder land jord i Sandholm og 2 tønder land i

Pilekærsmarken.

Den 9 oktober 1790 køber han 12 skæppe land af parcellist Christen Madsen født i Vindeballe (50),

men parcellist i Voderup, matr. 30.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

11 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Ejendommen overdrages til en søn.

Hans blev gift med Maren Eriksdatter [2231] [MRIN: 894], datter af Erik Nielsen [2232] og

Ukendt, den 3-12-1780 i Bregninge. Maren blev født i 1745 i Bregninge, døde den 26-1-1822 i Voderup,

Ærø i en alder af 77 år, og blev begravet i 1822 i Tranderup, Ærø.

Børn af dette ægteskab:

43 K i. Anne Hansdatter [2233] blev født i 1781 i Voderup, Ærø, døde den 5-1-1863 i Voderup,

Ærø i en alder af 82 år, og blev begravet i 1863 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Hun blev gift med Albert Hansen fra matr. 27, hvortil der henvises.Se

www.aerogenealogy.dk

44 M ii. Hans Hansen [2234] blev født i 1783 i Voderup, Ærø og døde i 1783 i Voderup, Ærø.

+ 45 M iii. Erik Hansen [1640] blev født i 1785 og døde i 1836 i Voderup, Ærø i en alder af 51 år.

25. Maren Thomasdatter [2248] (Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1741 i Vindeballemark,

blev døbt den 16-1-1741 i Tranderup, Ærø, døde den 30-7-1818 i Vindeballe, Ærø i en alder af 77 år, og blev

begravet i 1818 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Hun blev først gift med Jacob Terkelsen, søn af smeden i Rise Terkel Pedersen. I

hendes første ægteskab var der en datter som blev gift i Bregninge.

Efter Jacobs død blev hun gift med kådbo Rasmus Albertsen i Vindeballe (57).

Maren blev gift med Jacob Terkelsen [2252] [MRIN: 900], søn af Terkel Pedersen [2253] og

Cathrine Pedersdatter [2254], i 1759 i Tranderup, Ærø. Jacob blev født i 1733 i Rise, blev døbt i 1733 i

Rise, og døde i 1763 i en alder af 30 år.

Generelle notater: Han var husmand i Rise, men dør kun 30 år gammel.

Maren blev derefter gift med Rasmus Albertsen [2251] [MRIN: 899], søn af Albert Rasmussen [80]

og Maren Rasmusdatter [81], den 4-12-1763 i Tranderup, Ærø. Rasmus blev født i 1734 i Vindeballe,

Ærø, blev døbt den 13-6-1734 i Tranderup, Ærø, døde i 1812 i Vindeballe, Ærø i en alder af 78 år, og blev

begravet den 9-5-1812 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Døbt 1. Pentecosta 1734 i Tranderup.

Rasmus Albertsen overtog sin fars kåd i Vindeballe i 1763, og desuden forpagter han et boel i Ø.

Bregninge, nr. 11, i perioden fra 1770 til ca. 1784. I denne periode bor familien i Ø. Bregninge.

I 1805 blev Rasmus Albertsens yngste datter gift med en søn fra Mosegården i Voderup, og de

overtager kådet den 07.08.1806.

Børn af dette ægteskab:

46 K i. Karen Rasmusdatter [2590] blev født i 1768 i Bregninge.

47 M ii. Jacob Rasmussen [2591] blev født i 1771 i Bregninge og døde den 13-7-1805 i

Vindeballe, Ærø i en alder af 34 år.

48 M iii. Thomas Hansen Rasmussen [2592] blev født i 1773 i Bregninge og døde i 1780 i

Vindeballe, Ærø i en alder af 7 år.

+ 49 K iv. Maren Rasmusdatter [2593] blev født i 1776 i Bregninge og døde den 31-3-1803 i

Skovbrynke i en alder af 27 år.

+ 50 K v. Anne Rasmusdatter [2594] blev født i 1780 i Bregninge og døde den 17-7-1837 i

Vindeballe, Ærø i en alder af 57 år.

26. Mads Thomsen [2244] (Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1743 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 24-2-

1743 i Tranderup, Ærø, og døde den 6-6-1822 i Vindeballemark i en alder af 79 år.

Generelle notater: Mads Thomsen overtog sin fars boel i Vindeballe, boel nr. 52.

Mads blev gift med Bodil Christensdatter [2572] [MRIN: 1026]. Bodil blev født i 1747 i Vindeballe, Ærø,

blev døbt den 22-2-1747 i Tranderup, Ærø, og døde den 11-5-1823 i Vindeballe, Ærø i en alder af 76 år.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

12 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Generelle notater: Hun er fra boel nr. (46) i Vindeballe.

Børn af dette ægteskab:

51 K i. Kirsten Madsdatter [2586] blev født i 1766 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 10-12-1766

i Tranderup, Ærø, og døde den 7-12-1823 i Tranderup, Ærø i en alder af 57 år.

Kirsten blev gift med Christen Jensen (Rising) [2724] [MRIN: 1083] den 31-5-1784 i

Tranderup, Ærø. Christen blev født i 1763 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 3-7-1763 i

Tranderup, Ærø, døde den 22-10-1822 i Vindeballe, Ærø i en alder af 59 år, og blev

begravet i 1822 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Christen Jensen med tilnavnet Rising overtog sin fars boel i Vindeballe

(43) den 24.8.1790.

52 M ii. Thomas Hansen Madsen [2587] blev født i 1769 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 16-4-

1769 i Tranderup, Ærø, og døde den 24-11-1840 i Vindeballe, Ærø i en alder af 71 år.

Generelle notater: Han var boelsmand i Vindeballe på boel nr. (48).

+ 53 M iii. Christen Madsen [2588] blev født i 1771 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 27-7-1771 i

Tranderup, Ærø, og døde den 2-7-1797 i Skovbrynke i en alder af 26 år.

+ 54 M iv. Hans Madsen [2589] blev født i 1774 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 26-6-1774 i

Tranderup, Ærø, og døde den 21-4-1837 i Skovbrynke i en alder af 63 år.

29. Peder Thomsen [2247] (Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1752 i Vindeballemark,

blev døbt den 10-9-1752 i Tranderup, Ærø, døde den 15-12-1830 i Stokkeby i en alder af 78 år, og blev

begravet den 18-12-1830 i Rise.

Generelle notater: Peder Thomsen giftede sig med en enke i Stokkeby og overtog hendes første mands

boel (279).

I mit arkiv har jeg afskrift af overladelseskontrakt og afståelseskontrakten for denne ejendom.

Peder blev gift med Kirsten Pedersdatter [2574] [MRIN: 1028], datter af Peder Hansen "Langeland"

[2618] og Margrethe Jørgensdatter [2619], den 28-7-1782 i Rise. Kirsten blev født i 1760 i V.

Bregninge, blev døbt den 12-10-1760 i Bregninge, døde i 1796 i Stokkeby i en alder af 36 år, og blev

begravet den 23-8-1796 i Rise.

Børn af dette ægteskab:

+ 55 M i. Erik Pedersen [2575] blev født i 1784 i Stokkeby, blev døbt den 29-2-1784 i Rise, døde

den 5-4-1845 i Tivoli i en alder af 61 år, og blev begravet den 8-4-1845 i Rise.

+ 56 M ii. Thomas Hansen Pedersen [2576] blev født i 1786 i Stokkeby, døde den 4-1-1870 i

Vindeballe, Ærø i en alder af 84 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

57 M iii. Peder Hansen Pedersen [2577] blev født i 1789 i Stokkeby og døde i 1821 i en alder af

32 år.

Generelle notater: Han forblev ugift.

+ 58 K iv. Sidsel Pedersdatter [2578] blev født i 1793 i Stokkeby, døde den 2-12-1828 i Vesterløkke

i en alder af 35 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

59 M v. Hans Pedersen [2580] blev født i 1795 i Stokkeby og døde i 1837 i Stokkeby i en alder af

42 år.

Peder blev derefter gift med Karen Jensdatter [2581] [MRIN: 1030] den 9-4-1797 i Rise. Karen blev født i

1776 i Rise, blev døbt den 20-10-1776 i Rise, og døde den 2-11-1817 i Stokkeby i en alder af 41 år.

Generelle notater: Hun var en datter af husmand Jens Lauritsen fra St. Rise. Jens Lauritsen er fra boel

nr. (169).

Børn af dette ægteskab:

60 K i. Kirsten Pedersdatter [2582] blev født i 1799 i Stokkeby og døde i 1830 i Rise i en alder

af 31 år.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

13 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Generelle notater: Kilde: Rise Sogns Gårde (279).

61 K ii. Johanne Pedersdatter [2583] blev født i 1803 i Stokkeby.

Generelle notater: Kilde: Rise Sogns Gårde (179).

+ 62 M iii. Jens Lauritsen Pedersen [2584] blev født den 28-9-1809 i Rise og døde den 29-4-1875 i

Tranderup, Ærø i en alder af 65 år.

30. Sidsel Thomasdatter [2613] (Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1755 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den

26-2-1755 i Tranderup, Ærø, og døde den 28-3-1830 i Vindeballe, Ærø i en alder af 75 år.

Sidsel blev gift med Knud Knudsen [2614] [MRIN: 1044], søn af Knud Knudsen [1963] og Bodil

Christensdatter [1964], den 11-11-1776 i Tranderup, Ærø. Knud blev født cirka 1710 i Vindeballe, Ærø,

døde den 30-6-1795 i Vindeballe, Ærø i en alder af ca. 85 år, og blev begravet den 3-7-1795 i Tranderup,

Ærø.

Generelle notater: Knud Knudsen giftede sig med enken Maren Hansdatter, enke efter boelsmand

Lars Jepsen (Laurits Jeppesen) og overtog derved Lars Jepsens boel (55) i Vindeballe.

Der var ingen børn i hans to ægteskaber.

Ved testamente af 1.6.1778 blev det bestemt, at den længst levende skulle yde den afdødes arvinger

200 Rd. Enken blev gift igen samme efterår, og hendes nye mand overtog boelet (55). For at blive gift

så hurtigt, måtte der søges om kongelig tilladelse. Den blev givet mod, at der skulle ydes en

"Kendelse til hospitalet." Det skulle indbetales til biskoppen.

Kilde: Mikkel Eriksen.

Knud Knudsen var sandemand i mange år. Efter at han blev gift anden gang i 1776, oprettede han og

hustruen testamente den 1.6.1778, confirmeret (godkendt) den 12. juni 1779, hvori bestemtes, at den

længst levende skulle beholde boelet, mod at udbetale 200 Rd. til den afdødes arvinger.

Barn af dette ægteskab:

63 M i. Knud Thomsen Knudsen [2727] blev født i 1787 i Vindeballe, Ærø og døde i 1787 i

Vindeballe, Ærø.

Sidsel blev derefter gift med Hans Hansen (Vesten) [2725] [MRIN: 1084] den 1-11-1795 i Tranderup,

Ærø. Hans blev født i 1759 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 11-2-1759 i Tranderup, Ærø, døde den 8-11-

1826 i Vindeballe, Ærø i en alder af 67 år, og blev begravet i 1826 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Hans Hansen var søn af Hans Hansen "Luudsmand" der var forpagter på

Lundsgård i årene fra 1760-ca. 1770, og derefter parcellist i Voderup på matr. 41, kaldet Spegesilden.

Se www.aerogenealogy.dk

Før han blev gift med Sidsel havde han i mange år været karl på Vestengård (55), så måske var der

tale om gammel kærlighed mellem de to.

Barn af dette ægteskab:

64 M i. Knud Hansen [2726] blev født i 1796 i Vindeballe, Ærø og døde i 1796 i Vindeballe,

Ærø.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

14 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

5. generation (Tipoldebørn)

37. Christen Hansen [4476] (Maren Johannesdatter 4 , Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 , Claus 1 )

blev født i 1774 i Voderup, Ærø, blev døbt den 29-5-1774 i Tranderup, Ærø, og døde den 6-3-1834 i Voderup,

Ærø i en alder af 60 år.

Generelle notater: Den 11.03.1805 overtog han sin fars ejendom i Voderup, matr. 35.

Christen Hansen og Inger Clausdatter blev trolovet i Tranderup den 23.01.1812 og copuleret 2.

søndag i fasten 1812 (16.02.1812). Tranderup kirkebog 1783-1814, opslag 252.

Ved skiftet efter faderen den 9.04.1839 overtager den ældste søn gården.

Christen blev gift med Sidsel Jensdatter [4505] [MRIN: 1684], datter af Jens Christensen (Lassen)

[1441] og Karen Jeppesdatter [1442], den 1-12-1807 i Tranderup, Ærø. Sidsel blev født i 1782 i

Vindeballe, Ærø og døde den 3-9-1811 i Voderup, Ærø i en alder af 29 år.

Børn af dette ægteskab:

65 M i. Hans Christensen "Hansen" [4506] blev født den 23-7-1808 i Voderup, Ærø og døde

den 14-11-1859 i Voderup, Ærø i en alder af 51 år.

Generelle notater: Den 9.04.1839 overtog han Mosegården i Voderup, efter sin far.

Da Bodil døde var kun den ældste datter konfirmeret, men Hans Christensen Hansens

stedmor Inger Clausdatter levede endnu. Hun har sikkert været en stor hjælp til at passe

børnene.

Den ældste søn overtog gården ved skiftet efter faderen den 24.11.1859.

Sidst i 1840.erne solgte Parcellist Rasmus Hansen fra Matr. 10, (han blev i daglig tale

kaldt "Den lille Rasmus Haan"), en parcel

til Hans Christensen Hansen på ca. 6 tønder land.

Se Voderup matr. 5, www.aerogenealogy.dk.

Hans blev gift med Bodil Nielsen [4507] [MRIN: 1685], datter af Jens Hansen

Nielsen [762] og Anne Margrethe Albertsdatter [763], den 5-7-1838 i Tranderup,

Ærø. Bodil blev født i 1820 i Olde, blev døbt i Rise, og døde den 31-12-1855 i Voderup,

Ærø i en alder af 35 år.

66 M ii. Jens Christensen "Hansen" [4509] blev født den 28-1-1810 i Voderup, Ærø.

Generelle notater: Død ugift.

67 M iii. Christensen "Hansen" [4510] blev født den 2-9-1811 i Voderup, Ærø og døde den 2-9-

1811 i Voderup, Ærø.

Generelle notater: Dødfødt søn. Moderen døde dagen efter fødslen.

Christen blev derefter gift med Inger Clausdatter [4511] [MRIN: 1686], datter af Claus Pedersen [4512]

og Bodil Jørgensdatter [4513], den 16-2-1812 i Tranderup, Ærø. Inger blev født den 24-3-1793 i

Tranderup, Ærø og døde den 27-1-1875 i Voderup, Ærø i en alder af 81 år.

Generelle notater: Døbt den 28.03.1793 i Tranderup. Kilde: Tranderup KB 1783-1814, opslag 77.

Børn af dette ægteskab:

68 M i. Claus Pedersen Hansen [4517] blev født den 14-12-1812 i Voderup, Ærø.

Generelle notater: I 1860 benævnes han som hestehandler og er ugift.

69 M ii. Christen Nielsen Hansen [4522] blev født i 1814 i Voderup, Ærø og døde i 1861 i en

alder af 47 år.

70 M iii. Christen Hansen [4524] blev født i 1821 i Voderup, Ærø.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

15 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Generelle notater: Han døde før faderen.

+ 71 K iv. Sidsel Hansen [4523] blev født i 1825 i Voderup, Ærø og døde den 28-7-1890 i Dunkær i

en alder af 65 år.

39. Johannes Hansen [2595] (Maren Johannesdatter 4 , Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1779

i Voderup, Ærø og døde den 10-4-1831 i Vindeballe, Ærø i en alder af 52 år.

Generelle notater: Johannes var fra Mosegården i Voderup matr. 35. Se www.aerogenealogy.dk.

Han overtog sin svigerfars kåd i Vindeballe (57) matr. 19. Se www.aerogenealogy.dk

Johannes blev gift med Anne Rasmusdatter [2594] [MRIN: 1033], datter af Rasmus Albertsen [2251]

og Maren Thomasdatter [2248], i 9-1805 i Tranderup, Ærø. Anne blev født i 1780 i Bregninge og døde

den 17-7-1837 i Vindeballe, Ærø i en alder af 57 år.

Barn af dette ægteskab:

+ 72 K i. Maren Johannesdatter [2596] blev født den 10-9-1806 i Vindeballe, Ærø.

40. Maren Hansdatter [4478] (Maren Johannesdatter 4 , Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i

1781 i Voderup, Ærø.

Generelle notater: Hun blev gift i Tranderup den 17.12.1803 med styrmand Lorentz Peder Weber fra

Ærøskøbing.

Maren blev gift med Lorentz Peder Vogt "Weber" [4479] [MRIN: 1674], søn af Giert Petersen Vogt

[4498] og Mette Marie Lauritzdatter Brandt [4497], den 17-12-1803 i Tranderup, Ærø. Lorentz blev født

i 1777 og blev døbt den 15-7-1777 i Ærøskøbing.

Generelle notater: Da Lorentz blev døbt fik han navnet Lorentz Petersen Vogt, men senere tog han sin

stedfars slægtsnavn. Han var styrmand i Ærøskøbing.

Børn af dette ægteskab:

73 M i. Hans Clausen Weber [4480] blev født i 1803 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Faddere var Claus Clausen fra Ærøskøbing, Peder Madsen i

Vindeballe, Laues Hansen i Tranderup, Hans Nielsen i Voderup, Christen Hansen i

Voderup, Hans Andersen i Tranderup, Peder Lausen, Birte Nielsdatter, m.fl.

+ 74 M ii. Hans Peder Weber [4481] blev født den 22-2-1807 i Ærøskøbing og blev døbt i 1807 i

Ærøskøbing.

75 M iii. Lorentz Jensen Weber [4490] blev født den 23-5-1812 i Ærøskøbing og døde den 2-11-

1888 i Nordborg i en alder af 76 år.

Generelle notater: Som 16 årig rejste han til Als.

76 K iv. Anne Margrethe Weber [4491] blev født den 6-12-1815 i Ærøskøbing.

+ 77 M v. Claus Clausen Weber [4492] blev født den 1-4-1819 i Ærøskøbing.

78 K vi. Bodil Marie Weber [4495] blev født den 1-4-1819 i Ærøskøbing.

79 K vii. Ellen Sophie Weber [4496] blev født den 31-7-1822.

45. Erik Hansen [1640] (Hans 4 , Hans 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1785 og døde i 1836 i Voderup, Ærø i

en alder af 51 år.

Generelle notater: Erik overtog sin fars ejendom, matr. 8 i Voderup, med jord i Sandholmen og

pilekærsmarken.

Ejendommen bestod af 5 fag stuehus og 3 fag stald.

Ved skøde den 7.10.1836 overdrages ejendommen til enkens nye mand. Senere skal sønnen overtage

den.

Erik blev gift med Maren Rasmusdatter [1633] [MRIN: 721], datter af Rasmus Jensen [1644] og

Johanne Christensdatter [1645], den 18-7-1824 i Tranderup, Ærø. Maren blev født i 1792 i Olde og døde

den 18-10-1859 i Voderup, Ærø i en alder af 67 år.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

16 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Børn af dette ægteskab:

80 M i. Rasmus Jensen Hansen [1641] blev født den 7-8-1828 i Voderup, Ærø og døde den 3-11-

1881 i Voderup, Ærø i en alder af 53 år.

Generelle notater: Rasmus overtog sin fars ejendom i Voderup, matr. 8, efter sin stedfar.

Den 03.05.1869 købte Rasmus matr. 19 a som udgjorde 2½ tønde land i Kallemsmarken

og den 23.11.1873 købte han naboejendommen matr. 6 af Peder Madsen Jensen.

Matrikel 6 a og 8 a overlod Rasmus til en svigersøn Rasmus Lauritsen, se matr. 6.

Den 12.12.1881, efter Rasmus Jensen Hansens død, solgte enken matrikel 6b og 8b,

hvilket er 2 moselodder som tidligere lå i fællesskabet nord for matr. 7a, sammen med

matrikel 19 a til Christen Albertsen Knudsen.

Se www.aerogenealogy.dk

Voderup matr. 8.

81 K ii. Karen Hansen [1642] blev født den 21-8-1832 i Voderup, Ærø.

Karen blev gift med Hans Christensen Lauritsen [1643] [MRIN: 722] den 1-8-1856 i

Tranderup, Ærø. Hans blev født i 1829 i Olde.

Generelle notater: Hans købte 2 fag hus i Olde af sin far den 18.04.1860.

I 1860 køber han matr. 58 i Olde af kådbo Laurits Hansen Albertsen.

Matr. 58, stuehus og brændeskur sælger han til Hans Jørgensen.

Se Olde (147).

49. Maren Rasmusdatter [2593] (Maren Thomasdatter 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1776 i

Bregninge og døde den 31-3-1803 i Skovbrynke i en alder af 27 år.

Maren blev gift med Hans Madsen [2589] [MRIN: 1032], søn af Mads Thomsen [2244] og Bodil

Christensdatter [2572], den 11-6-1797 i Tranderup, Ærø. Hans blev født i 1774 i Vindeballe, Ærø, blev døbt

den 26-6-1774 i Tranderup, Ærø, og døde den 21-4-1837 i Skovbrynke i en alder af 63 år.

Generelle notater: Hans Madsen og hustru var søskendebørn, idet de begge havde aner fra boel nr. 52

i Vindeballe.

Hans Madsen overtog sin brors parcelsted i Gråstensmark. Ejendommen var med sit areal på 38

tønder land, på størrelse med de fleste ærøske gårde. Efter Hans Madsens død blev ejendommen dog

delt imellem hans to svigersønner, således:

Matr. 1 til Jens Andreasen Groth:

Hartkorn: 3 Td. - 3 Skp. - 0 Fjdk. - ½ Alb.

Ved brandassurancen i 1827 opgives ejendommens bygninger til 10 fag stuehus á 30 Rd., Stald og

port vest for stuehuset 9 fag á 15 Rd., lade og lo vest for Stalden, 10 fag á 20 Rd.. I alt 640 Rd.

Matr. 2 til Erik Pedersen:

Hartkorn: 3 Td. - 3 Skp. - 2 Fjdk. - 1 1/4 Alb.

Ved brandassurancen i 1827 opgives ejendommens bygninger til 9 fag stuehus á 45 Rd., Lo, port og

stald vest for stuehuset 13 fag á 20 Rd., lade syd for stalden 6 fag á 20 Rd., aftægtshus øst for

stuehuset 3 fag i alt 50 Rd., bryggers 2 fag i alt 10 Rd. og Svinehus 4 fag i alt 20 Rd. I alt 870 Rd.

Børn af dette ægteskab:

+ 82 K i. Bodil Hansdatter [2599] blev født i 1797 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 1-10-1797 i

Tranderup, Ærø, døde den 20-5-1864 i Skovbrynke i en alder af 67 år, og blev begravet

den 27-5-1864 i Rise.

83 K ii. Maren Hansdatter [2600] blev født i 1800 i Skovbrynke, blev døbt den 24-8-1800 i Rise,

og døde den 13-3-1864 i Skovbrynke i en alder af 64 år.

50. Anne Rasmusdatter [2594] (Maren Thomasdatter 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1780 i

Bregninge og døde den 17-7-1837 i Vindeballe, Ærø i en alder af 57 år.

Anne blev gift med Johannes Hansen [2595] [MRIN: 1033], søn af Hans Hansen [2723] og Maren

Johannesdatter [2722], i 9-1805 i Tranderup, Ærø. Johannes blev født i 1779 i Voderup, Ærø og døde den

10-4-1831 i Vindeballe, Ærø i en alder af 52 år.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

17 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Generelle notater: Johannes var fra Mosegården i Voderup matr. 35. Se www.aerogenealogy.dk.

Han overtog sin svigerfars kåd i Vindeballe (57) matr. 19. Se www.aerogenealogy.dk

(Gentaget slægtslinje. Se person 39 på side 16)

53. Christen Madsen [2588] (Mads 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1771 i Vindeballe, Ærø, blev

døbt den 27-7-1771 i Tranderup, Ærø, og døde den 2-7-1797 i Skovbrynke i en alder af 26 år.

Generelle notater: Christen Madsen og hustruen Agnes Hedvig overtog en ejendom i Gråstensmark

ved Skovbrynke, (Skovbrinke) som havde tilhørt hendes moster og dennes mand. Ejendommen er

matr. nr. 1+2.

Ejerforholdene omkring ejendommen er dog interessante, og bør nævnes her:

Ved udparcelleringen af Gråstens marker den 17. juni 1767, købte Christopher Martensen fra

Stokkeby de to kopler Østre Skovbrynke og Vestre Skovbrynke, på 16 tønder land og 22 tønder land.

Ifølge licitationsprotokollen (Rigsarkivet):

IX. Die koppel Oster Schaubrüncke, ca. 16 tønder

land. Christopher Martensen. 50 Rd. 0 Sk.

X. Die koppel Wester Schaubrüncke, ca. 22 tønder

land. Christopher Martensen. 63 Rd. 0 Sh.

Prisen var ikke en købspris, men den Canon der skulle ydes på jorden.

Få år senere ser vi dog, at de to Skovbrynke parceller er i hænderne på Amtsforvalter Moritz

Moritzen. Måske har han købt jorden af Christopher Martensen, eller også købte Martensen jorden

på vegne af Moritz Moritzen ved licitationen. Moritzen kunne jo ikke så godt købe jorden selv, da

han forestod auktionen.

Den 11.01.1788 køber Peder Larsen i Dunkær jorden af Moritz Moritzen, men han har svært ved at

betale og der opstår en strid mellem ham og Moritzen. Sagen slutter ikke før der bliver indgået forlig

den 19.08.1793, hvor boelsmand Mads Thomsen i Vindeballe (52) med hans 3 sønner påtager sig at

betale 2.800,- Rd. i skødepenge. Denne redningsauktion for Peder Larsen har sikkert haft sit udspring

i, at Christen Madsen stod foran en forlovelse med Peder Larsens hustrus søsterdatter Agnes Hedvig

Jørgensdatter.

De blev viet den 30.05.1794, men allerede 3 år senere dør Christen Madsen. Hans ejendom matr. 1+2

i Skovbrynke blev overdraget til Christen Madsens bror Hans Madsen. Christen Madsens lille datter

Bodil, er dog arveberettiget. Hendes værge var hendes morbror Peder Jørgensen "Kock" fra Dunkær

(220). Peder Jørgensen overlader foreløbig parcelstedet til Bodils farbror Hans Madsen. Ifølge

kontraktprotokollen får Hans Madsen skøde på ejendommen den 23.02.1811.

Christen blev gift med Agnes Hedvig Jørgensdatter [2597] [MRIN: 1035], datter af Jørgen Jørgensen

"Kock" [2612] og Karen Pedersdatter [2608], den 30-5-1794 i Rise. Agnes blev født i 1772 i Dunkær og

døde i 1812 i Knasterbjerg i en alder af 40 år.

Barn af dette ægteskab:

+ 84 K i. Bodil Christensdatter [2585] blev født den 28-1-1798 i Skovbrynke og døde den 9-6-

1847 i Tranderup, Ærø i en alder af 49 år.

54. Hans Madsen [2589] (Mads 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1774 i Vindeballe, Ærø, blev døbt

den 26-6-1774 i Tranderup, Ærø, og døde den 21-4-1837 i Skovbrynke i en alder af 63 år.

Generelle notater: Hans Madsen og hustru var søskendebørn, idet de begge havde aner fra boel nr. 52

i Vindeballe.

Hans Madsen overtog sin brors parcelsted i Gråstensmark. Ejendommen var med sit areal på 38

tønder land, på størrelse med de fleste ærøske gårde. Efter Hans Madsens død blev ejendommen dog

delt imellem hans to svigersønner, således:

Matr. 1 til Jens Andreasen Groth:

Hartkorn: 3 Td. - 3 Skp. - 0 Fjdk. - ½ Alb.

Ved brandassurancen i 1827 opgives ejendommens bygninger til 10 fag stuehus á 30 Rd., Stald og

port vest for stuehuset 9 fag á 15 Rd., lade og lo vest for Stalden, 10 fag á 20 Rd.. I alt 640 Rd.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

18 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Matr. 2 til Erik Pedersen:

Hartkorn: 3 Td. - 3 Skp. - 2 Fjdk. - 1 1/4 Alb.

Ved brandassurancen i 1827 opgives ejendommens bygninger til 9 fag stuehus á 45 Rd., Lo, port og

stald vest for stuehuset 13 fag á 20 Rd., lade syd for stalden 6 fag á 20 Rd., aftægtshus øst for

stuehuset 3 fag i alt 50 Rd., bryggers 2 fag i alt 10 Rd. og Svinehus 4 fag i alt 20 Rd. I alt 870 Rd.

Hans blev gift med Maren Rasmusdatter [2593] [MRIN: 1032], datter af Rasmus Albertsen [2251] og

Maren Thomasdatter [2248], den 11-6-1797 i Tranderup, Ærø. Maren blev født i 1776 i Bregninge og

døde den 31-3-1803 i Skovbrynke i en alder af 27 år.

(Gentaget slægtslinje. Se person 49 på side 17)

55. Erik Pedersen [2575] (Peder 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1784 i Stokkeby, blev døbt den 29-

2-1784 i Rise, døde den 5-4-1845 i Tivoli i en alder af 61 år, og blev begravet den 8-4-1845 i Rise.

Generelle notater: Erik Pedersen overtog fra sin far en ejendom i Lammeshusene og en parcel i den

del af herremarken ved Ærøskøbing, der kaldes Tivoli.

Da hustruens fødegård i Skovbrynke blev delt efter hendes fars død i 1837 fik Erik Pedersen den ene

halvdel, matr. 2. Denne ejendom blev senere overdraget til sønnen Hans Madsen Pedersen.

Kilde: Mikkel Eriksen.

Kilde: Rise Kirkebog - 1753 - 1789, opsl. 117

Kilde: Rise Kirkebog - Viede 1815 - 1820, opsl. 82

Kilde: Rise Kirkebog - Døde 1840 - 1867, opsl. 9

Kilde: Inge Boalt.

Erik blev gift med Bodil Hansdatter [2599] [MRIN: 1037], datter af Hans Madsen [2589] og

Maren Rasmusdatter [2593], den 17-8-1817 i Rise. Bodil blev født i 1797 i Vindeballe, Ærø, blev døbt

den 1-10-1797 i Tranderup, Ærø, døde den 20-5-1864 i Skovbrynke i en alder af 67 år, og blev begravet

den 27-5-1864 i Rise.

Børn af dette ægteskab:

+ 85 M i. Peder Thomsen Pedersen [2639] blev født den 30-3-1818 i Stokkeby, blev døbt den

5-4-1818 i Rise, døde den 23-4-1882 i Stokkeby i en alder af 64 år, og blev begravet den

27-4-1882 i Rise.

86 M ii. Hans Madsen Pedersen [2640] blev født den 12-3-1820 i Stokkeby, blev døbt den 15-3-

1820 i Rise, og døde før 1824 i Stokkeby.

Generelle notater: Jeg formoder han er dør, før broderen af samme navn døbes.

+ 87 M iii. Hans Madsen Pedersen [2601] blev født den 15-6-1824 i Stokkeby, blev døbt den 23-

6-1824 i Rise, døde den 30-10-1893 i Skovbrynke i en alder af 69 år, og blev begravet i

Rise.

88 M iv. Mads Thomsen Pedersen [3476] blev født i 1827 og døde den 10-6-1910 i Vesterløkke i

en alder af 83 år.

Generelle notater: Mads og Sidsel var fætter og kusine.

Mads var parcellist i Tivoli ved Ærøskøbing.

Den ældste søn overtog Sidsels fars gård i Vindeballe (55) den 21.7.1885.

Kilde: Mikkel Eriksen.

Mads blev gift med Sidsel Kirstine Hansen [3477] [MRIN: 849], datter af Peder

Hansen [2579] og Sidsel Pedersdatter [2578], den 26-11-1857 i Tranderup, Ærø.

Sidsel blev født den 26-11-1828 i Vindeballe, Ærø og døde den 29-6-1905 i Vindeballe,

Ærø i en alder af 76 år.

56. Thomas Hansen Pedersen [2576] (Peder 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1786 i Stokkeby, døde

den 4-1-1870 i Vindeballe, Ærø i en alder af 84 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Han købte Bjergenegård i Vindeballe i 1802 af sin fætter Thomas Hansen Madsen.

I 1834 købte Thomas Hansen Pedersen den største del af boel nr. 53, kaldet Kockens gård, på

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

19 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

auktion.

Til Bjergenegård hørte også en parcel jord i Voderup (Gråhøje), nemlig matr. 44. Se

www.aerogenealogy.dk

Den 11.04.1833 købte han tillige en Dejrøpart af Johan Gotfred Bonsak, Ærøskøbing og Thomas

Clausen fra Stenbjergløkke (51).

Hans anden kone Anne Marie Rasmussen var tjenestepige på Bjergenegård, men det siges at Bodil

Christensdatter på sit dødsleje bad hende om, at gifte sig med sin mand, da hun var god til, at tage sig

af de to evnesvage sønner.

Der er testamente efter Thomas Hansen Pedersen den 26.06.1868. Heri bestemmes at:

"Sønnen Laurits Pedersen skulle have "Bjergene" og Dejrøparten. Datteren Bodil Kirstine Pedersen

skulle have Kokkeavlingen (jorden fra Kockens gård) og datteren Sophie Pedersen skulle have jorden

i Voderup. Sophie døde dog kun 19 år gammel.

Den såkaldte "Kokkeavling" fik dog senere navnet Thomasminde.

Auktionsdokumentet for Kokkeavlingen (Boel 53) lyder således:

Jeg underskrevne Landfoged og Proces i den Ærøske Stads- og Landret gør vitterligt: At efter

begæring af Forpagter Christen Møller til Lundegaard i Fyen af mig udi offentlig Auction, holden i

Vindeballe, den 7.de Juni d.a. er bleven bortsolgt og afhændet, ligesom jeg ogsaa hermed i den bedste

Form af Retten, som nogensinde ske kan eller maa ganske og aldeles bortsælger, skøder og afhænder

ifølge de paa Auctionsstedet oplæste og bekendtgjorde conditioner, det ham efter hans afdøde broder

Hans Rasmussen Kock arvelig tilfalden 5/4 boel i Vindeballe med de dertil hørende Bygninger og

Jorder, til Thomas Hansen Pedersen, Boelsmand i Vindeballemark, og Albert Knudsen, Kaadboe i

Vindeballe, og deres arvinger, for den af dem på Auctionsstedet derfor højstbydende Købeskilling af

3.850 Rd.

og for vinter og vaarsæden 84 Rd. 62 Sk.

tilsammen 3.934 Rd. 62 Sk.

Som de paa følgende maade have betalt:

1. have de overtaget følgende i Gaarden indestaaende Kapitaler, saasom:

a. til Anne Mogensen i Ærøskøbing 720 Rd.

b. til Maren Hansine Kock i Vindeballe 432 Rd.

c. til købmand Peder Rasmussen i Odense 880 Rd.

I alt 2.032 Rd.

2. have de paataget sig den forpligtelse at betale paa den kongelige Amtsstue

a. til Mikkelsdag dette aar 68 Rd. 86 Sk.

b. til Mortensdag 527 Rd. 77 Sk.

3. have de betalt contant til mig 1.305 Rd. 91 Sk.

som saaledes udgør 3.934 Rd. 62 Sk.

hvorfor dem altsaa i Følge dette Auctionsskøde hermed kvitteres. De Conditioner som paa

Auctionsstedet ere blevne oplæste og bekendtgjorte ere følgende:

1. Boelet sælges, ligesom det er og befindes, samt med samme Ret og Rettighed, hvormed den afdøde

Hans Rasmussen Kock det ejet og besiddet haver.

2. Med Boelet følger Vinter og Vaarsæden som Køberen tillgemed Købeskillingen betaler med

følgende Priser:

1 Td. Hvede 4 Skæpper do á 3 Rd. 80 Sk. er 5 Rd. 72 Sk.

4 Td. Rug á 3 Rd. 16 Sk. er 12 Rd. 64 Sk.

17 Td. Byg á 1 Rd. 56 Sk. er 26 Rd. 38 Sk.

9 Td. Havre á 1 Rd. 44 Sk. er 13 Rd. 12 Sk.

3 Td. 6 Skp. Ærter á 2 Rd. 64 Sk. er 10 Rd.

1 Td. 1 Skp. Vikker á 2 Rd. er 2 Rd. 24 Sk.

2 Td. 1 Skp. Vikkehavre á 1 Rd. 48 Sk. er 3 Rd. 18 Sk.

3 Skp. Hørfrø á 80 Sk. er 2 Rd. 40 Sk.

4 Lispund 8 Skålpund Kløverfrø á 1 Rd. 80 Sk. er 8 Rd. 24 Sk.

Tilsammen 84 Rd. 62 Sk.

3. Saasnart Besætningen ved offentlig Auction er bortsolgt, som vil kunne ske om 14 dage modtages

gaarden.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

20 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

4. Køberne svarer Folkets Løn fra Paaske d.a. af hvorimod han igen er berettiget til at forlange deres

Tjeneste til Mikkelsdag. Disse Folk og den dem accorderede aarlige Løn er foruden Kopskatten og

Hørlærredet følgende:

Karlen Christen Pedersen 24 Rd.

Karlen Peder Pedersen 24 Rd.

Drengen Hans Christensen 9 Rd. 56 Sk.

Pigen Ellen Marie 14 Rd. 38 Sk.

Pigen Maren 9 Rd. 58 Sk.

Enhver pige faar desuden 1 Skålpund Hør til Mikkelsdag.

5. Aftægten svares efter Contracten af 5.de August 1830 - dog med følgende nærmere bestemmelser.

a. at Aftægtskonens værelse skal udvides ½ fag - dog uden bekostning for Køberen.

b. at hun afbenytter hendes Haugeplet saaledes som den er afsat.

c. at hun beholder den hende aflagde Loftsleilighed.

Denne Aftægt svares hende af Køberne til Efteraaret med dens fulde beløb.

6. I gaarden indestaar følgende Kapitaler:

a. til Anne Mogensen i Ærøskøbing efter Obligation af 14. december 1818 sum 720 Rd.

b. til Maren Hansine Kock i Vindeballe, efter Obligation af 9. juni 1831 sum 432 Rd.

b. til Købmand Peder Rasmussen i Odense efter Obligation af 29. Oktober 1833 sum 880 Rd.

Denne gæld kan køberne overtage, om han finder det for godt, og med Købeskillingens Betaling vil

han i den Henseende blive dens beløb med 2.032 Rd. godtgjordt, dog bør han paa egen bekostning

udstede de fornødne Dokumenter til vedkommende Kreditorer, af hvilke Peder Rasmussen har

erklæret at vilde lade sine Penge staa til Paaske 1837 uopsagt.

7. Køberne svarer alle Skatter og Afgifter fra 1. Januar dette aar og Rigsbankrenterne fra 1. April

dette aar af:

8. Hvad Køberne kommer til at betale, erlægger han forinden 6 Ugers Forløb i Auctuariatet i rede

Sølv.

9. Køberne betaler selv Aucktionsskødet med det dertil fornødne stemplede Papir tilligemed ½

Procent af den højstbudne Sum, som erlægges til hans Kongelige Majestæts kasse.

10. Enhver som det afæskes, stiller paa stedet antagelig Kaution.

Herpaa og under forbeskrevne Conditioner forpligter jeg mig paa Rettens og det mig allernaadigst

anbetroede Embedes Vegne, at være bemeldte Købere - Thomas Hansen Pedersen og Albert Knudsen

tilligemed deres Arvinger fuldkommen Hjemler og Tiltræder til forbenævnte 5/4 Boel, saaledes at

samme efter denne Dag skal være og forblive deres og deres arvingers fri købte Ejendom dermed at

skalte og valte, som med anden deres velforhvervede Ejendomme, til at eje, nyde, bruge og beholde,

samt udleje, pantsætte og igen bortsælge samme uden nogen Mands hinder eller Paatale i nogen

Maade til ydermere Bekræftelse har jeg dette mit udgivne Auctionsskøde egenhændig underskrevet

og Rettens Segl vedtrykt som er sket i Ærøskøbing den 11. August 1834.

Carstens.

Thomas H. Pedersen og Albert Knudsen delte jorden imellem sig og hermed blev den første

begyndelse til gården "Thomasminde" gjort. I forvejen ejede Thomas H. Pedersen en parcel i

Voderup ved Gråhøje, som han ifølge købebrev af 11. November 1822, havde lagt til sit i "Nederste

Bjerge" beliggende Boel. Senere var det meningen at denne parceljord i Voderup skulle gives til en

datter Sofie. Hun døde imidlertid kun 19 år gammel, og parceljorden lagdes til den i 1834 tilkøbte

jord. Disse arealer blev bebygget og overladt til Thomas H. Pedersens datter af andet ægteskab Bodil

Kirstine Pedersen, af Thomas H. Pedersens enke Anne Marie Pedersen.

Der er testamente efter Thomas Hansen Pedersen og hustru Anne Marie:

Vi underskrevne ægtefæller Thomas Hansen Pedersen, gaardmand i Bjergene ved Vindeballe,

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

21 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Tranderup sogn og hustru Anne Marie Pedersen vitterliggøre herved, at vi have bestemt og

bestemmer vor sidste villie saaledes:

Naar en af os ved døden afgaar, bliver den længstlevende uden Deling siddende i uskiftet bo med fri

raadighed over alt vort efterladenskab, dog uden ret til afhændelse af boets faste ejendomme. Skulde

een af os overleve den tid at vor eneste søn Laurits Pedersen fylder sit tredivte aar, eller dør vi begge

forinden den tid, da skal vor helgaard "Bjergene" kaldet og vor andel i øen Dejrø tilfalde ham som en

sand arv og ejendom. Og samtidig skal søsteren: Bodil Kirstine Pedersen modtage vor halvgaard

"Kokkeavlingen" kaldet og vor yngste datter Sofie Pedersen modtage vor Vuderupjord matr. nr. 44.

Vor søn Laurits Pedersen skal ved gårdens modtagelse udrede følgende beløb efter ½ aars varsel:

a: til Moderen, eller hvis hun er død til samtlige hendes arvinger 4000 Rd. (er fire tusind Rigsdaler).

b: ligeledes og til søsteren Sofie Pedersen 3000 Rd. (er tre tusind Rigsdaler).

Fremdeles skal der lige fra min Thomas Hansen Pedersens død af helgaardens besidder, altsaa ogsaa

af enken som sine efterlevende aarlig udbetales renten af 2000 Rd.(er to tusind Rigsdaler) efter 3 og

en halv Procent til min datter Kirstine Hansen gift med Møller Peder Hansen i Vandmøllen,

hvorimod hele sidstnævnte Kapital skal sikres i helgården og først udbetales efter nævnte Kirstine

Hansens død til hendes arvinger. Bemeldte Kirstine Hansen og hendes ægtemand have nemlig ved

arveforlig af 1. December 1859 erklæret at have modtaget deres fulde arv. Vor søn Laurits Pedersen

skal ved helgårdens tiltrædelse fremdeles have hele boets udvendige Beholdning og Inventar. -

derimod ikke indboet - mod til Bodil Kirstine Pedersen som ejer af halvgaarden at udlevere to

Folkesenge, 2 heste, 6 køer, 1 gris, 1 kalv, 3 faar, 2 vogne, 1 plov, 1 harve og 1 skræpharve og mod

søsteren Sofie Pedersen som ejer Vuderupjorden at udlvere 1 folkeseng, 1 hest, 3 køer, 2 faar, 1 vogn,

1 plov og 1 harve.

Fremdeles skal han være Søsteren Bodil Kirstine Pedersen, der nødvendigvis straks maa bygge,

behjælpelig med at nedbryde den fra Kokkeavlingen tilførte Ladebygning der atter skal føres tilbage

dertil, samt med Kørsel af Sten og andet til Bygningerne paa Halvgaarden, hvortil han også skal

levere tyve Skippund Halm til Tækning. Skulle Sofie Pedersen ville afhænde Jorden i Vuderup skal

hun være forpligtet til at tilbyde Søsteren Bodil Kirstine Pedersen den for den Sum hun er villig til at

sælge den for til Tredjemand.

Naar jeg Ane Marie Pedersen afstaar Ejendommen ved Laurits Pedersens fyldte 30. aar eller naar en

af os længstlevende mulig før den Tid maatte ville afstaa Ejendommen til Børnene skal der leveres

følgende Aftægt:

a. af Bjergene:

Til Huslejlighed fire Fag i Vaaningshusets østre Ende indrettede efter Aftægtsmodtagerens Ønske.

Aarlig 3 Td. Rug, 2 Td. Byg, 1 Td. Malt, 2 Td. udsøgte Kartofler, 1 Svin paa 10 Lispund, 3 fede

Gæs med Fjer, 3 Lispund Oksekød, 2 Lispund Sommersmør, 12 Lispund Tælle, 2 Lispund renskaget

Hør samt 1½ Favn Bøgebrænde, 1 Ko efter eget ønske og 2 Faar med Lam frit i Foder og Græs, 3

Høns frit i Gaarden, en Kande Mælk daglig naar Koen ikke malker - frit Vasken, Bryggen og Bagen -

fri Afbenyttelse af et Stykke af Haven omtrent paa 1 Skæppe Land og af tre Frugttræer efter eget

ønske; endelig fri kørsel naar det forlanges og fri oppasning og pleje i Sygdom og Alderdom samt Løn

til en Tjenestepige.

b. af Halvgaarden:

frit leveret i Aftægtsboligen 1½ Td. Rug, 1 Td. Byg, ½ Td. Malt, 1 Td. udsøgte kartofler, 4 Lispund

renskaaret flæsk, 2 fede Gæs, 2 Lispund Sommersmør, 6 Lispund tælle, ½ Favn Bøgebrænde, 1

Lispund skaget Hør samt 1 Faar med Lam frit i Foder og Græs.

Til vitterlighed have vi underskrevet dette vort Testamente i fire Vitterlighedsvidners overværelse.

Thomas Hansen Pedersen med ført Pen

Ane Marie Pedersen.

Steenstrup - Mads Thomsen Pedersen

Albert Johansen og Snedker i Vindeballe P. C. Pedersen.

Kilde: Jens Jensens arkiv.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

22 Udskrift fra Legacy


Thomas blev gift med Bodil Christensdatter [2585] [MRIN: 1031], datter af Christen Madsen [2588] og

Agnes Hedvig Jørgensdatter [2597], den 1-7-1817 i Rise. Bodil blev født den 28-1-1798 i Skovbrynke og

døde den 9-6-1847 i Tranderup, Ærø i en alder af 49 år.

Børn af dette ægteskab:

+ 89 K i. Kirsten Pedersen [2649] blev født den 12-4-1824 i Vindeballemark, blev døbt i

Tranderup, Ærø, døde den 27-12-1902 i Borgnæs i en alder af 78 år, og blev begravet i

Tranderup, Ærø.

90 M ii. Christen Madsen Pedersen [2650] blev født den 10-9-1826 i Vindeballemark, blev døbt

i Tranderup, Ærø, døde den 15-11-1857 i Vindeballemark i en alder af 31 år, og blev

begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Han var evnesvag.

91 M iii. Peder Thomsen Pedersen [2651] blev født den 22-7-1831 i Vindeballemark, blev døbt i

Tranderup, Ærø, døde den 28-12-1861 i Vindeballemark i en alder af 30 år, og blev

begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Han var evnesvag.

Thomas blev derefter gift med Anne Marie Rasmussen [2644] [MRIN: 1054], datter af Laurits

Rasmussen [2652] og Sophie Margrethe Pedersdatter [2655], den 3-2-1847 i Tranderup, Ærø. Anne

blev født den 13-3-1824 i Stokkeby, døde den 23-10-1888 i Vindeballemark i en alder af 64 år, og blev

begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Anne Marie overlod efter mandens død "Thomasminde" til sin datter:

Skøde:

Jeg underskrevne Anne Marie Pedersen - Enke efter Gaardmand Thomas Hansen Pedersen af

Vindeballemark, efter hvem jeg i medfør af Testamente af 26. Juni 1868 hensidder i uskiftet Bo

erklærer herved og gør vitterligt at jeg har afhændet og overdraget, ligesom jeg nu herved i

Overensstemmelse med førnævnte Testamente ganske og aldeles skjøder og overdrager til min

datter Bodil Kirstine Pedersen Parcellen Nr. 17b med paaværende bygninger "Thomasminde" kaldet

i Vindeballemark, Tranderup sogn, hvilken ejendom min afgangne ægtemand har erhvervet ved

Auktionsskøde af 11. August 1834 - samt endvidere den ham efter Købebrev af 11. November

1822 tilhørende Parceljord Matr. nr. 44 i Vuderupmark, Tranderup sogn, af Hartkorn 5 Skp., 2

Fjdk., 2 3/4 Alb. Gammelskat 9 Kr. 81 Øre uden udredelse af nogen Købesum, men imod, at

Tiltræderinden yder til mig for min Livstid den i en særskilt Kontrakt af Dags Dato bestemte

Aftægt.

Fornævnte Ejendom er tiltraadt af Køberinden, som tillige har modtaget den dertil efter Testamentet

hørende Besætning og Inventarium.

Parcellen Matr. nr. 17b er i Indenrigsministeriets Udstyknings-approbation af 19.de Juli 1879

anført med Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 3 Fjdk. 2½ Alb. Gammelskat 30 Kr. 69 Øre samt paahviler i

Vederlag for

Præstetiende: Byg - 4 Td. 4 Skp. 1 3/4 Fjdk. Byg for Hørtiende - 2 1/4 Fjdk.

Kirkekorntiende: Rug - 6 Skp. 1 Fjdk. Byg - 5 Spk. 3½ Fjdk. Havre - 4 Skp. 1 Fjdk.

og endvidere Vederlag i Byg for Kvægtiende til Præsten, Skolelæreren og Kirken til hver 1 1/4 Fjdk.

Smaaredsel til Præsten: 1 Skp. 1/4 Fldk. til Skolelæreren: 2 Skp. 1 1/4 Fjdk.

Thi skal foran nævnte Ejendom Matr. nr. 17b i Vindeballemark og Matr. nr. 44 i Vuderupmark med

sammes rette Tilhørende og Tilliggende herefter følge og tilhøre bemeldte min datter Bodil Kirstine

Pedersen og hendes arvinger med de Rettigheder Byrder og Forpligtelser hvormed min afgangne

ægtemand og jeg forhen have ejet og besiddet samme og er jeg pligtig at hjemle hende det

Overdragne fri for alle og enhvers til og paatale et attesteret Kort over Matr. nr. 17b følger

vedhæftet.

For det stemplede Papirs Skyld bemærkes, at Værdien af fornævnte Ejendom, aftægtens 5 aarige

beløb 500 Kr. i beregnet ansættes til i det hele 10.500,- Kr. hvorefter nærværende Skjøde er skrevet

paa stemplet Papir af 1.ste klasse for 10.000,- Kr. til Takst 66 Kr. 65 Øre medens der paa

Aftægten er oprettet særskilt Kontrakt paa stemplet Papir af 1.ste klasse efter en Værdi af 500 Kr.

Til bekræftelse med min egenhændige Underskrift i Overværelse af Vitterlighedsvidner

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

23 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Ærøskøbing den 10. December 1879.

Det bemærkes at ejeren af Matr. 17b og Efterfølger er berettiget til at faa sit Smedearbejde udført

hos Bysmeden i Vindeballe som Vederlag for Brugen af den til Matr. nr. 17b hørende Andel i Matr.

nr. 61b imod at Ejeren af Matr. nr. 17b udreder Andel i Skatten af Matr. nr. 61b for 5/8 Boel.

Dat ut supra

Anne Marie Pedersen.

Til vitterlighed

H.H. Paaren

J. H. Clausen.

J. E. A. Carstens.

Imidlertid bliver Bodil Kirstine Pedersen gift med Erik Christensen fra Marstal Bondeby. Han var

en klog og dygtig Bonde der ved køb og bytning får en god arrondering på gårdens jorder, således

som den i dag forefindes.

Parcellen matr. nr. 11a er af Erik Christensen købt af Albert Christensen Knudsen den 5. februar

1883.

Kilde: Jens Jensen arkiv.

Børn af dette ægteskab:

92 M i. Thomas Hansen Pedersen [2645] blev født den 21-6-1848 i Vindeballemark, blev døbt

i Tranderup, Ærø, døde den 10-3-1865 i Vindeballemark i en alder af 16 år, og blev

begravet i Tranderup, Ærø.

93 M ii. Laurits Pedersen [2646] blev født den 26-12-1849 i Vindeballemark, blev døbt i

Tranderup, Ærø, døde den 24-12-1917 i Vindeballemark i en alder af 67 år, og blev

begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Laurits Pedersen var en af Tranderup sogns mest fremtrædende

personer på sin tid. Han var bl.a. sognerådsformand i perioden fra 1890 til 1908. Han

overtog Bjergenegård efter sin mor den 1.11.1878 og drev den indtil sin død. Derefter

drev hans enke gården videre med hjælp af en plejedatter og dennes mand.

Plejedatteren Ellen Katinka Magdalene Pontoppidan var en datter af Ellen Pedersens

søster Anne Pedersen f. 26.10.1853.

Laurits blev gift med Ellen Pedersen [2643] [MRIN: 1058], datter af Hans Madsen

Pedersen [2601] og Ellen Christensen [2602], den 13-12-1877 i Rise. Ellen blev

født den 10-12-1855 i Skovbrynke, blev døbt i Rise, døde i 1932 i Vindeballemark i en

alder af 77 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

+ 94 K iii. Bodil Kirstine Pedersen [2647] blev født den 26-8-1853 i Vindeballemark, blev døbt i

Tranderup, Ærø, døde den 4-11-1925 i Vindeballemark i en alder af 72 år, og blev

begravet i Tranderup, Ærø.

95 K iv. Sophie Pedersen [2648] blev født den 5-2-1858 i Vindeballemark, blev døbt i

Tranderup, Ærø, døde den 6-4-1877 i Vindeballemark i en alder af 19 år, og blev begravet

i Tranderup, Ærø.

58. Sidsel Pedersdatter [2578] (Peder 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født i 1793 i Stokkeby, døde den 2-

12-1828 i Vesterløkke i en alder af 35 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

Sidsel blev gift med Peder Hansen [2579] [MRIN: 1029] den 24-11-1827 i Tranderup, Ærø. Peder blev

født den 11-4-1793 i Voderup, Ærø, blev døbt den 14-4-1793 i Tranderup, Ærø, døde den 5-11-1887 i

Vesterløkke i en alder af 94 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Peder Hansen "Vesten" er født i Voderup, matr. 21, søn af pcl. Hans Andersen

Hansen. Se www.aerogenealogy.dk

Han overtog Vestengården (55) kort tid efter at han giftede sig med Sidsel. Hun var plejedatter på

gården, hvilket nok er årsagen til, at de blev gift i Tranderup.

Gårdmand Erik Hansen Christensen (54b) har fortalt, at han kunne huske, at Peder Hansen gik i den

ærøske nationaldragt - knæbukser, stribet trøje, vest og tophue.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

24 Udskrift fra Legacy


Kilde: Mikkel Eriksen.

Efterkommere af Claus Hansen

Den 26.05.1852 købte han gård nr. (49) i Vindeballe. Bygningerne vest for gård nr. (48) lod han

nedrive for at opføre nye bygninger på Sletager. I dag kendes denne gård som "Sletagergård". Denne

afstod han i 1885 til svigersønnen Mads Andersen Madsen.

Det var meningen at datteren Sidsel Kirstine skulle overtage "Vestengård" (55), men det nåede hun

aldrig. I stedet overtog hendes søn Peder Hansen Pedersen gården den 21.07.1885.

Kilde: Mikkel Eriksen.

Gældsbevis for Peder Hansen, Vindeballe:

Jeg underskrevne Hans Hindrik Andersen Indsidder i Øster Bregninge - tilstaar og bekender for mig

og mine Arvinger af jeg Dags Dato haver modtaget til laans af Peder Hansen Boelsmand i Vindeballe

den Sum 140 Rd. rigsmønt - siger og skriver Et Hundrede og Fyrretyve Rigsdaler i Rigsmønt som

jeg til min sande Nytte ...ulæseligt.... haver. Og som jeg paa min Ære og Tro lover og forpligter mig

til at tibage betale naar forlanges efter ½ Aaars opsigelse paa begge Sider og tillige at forrente samme

aarlig med 3½ % og for desto større Sikkerhed har jeg formaaet to ... ulæseligt ...Mænd som

Cautionister og selvskyldige om fornødent gøres.

Øster Brenning d. 15. April 1863.

Hans Hindrik Andersen

med ført pen

Vi underskrevne tilstaar herved med vor Haands og Navns Underskrift at være ansvarlig for

ovennævnte Capital og Renters skadesløs tilbagebetaling, hvorfor vi stiller os som Selvskyldige - en

for begge - og begge for en - indtil Capital og Rente er betalt, og hertil tjener vor Haands og Navns

Underskrift til Bevis.

Vindeballemark d. 15. April 1863.

Thomas Hansen Pedersen i Vindeballemark

Christen Thomsen Andersen i Øster Brenning.

Af før omtalte Capital er Renten for 15. April 1863 til 15. April 1864 betalt med 4 Rd. 5 Sk.

fra 15. April 1864 til 15. April 1865 er Renten betalt med 4 Rd. 5 Sk.

1. September 1871 er Renten for 6 Aar betalt af Thomas Hansens Enke i Vindeballemark med det

halve 14 Rd. 5 Sk.

den 8. Juli 1876 er Renten for 5 Aar betalt af Thomas Hansens Enke med 12 Rd. 5 Sk. som er det

halve for 5 Aar.

af 15. April 1876 til 15. April 1881 er Renten betalt for 5 Aar af Thomas Hansens Enke med 12 Rd.

5 Sk.

Renter for 15. April 1881 til 15. April 1883 betalt.

Den 15. April 1883 til 15. April 1887. Det halve af Renten betalt af Thomas Hansens Enke.

Laurits Pedersen i Bjergene lovede på Moderens Vegne at ville indestaa for Betalingen af

Bekostningerne ved en i Dag i P. Hansens Navn afholdt Opsigelse til Debitor i Vester-Skerninge

Den 23. Marts 1887.

B. Steenstrup.

Ovenstaaende gælder for den ene Selvskyldner nemlig Thomas Hansen Pedersen i Vindeballemark.

For den anden Selvskyldner er der på det samme Gældsbevis noteret følgende:

De halve Renter fra 15. April 1865 til 15. April 1876 for 11 Aar = 27 Rd. 1 Sk.

for 15. April 1876 til 15. April 1882 resterer de halve Renter for 6 Aar som bliver 14 Rd. 2 Sk.

Saa det er for 17 Aar at halve Renter resterer saa det bliver tilsammen 41 Rd. 4 Sk.

Undertegnede Christen Thomsen Andersen vedkender paany min Selvskyldnerforpligtelse efter

foranstaaende Bevis og Forpligtelsen at udrede de halve Renter for de sidste 22 Aar á 4 Kr. 90 Øre.

Ærøskøbing d. 23. Marts 1887

Christen Thomsen Andersen

Til Vitterlighed

B. Steenstrup

H. Bille

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

25 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Renter er betalt for 22 Aar med 107 Kr. 80 Øre.

Ærøskøbing 15. April 1887.

for Peder Hansen

Mads Thomsen Pedersen

Laurits Pedersen Bjergene og Erik Christensen Thomasminde have som arvinger efter Thomas

Hansen Pedersens enke udbetalt Halvdelen af ovennævnte Beløb med 140 Kr. samt Rente af samme

til Dags Dato, hvorfor herved kvitteres.

Vindeballe d. 20 December 1888.

Mads Thomsen Pedersen.

At Christen Thomsen Andersen Indsidder Øster Brenninge Dags Dato har udbetalt de resterende

140 Kr. tilligemed Rente tilstaar herved

Vindeballe d. 21. Januar 1889.

M. A. Madsen.

Barn af dette ægteskab:

96 K i. Sidsel Kirstine Hansen [3477] blev født den 26-11-1828 i Vindeballe, Ærø og døde den

29-6-1905 i Vindeballe, Ærø i en alder af 76 år.

Sidsel blev gift med Mads Thomsen Pedersen [3476] [MRIN: 849], søn af Erik Pedersen

[2575] og Bodil Hansdatter [2599], den 26-11-1857 i Tranderup, Ærø. Mads blev født i

1827 og døde den 10-6-1910 i Vesterløkke i en alder af 83 år.

Generelle notater: Mads og Sidsel var fætter og kusine.

Mads var parcellist i Tivoli ved Ærøskøbing.

Den ældste søn overtog Sidsels fars gård i Vindeballe (55) den 21.7.1885.

Kilde: Mikkel Eriksen.

62. Jens Lauritsen Pedersen [2584] (Peder 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født den 28-9-1809 i Rise og

døde den 29-4-1875 i Tranderup, Ærø i en alder af 65 år.

Generelle notater: Jens giftede sig med en gårdmandsdatter fra Tranderup, og overtog hendes fars

gård (100). Gården lå dengang syd for gaden, midt i byen.

Jens købte den 29.7.1852 af Mikkel Clausen (99) 2 td. - 5 skp. - 1 fjdk.

Jens deler sin gård mellem en svigersøn og 2 sønner den 3.12.1870.

Hovedparcellen matr. 17a får svigersønnen Thomas Jepsen Thomsen, men han skal forpligte sig til,

at pløje m.m. for en af sønnerne, samt dele besætningen med en anden søn, samt afgive 12 fag af

laden. Og hvis han vil sælge, har de andre børn forkøbsret.

Han vælger at flytte gården ud på marken, hvor han bygger en ny gård ved Tuekærvej.

Den gamle gårdsplads får sønnen Jens L. Pedersen.

Kilde: Mikkel Eriksen.

Jorderne fordeles således:

Matr. 17a, hartkorn 2 Td. - 2 Skp. - 0 Fjdk. - 1½ Alb.

Matr. 17e, hartkorn 1 Td. - 4 Skp. - 0 Fjdk. - ½ Alb.

Matr. 51, hartkorn 2 Skp. - 3 Fjdk. - 2 Alb.

Jens blev gift med Bodil Marie Clausen [3249] [MRIN: 1274], datter af Peder Clausen [1629] og Ane

Cathrine Jensdatter [1628], den 15-1-1832 i Tranderup, Ærø. Bodil blev født den 8-12-1813 i Tranderup,

Ærø og døde den 19-5-1877 i Tranderup, Ærø i en alder af 63 år.

Børn af dette ægteskab:

97 M i. Peder Thomsen Pedersen [3250] blev født den 19-4-1833 i Tranderup, Ærø.

Peder blev gift med Anne Christensen [3251] [MRIN: 1275], datter af Jens Rasmussen

Christensen [3209] og Maren Albertsdatter [3245], den 26-1-1865 i Rise. Anne blev født i

1839.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

26 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

98 K ii. Karen Pedersen [3252] blev født den 18-1-1835 i Tranderup, Ærø og døde før 1840 i

Tranderup, Ærø.

99 M iii. Peder Clausen Pedersen [3253] blev født den 30-5-1836 i Tranderup, Ærø.

100 K iv. Karen Kirstine Pedersen [3254] blev født den 19-4-1838 i Tranderup, Ærø og døde den

19-10-1874 i Voderup, Ærø i en alder af 36 år.

101 M v. Jens Lauritsen Pedersen [3255] blev født den 2-5-1840 i Tranderup, Ærø.

102 M vi. Thomas Hansen Pedersen [3256] blev født den 8-5-1842 i Tranderup, Ærø og døde cirka

1842 i Tranderup, Ærø.

103 M vii. Thomas Hansen Pedersen [3257] blev født den 9-11-1843 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Han får en parcel af sin far, som han dog sælger den 26.08.1893 til sin

broder Peder Jensen Pedersen.

+ 104 K viii. Anne Kirstine Pedersen [3258] blev født den 8-6-1845 i Tranderup, Ærø og døde den 9-

5-1901 i Tranderup, Ærø i en alder af 55 år.

105 K ix. Sidsel Marie Pedersen [3261] blev født den 30-3-1848 i Tranderup, Ærø.

Sidsel blev gift med Hans Peder Simonsen [3262] [MRIN: 1278] den 25-9-1873 i

Tranderup, Ærø. Hans blev født i 1836 i Ærøskøbing.

Generelle notater: Han var hestehandler i Ærøskøbing.

106 K x. Mette Marie Pedersen [3263] blev født den 27-5-1850 i Tranderup, Ærø.

107 M xi. Peder Jensen Pedersen [3264] blev født den 10-8-1853 i Tranderup, Ærø og døde den 2-

1-1926 i Tranderup, Ærø i en alder af 72 år.

Generelle notater: Peder havde først en gård i Søby. Derefter købte han en ejendom i

Borgnæs, matr. 71b. Denne solgte han igen, for derefter at købe sin svogers gård i

Tranderup, som tidligere havde været hans fars (100). Efter at gården brændte den

28.06.1893, genopførte han gården en smule tættere på Tranderup by, hvor den stadig

ligger. I dag kaldes gården for "Knoldsgård".

Den 26.08.1893 købte han også sin broder Thomas Hansen Pedersens ejendom og lagde

jorden til Knoldsgård.

Peder blev gift med Mathilde Petrine Hansen [1729] [MRIN: 755], datter af Peder

Hansen [1719] og Kirsten Pedersen [2649], den 3-3-1881 i Bregninge. Mathilde blev født

den 6-6-1859 i Borgnæs.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

27 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

6. generation (Tiptipoldebørn)

71. Sidsel Hansen [4523] (Christen Hansen 5 , Maren Johannesdatter 4 , Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 , Claus

1 ) blev født i 1825 i Voderup, Ærø og døde den 28-7-1890 i Dunkær i en alder af 65 år.

Sidsel blev gift med Bernhard Ludvig Clausen [4471] [MRIN: 1689], søn af Thomas Clausen [3751] og

Mette Kirstine Krabbe [3752], den 10-2-1848 i Tranderup, Ærø. Bernhard blev født den 20-8-1824 i

Bjerreby, Tåsinge og døde den 1-2-1881 i Dunkær i en alder af 56 år.

Generelle notater: Den 2.12.1848 købte Bernhard et hus på 4 fag i nærheden af skolen i Dunkær af

indsidder Christen Christensen for 50 Rd. Herfra driver han derefter kongelig priviligeret kro.

Den 18.11.1852 købte han et stykke jord af Birthe Cathrine Albertsen i Langagre.

Den 12.03.1857 købte han et stykke jord på 7 skp. i Nyvænget af Laurits Olsens enke.

Den 20.12.1865 købte han 1 tdl. - 3/16 Skp. - 6 1/16 Alb. af Kådbo Peder Jensen.

Bygningen var i 1862 på 14 fag á 100 Rd., Bryghus og baghus på 7 fag á 30 Rd., brændeskur 3 fag á

16 Rd., Sandhus 2 fag á 5 Rd., Stald og vognport 5 fag á 25 Rd.. I alt 31 fag vurderet til 1795 Rd.

Dom afsagt den 27.02.1878 mellem Bernhard Ludvig Clausen og Jens Chr. Knudsen nu i Tranderup,

angående køb af jord i Dunkær, matr. 76.

Den 2.03.1880 solgte han et hus på 6½ fag til boghandler Th. Cl. Creutz for kr. 1.300,-. Dette havde

han købt den 22.7.1871.

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen.

Børn af dette ægteskab:

108 M i. Christen Hansen Clausen [4525] blev født den 14-5-1849 i Dunkær.

Generelle notater: Han var parcellist i Gudsgave, Marstal sogn.

Christen blev gift med Anne Cathrine Madsen [4526] [MRIN: 1690] den 18-11-1875 i

Rise. Anne blev født i 1848 i L. Rise.

109 M ii. Thomas Clausen [4527] blev født den 26-2-1851 i Dunkær og døde den 17-8-1890 i

Dunkær i en alder af 39 år.

Generelle notater: Den 21.09.1887 overtog Thomas Clausen Dunkær kro efter sin far. Der

skulle svares aftægt til hans mor.

Ejendommen bestod af:

Matr. 27, en bygning og 3 skæpper jord.

Matr. 29 b, 1 Skp. - 1 3/4 Alb.

Matr. 35 c, 1 Fjdk. - 2 3/4 Alb.

Thomas og Karen havde ingen børn, men

Thomas blev gift med Karen Kirstine Clausen [4528] [MRIN: 1691] den 24-10-1889 i

Tranderup, Ærø. Karen blev født den 15-6-1848 i Tranderup, Ærø og døde den 3-3-1929 i

Dunkær i en alder af 80 år.

Generelle notater: Efter Thomas Clausens død, drev Karen kroen videre, indtil hun

overdrog den til en broderdatter og dennes mand.

Den 9.4.1888 købte hun en parcel jord på 1 alb. af Hans Andersen Kromand (225), matr.

2c.

Den 22.6.1912 køber hun af Dunkærs bymænd matr. 96a, 2 1/4 Alb. for Kr. 500,-.

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen.

110 M iii. Claus Pedersen Clausen [4529] blev født den 23-5-1853 i Dunkær.

111 K iv. Mette Kirstine Clausen [4530] blev født den 17-11-1857 i Dunkær.

112 K v. Inger Cecilie Louise Clausen [4531] blev født den 17-11-1857 i Dunkær.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

28 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

113 K vi. Mette Kirstine Clausen [4532] blev født den 12-6-1859 i Dunkær.

Mette blev gift med Rasmus Jørgensen Samuelsen [4533] [MRIN: 1692] den 9-4-1885 i

Rise. Rasmus blev født i 1858 i Bregninge.

Generelle notater: Rasmus overtog matr. 72b i Borgnæs, efter sin far den 28.01.1892.

Ejendommen overdrages til en søn den 5.11.1927.

114 M vii. Johan Henrik Bernhard Clausen [4534] blev født den 16-11-1860 i Dunkær.

72. Maren Johannesdatter [2596] (Johannes Hansen 5 , Maren Johannesdatter 4 , Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 ,

Claus 1 ) blev født den 10-9-1806 i Vindeballe, Ærø.

Maren blev gift med Peder Hansen [2579] [MRIN: 1034] den 11-4-1834 i Tranderup, Ærø. Peder blev

født den 11-4-1793 i Voderup, Ærø, blev døbt den 14-4-1793 i Tranderup, Ærø, døde den 5-11-1887 i

Vesterløkke i en alder af 94 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Peder Hansen "Vesten" er født i Voderup, matr. 21, søn af pcl. Hans Andersen

Hansen. Se www.aerogenealogy.dk

Han overtog Vestengården (55) kort tid efter at han giftede sig med Sidsel. Hun var plejedatter på

gården, hvilket nok er årsagen til, at de blev gift i Tranderup.

Gårdmand Erik Hansen Christensen (54b) har fortalt, at han kunne huske, at Peder Hansen gik i den

ærøske nationaldragt - knæbukser, stribet trøje, vest og tophue.

Kilde: Mikkel Eriksen.

Den 26.05.1852 købte han gård nr. (49) i Vindeballe. Bygningerne vest for gård nr. (48) lod han

nedrive for at opføre nye bygninger på Sletager. I dag kendes denne gård som "Sletagergård". Denne

afstod han i 1885 til svigersønnen Mads Andersen Madsen.

Det var meningen at datteren Sidsel Kirstine skulle overtage "Vestengård" (55), men det nåede hun

aldrig. I stedet overtog hendes søn Peder Hansen Pedersen gården den 21.07.1885.

Kilde: Mikkel Eriksen.

Gældsbevis for Peder Hansen, Vindeballe:

Jeg underskrevne Hans Hindrik Andersen Indsidder i Øster Bregninge - tilstaar og bekender for mig

og mine Arvinger af jeg Dags Dato haver modtaget til laans af Peder Hansen Boelsmand i Vindeballe

den Sum 140 Rd. rigsmønt - siger og skriver Et Hundrede og Fyrretyve Rigsdaler i Rigsmønt som

jeg til min sande Nytte ...ulæseligt.... haver. Og som jeg paa min Ære og Tro lover og forpligter mig

til at tibage betale naar forlanges efter ½ Aaars opsigelse paa begge Sider og tillige at forrente samme

aarlig med 3½ % og for desto større Sikkerhed har jeg formaaet to ... ulæseligt ...Mænd som

Cautionister og selvskyldige om fornødent gøres.

Øster Brenning d. 15. April 1863.

Hans Hindrik Andersen

med ført pen

Vi underskrevne tilstaar herved med vor Haands og Navns Underskrift at være ansvarlig for

ovennævnte Capital og Renters skadesløs tilbagebetaling, hvorfor vi stiller os som Selvskyldige - en

for begge - og begge for en - indtil Capital og Rente er betalt, og hertil tjener vor Haands og Navns

Underskrift til Bevis.

Vindeballemark d. 15. April 1863.

Thomas Hansen Pedersen i Vindeballemark

Christen Thomsen Andersen i Øster Brenning.

Af før omtalte Capital er Renten for 15. April 1863 til 15. April 1864 betalt med 4 Rd. 5 Sk.

fra 15. April 1864 til 15. April 1865 er Renten betalt med 4 Rd. 5 Sk.

1. September 1871 er Renten for 6 Aar betalt af Thomas Hansens Enke i Vindeballemark med det

halve 14 Rd. 5 Sk.

den 8. Juli 1876 er Renten for 5 Aar betalt af Thomas Hansens Enke med 12 Rd. 5 Sk. som er det

halve for 5 Aar.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

29 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

af 15. April 1876 til 15. April 1881 er Renten betalt for 5 Aar af Thomas Hansens Enke med 12 Rd.

5 Sk.

Renter for 15. April 1881 til 15. April 1883 betalt.

Den 15. April 1883 til 15. April 1887. Det halve af Renten betalt af Thomas Hansens Enke.

Laurits Pedersen i Bjergene lovede på Moderens Vegne at ville indestaa for Betalingen af

Bekostningerne ved en i Dag i P. Hansens Navn afholdt Opsigelse til Debitor i Vester-Skerninge

Den 23. Marts 1887.

B. Steenstrup.

Ovenstaaende gælder for den ene Selvskyldner nemlig Thomas Hansen Pedersen i Vindeballemark.

For den anden Selvskyldner er der på det samme Gældsbevis noteret følgende:

De halve Renter fra 15. April 1865 til 15. April 1876 for 11 Aar = 27 Rd. 1 Sk.

for 15. April 1876 til 15. April 1882 resterer de halve Renter for 6 Aar som bliver 14 Rd. 2 Sk.

Saa det er for 17 Aar at halve Renter resterer saa det bliver tilsammen 41 Rd. 4 Sk.

Undertegnede Christen Thomsen Andersen vedkender paany min Selvskyldnerforpligtelse efter

foranstaaende Bevis og Forpligtelsen at udrede de halve Renter for de sidste 22 Aar á 4 Kr. 90 Øre.

Ærøskøbing d. 23. Marts 1887

Christen Thomsen Andersen

Til Vitterlighed

B. Steenstrup

H. Bille

Renter er betalt for 22 Aar med 107 Kr. 80 Øre.

Ærøskøbing 15. April 1887.

for Peder Hansen

Mads Thomsen Pedersen

Laurits Pedersen Bjergene og Erik Christensen Thomasminde have som arvinger efter Thomas

Hansen Pedersens enke udbetalt Halvdelen af ovennævnte Beløb med 140 Kr. samt Rente af samme

til Dags Dato, hvorfor herved kvitteres.

Vindeballe d. 20 December 1888.

Mads Thomsen Pedersen.

At Christen Thomsen Andersen Indsidder Øster Brenninge Dags Dato har udbetalt de resterende

140 Kr. tilligemed Rente tilstaar herved

Vindeballe d. 21. Januar 1889.

M. A. Madsen.

Børn af dette ægteskab:

115 K i. Ellen Marie Hansen [3478] blev født den 8-10-1834 i Vindeballe, Ærø og døde den 12-3-

1911 i Vindeballe, Ærø i en alder af 76 år.

Ellen blev gift med Mads Andersen Madsen [3479] [MRIN: 1024] den 20-7-1855 i

Tranderup, Ærø. Mads blev født den 19-11-1830 i Vindeballe, Ærø og døde den 30-12-

1907 i Vindeballe, Ærø i en alder af 77 år.

Generelle notater: Mads overtog Sletagergård (49) i Vindeballe efter sin svigerfar i 1885.

Gården blev overdraget til en søn den 12.4.1899.

116 M ii. Peder Hansen [3480] blev født den 13-5-1836 i Vindeballe, Ærø og døde cirka 1855 i

Vindeballe, Ærø i en alder af ca. 19 år.

117 M iii. Hans Andersen Hansen [3481] blev født den 10-5-1839 i Vindeballe, Ærø og døde i 1839

i Vindeballe, Ærø.

118 K iv. Anne Marie Hansen [3482] blev født den 26-1-1841 i Vindeballe, Ærø og døde den 28-

11-1905 i Ornum i en alder af 64 år.

Anne blev gift med Thomas Christensen [3483] [MRIN: 1055] den 4-10-1861 i

Tranderup, Ærø. Thomas blev født den 21-1-1835 i Tranderup, Ærø og døde den 16-10-

1864 i en alder af 29 år.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

30 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Generelle notater: Det var vel meningen, at han skulle have overtaget faderens gård (83) i

Ornum, men han faldt i krigen. Gården blev derfor overdraget til hans bror, der giftede sig

med Thomas' enke.

74. Hans Peder Weber [4481] (Maren Hansdatter 5 , Maren Johannesdatter 4 , Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 ,

Claus 1 ) blev født den 22-2-1807 i Ærøskøbing og blev døbt i 1807 i Ærøskøbing.

Generelle notater: Han var snedkermester. Han boede i Nordborg.

Hans blev gift med Anna Maria Hansen [4482] [MRIN: 1675], datter af Nis Hansen [4483] og Maren

Christensdatter [4484], den 5-6-1839 i Nordborg. Anna blev født cirka 1816 i Pøl, Nordborg.

Generelle notater: Da hun blev gift tjente hun i Norborg.

Barn af dette ægteskab:

119 M i. Hans Peder Weber [4485] blev født den 1-10-1843 i Nordborg.

Generelle notater: Hans Peder var møllersvend i Hagenborg.

Hans blev gift med Marie Margrethe Grøn [4486] [MRIN: 1677], datter af Claus

Mathiesen Grøn [4487] og Helene Tondring [4488], den 6-7-1876 i Nordborg. Marie blev

født den 3-4-1851 i Hals.

77. Claus Clausen Weber [4492] (Maren Hansdatter 5 , Maren Johannesdatter 4 , Sidsel Hansdatter 3 , Hans 2 ,

Claus 1 ) blev født den 1-4-1819 i Ærøskøbing.

Generelle notater: Claus var styrmand og jordbruger i Ærøskøbing.

Se i øvrigt Kock slægten af Annette Pedersen. www.forumaero.aerogenealogy.dk

Claus blev gift med Caroline Kock [4493] [MRIN: 1679], datter af Poul Jespersen Kock [4005] og

Birthe Cathrina Brandt [4004], den 14-1-1858 i Ærøskøbing. Caroline blev født den 12-4-1833 i

Ærøskøbing.

Barn af dette ægteskab:

120 M i. Poul Jespersen Weber [4494] blev født den 30-9-1861 i Ærøskøbing.

Generelle notater: Han blev landmand.

82. Bodil Hansdatter [2599] (Maren Rasmusdatter 5 , Maren Thomasdatter 4 , Thomas 3 , Hans 2 ,

Claus 1 ) blev født i 1797 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 1-10-1797 i Tranderup, Ærø, døde den 20-5-1864 i

Skovbrynke i en alder af 67 år, og blev begravet den 27-5-1864 i Rise.

Bodil blev gift med Erik Pedersen [2575] [MRIN: 1037], søn af Peder Thomsen [2247] og Kirsten

Pedersdatter [2574], den 17-8-1817 i Rise. Erik blev født i 1784 i Stokkeby, blev døbt den 29-2-1784 i Rise,

døde den 5-4-1845 i Tivoli i en alder af 61 år, og blev begravet den 8-4-1845 i Rise.

Generelle notater: Erik Pedersen overtog fra sin far en ejendom i Lammeshusene og en parcel i den

del af herremarken ved Ærøskøbing, der kaldes Tivoli.

Da hustruens fødegård i Skovbrynke blev delt efter hendes fars død i 1837 fik Erik Pedersen den ene

halvdel, matr. 2. Denne ejendom blev senere overdraget til sønnen Hans Madsen Pedersen.

Kilde: Mikkel Eriksen.

Kilde: Rise Kirkebog - 1753 - 1789, opsl. 117

Kilde: Rise Kirkebog - Viede 1815 - 1820, opsl. 82

Kilde: Rise Kirkebog - Døde 1840 - 1867, opsl. 9

Kilde: Inge Boalt.

(Gentaget slægtslinje. Se person 55 på side 19)

84. Bodil Christensdatter [2585] (Christen 5 , Mads 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født den 28-1-

1798 i Skovbrynke og døde den 9-6-1847 i Tranderup, Ærø i en alder af 49 år.

Bodil blev gift med Thomas Hansen Pedersen [2576] [MRIN: 1031], søn af Peder Thomsen [2247] og

Kirsten Pedersdatter [2574], den 1-7-1817 i Rise. Thomas blev født i 1786 i Stokkeby, døde den 4-1-1870

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

31 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

i Vindeballe, Ærø i en alder af 84 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Han købte Bjergenegård i Vindeballe i 1802 af sin fætter Thomas Hansen Madsen.

I 1834 købte Thomas Hansen Pedersen den største del af boel nr. 53, kaldet Kockens gård, på

auktion.

Til Bjergenegård hørte også en parcel jord i Voderup (Gråhøje), nemlig matr. 44. Se

www.aerogenealogy.dk

Den 11.04.1833 købte han tillige en Dejrøpart af Johan Gotfred Bonsak, Ærøskøbing og Thomas

Clausen fra Stenbjergløkke (51).

Hans anden kone Anne Marie Rasmussen var tjenestepige på Bjergenegård, men det siges at Bodil

Christensdatter på sit dødsleje bad hende om, at gifte sig med sin mand, da hun var god til, at tage sig

af de to evnesvage sønner.

Der er testamente efter Thomas Hansen Pedersen den 26.06.1868. Heri bestemmes at:

"Sønnen Laurits Pedersen skulle have "Bjergene" og Dejrøparten. Datteren Bodil Kirstine Pedersen

skulle have Kokkeavlingen (jorden fra Kockens gård) og datteren Sophie Pedersen skulle have jorden

i Voderup. Sophie døde dog kun 19 år gammel.

Den såkaldte "Kokkeavling" fik dog senere navnet Thomasminde.

Auktionsdokumentet for Kokkeavlingen (Boel 53) lyder således:

Jeg underskrevne Landfoged og Proces i den Ærøske Stads- og Landret gør vitterligt: At efter

begæring af Forpagter Christen Møller til Lundegaard i Fyen af mig udi offentlig Auction, holden i

Vindeballe, den 7.de Juni d.a. er bleven bortsolgt og afhændet, ligesom jeg ogsaa hermed i den bedste

Form af Retten, som nogensinde ske kan eller maa ganske og aldeles bortsælger, skøder og afhænder

ifølge de paa Auctionsstedet oplæste og bekendtgjorde conditioner, det ham efter hans afdøde broder

Hans Rasmussen Kock arvelig tilfalden 5/4 boel i Vindeballe med de dertil hørende Bygninger og

Jorder, til Thomas Hansen Pedersen, Boelsmand i Vindeballemark, og Albert Knudsen, Kaadboe i

Vindeballe, og deres arvinger, for den af dem på Auctionsstedet derfor højstbydende Købeskilling af

3.850 Rd.

og for vinter og vaarsæden 84 Rd. 62 Sk.

tilsammen 3.934 Rd. 62 Sk.

Som de paa følgende maade have betalt:

1. have de overtaget følgende i Gaarden indestaaende Kapitaler, saasom:

a. til Anne Mogensen i Ærøskøbing 720 Rd.

b. til Maren Hansine Kock i Vindeballe 432 Rd.

c. til købmand Peder Rasmussen i Odense 880 Rd.

I alt 2.032 Rd.

2. have de paataget sig den forpligtelse at betale paa den kongelige Amtsstue

a. til Mikkelsdag dette aar 68 Rd. 86 Sk.

b. til Mortensdag 527 Rd. 77 Sk.

3. have de betalt contant til mig 1.305 Rd. 91 Sk.

som saaledes udgør 3.934 Rd. 62 Sk.

hvorfor dem altsaa i Følge dette Auctionsskøde hermed kvitteres. De Conditioner som paa

Auctionsstedet ere blevne oplæste og bekendtgjorte ere følgende:

1. Boelet sælges, ligesom det er og befindes, samt med samme Ret og Rettighed, hvormed den afdøde

Hans Rasmussen Kock det ejet og besiddet haver.

2. Med Boelet følger Vinter og Vaarsæden som Køberen tillgemed Købeskillingen betaler med

følgende Priser:

1 Td. Hvede 4 Skæpper do á 3 Rd. 80 Sk. er 5 Rd. 72 Sk.

4 Td. Rug á 3 Rd. 16 Sk. er 12 Rd. 64 Sk.

17 Td. Byg á 1 Rd. 56 Sk. er 26 Rd. 38 Sk.

9 Td. Havre á 1 Rd. 44 Sk. er 13 Rd. 12 Sk.

3 Td. 6 Skp. Ærter á 2 Rd. 64 Sk. er 10 Rd.

1 Td. 1 Skp. Vikker á 2 Rd. er 2 Rd. 24 Sk.

2 Td. 1 Skp. Vikkehavre á 1 Rd. 48 Sk. er 3 Rd. 18 Sk.

3 Skp. Hørfrø á 80 Sk. er 2 Rd. 40 Sk.

4 Lispund 8 Skålpund Kløverfrø á 1 Rd. 80 Sk. er 8 Rd. 24 Sk.

Tilsammen 84 Rd. 62 Sk.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

32 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

3. Saasnart Besætningen ved offentlig Auction er bortsolgt, som vil kunne ske om 14 dage modtages

gaarden.

4. Køberne svarer Folkets Løn fra Paaske d.a. af hvorimod han igen er berettiget til at forlange deres

Tjeneste til Mikkelsdag. Disse Folk og den dem accorderede aarlige Løn er foruden Kopskatten og

Hørlærredet følgende:

Karlen Christen Pedersen 24 Rd.

Karlen Peder Pedersen 24 Rd.

Drengen Hans Christensen 9 Rd. 56 Sk.

Pigen Ellen Marie 14 Rd. 38 Sk.

Pigen Maren 9 Rd. 58 Sk.

Enhver pige faar desuden 1 Skålpund Hør til Mikkelsdag.

5. Aftægten svares efter Contracten af 5.de August 1830 - dog med følgende nærmere bestemmelser.

a. at Aftægtskonens værelse skal udvides ½ fag - dog uden bekostning for Køberen.

b. at hun afbenytter hendes Haugeplet saaledes som den er afsat.

c. at hun beholder den hende aflagde Loftsleilighed.

Denne Aftægt svares hende af Køberne til Efteraaret med dens fulde beløb.

6. I gaarden indestaar følgende Kapitaler:

a. til Anne Mogensen i Ærøskøbing efter Obligation af 14. december 1818 sum 720 Rd.

b. til Maren Hansine Kock i Vindeballe, efter Obligation af 9. juni 1831 sum 432 Rd.

b. til Købmand Peder Rasmussen i Odense efter Obligation af 29. Oktober 1833 sum 880 Rd.

Denne gæld kan køberne overtage, om han finder det for godt, og med Købeskillingens Betaling vil

han i den Henseende blive dens beløb med 2.032 Rd. godtgjordt, dog bør han paa egen bekostning

udstede de fornødne Dokumenter til vedkommende Kreditorer, af hvilke Peder Rasmussen har

erklæret at vilde lade sine Penge staa til Paaske 1837 uopsagt.

7. Køberne svarer alle Skatter og Afgifter fra 1. Januar dette aar og Rigsbankrenterne fra 1. April

dette aar af:

8. Hvad Køberne kommer til at betale, erlægger han forinden 6 Ugers Forløb i Auctuariatet i rede

Sølv.

9. Køberne betaler selv Aucktionsskødet med det dertil fornødne stemplede Papir tilligemed ½

Procent af den højstbudne Sum, som erlægges til hans Kongelige Majestæts kasse.

10. Enhver som det afæskes, stiller paa stedet antagelig Kaution.

Herpaa og under forbeskrevne Conditioner forpligter jeg mig paa Rettens og det mig allernaadigst

anbetroede Embedes Vegne, at være bemeldte Købere - Thomas Hansen Pedersen og Albert Knudsen

tilligemed deres Arvinger fuldkommen Hjemler og Tiltræder til forbenævnte 5/4 Boel, saaledes at

samme efter denne Dag skal være og forblive deres og deres arvingers fri købte Ejendom dermed at

skalte og valte, som med anden deres velforhvervede Ejendomme, til at eje, nyde, bruge og beholde,

samt udleje, pantsætte og igen bortsælge samme uden nogen Mands hinder eller Paatale i nogen

Maade til ydermere Bekræftelse har jeg dette mit udgivne Auctionsskøde egenhændig underskrevet

og Rettens Segl vedtrykt som er sket i Ærøskøbing den 11. August 1834.

Carstens.

Thomas H. Pedersen og Albert Knudsen delte jorden imellem sig og hermed blev den første

begyndelse til gården "Thomasminde" gjort. I forvejen ejede Thomas H. Pedersen en parcel i

Voderup ved Gråhøje, som han ifølge købebrev af 11. November 1822, havde lagt til sit i "Nederste

Bjerge" beliggende Boel. Senere var det meningen at denne parceljord i Voderup skulle gives til en

datter Sofie. Hun døde imidlertid kun 19 år gammel, og parceljorden lagdes til den i 1834 tilkøbte

jord. Disse arealer blev bebygget og overladt til Thomas H. Pedersens datter af andet ægteskab Bodil

Kirstine Pedersen, af Thomas H. Pedersens enke Anne Marie Pedersen.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

33 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Der er testamente efter Thomas Hansen Pedersen og hustru Anne Marie:

Vi underskrevne ægtefæller Thomas Hansen Pedersen, gaardmand i Bjergene ved Vindeballe,

Tranderup sogn og hustru Anne Marie Pedersen vitterliggøre herved, at vi have bestemt og

bestemmer vor sidste villie saaledes:

Naar en af os ved døden afgaar, bliver den længstlevende uden Deling siddende i uskiftet bo med fri

raadighed over alt vort efterladenskab, dog uden ret til afhændelse af boets faste ejendomme. Skulde

een af os overleve den tid at vor eneste søn Laurits Pedersen fylder sit tredivte aar, eller dør vi begge

forinden den tid, da skal vor helgaard "Bjergene" kaldet og vor andel i øen Dejrø tilfalde ham som en

sand arv og ejendom. Og samtidig skal søsteren: Bodil Kirstine Pedersen modtage vor halvgaard

"Kokkeavlingen" kaldet og vor yngste datter Sofie Pedersen modtage vor Vuderupjord matr. nr. 44.

Vor søn Laurits Pedersen skal ved gårdens modtagelse udrede følgende beløb efter ½ aars varsel:

a: til Moderen, eller hvis hun er død til samtlige hendes arvinger 4000 Rd. (er fire tusind Rigsdaler).

b: ligeledes og til søsteren Sofie Pedersen 3000 Rd. (er tre tusind Rigsdaler).

Fremdeles skal der lige fra min Thomas Hansen Pedersens død af helgaardens besidder, altsaa ogsaa

af enken som sine efterlevende aarlig udbetales renten af 2000 Rd.(er to tusind Rigsdaler) efter 3 og

en halv Procent til min datter Kirstine Hansen gift med Møller Peder Hansen i Vandmøllen,

hvorimod hele sidstnævnte Kapital skal sikres i helgården og først udbetales efter nævnte Kirstine

Hansens død til hendes arvinger. Bemeldte Kirstine Hansen og hendes ægtemand have nemlig ved

arveforlig af 1. December 1859 erklæret at have modtaget deres fulde arv. Vor søn Laurits Pedersen

skal ved helgårdens tiltrædelse fremdeles have hele boets udvendige Beholdning og Inventar. -

derimod ikke indboet - mod til Bodil Kirstine Pedersen som ejer af halvgaarden at udlevere to

Folkesenge, 2 heste, 6 køer, 1 gris, 1 kalv, 3 faar, 2 vogne, 1 plov, 1 harve og 1 skræpharve og mod

søsteren Sofie Pedersen som ejer Vuderupjorden at udlvere 1 folkeseng, 1 hest, 3 køer, 2 faar, 1 vogn,

1 plov og 1 harve.

Fremdeles skal han være Søsteren Bodil Kirstine Pedersen, der nødvendigvis straks maa bygge,

behjælpelig med at nedbryde den fra Kokkeavlingen tilførte Ladebygning der atter skal føres tilbage

dertil, samt med Kørsel af Sten og andet til Bygningerne paa Halvgaarden, hvortil han også skal

levere tyve Skippund Halm til Tækning. Skulle Sofie Pedersen ville afhænde Jorden i Vuderup skal

hun være forpligtet til at tilbyde Søsteren Bodil Kirstine Pedersen den for den Sum hun er villig til at

sælge den for til Tredjemand.

Naar jeg Ane Marie Pedersen afstaar Ejendommen ved Laurits Pedersens fyldte 30. aar eller naar en

af os længstlevende mulig før den Tid maatte ville afstaa Ejendommen til Børnene skal der leveres

følgende Aftægt:

a. af Bjergene:

Til Huslejlighed fire Fag i Vaaningshusets østre Ende indrettede efter Aftægtsmodtagerens Ønske.

Aarlig 3 Td. Rug, 2 Td. Byg, 1 Td. Malt, 2 Td. udsøgte Kartofler, 1 Svin paa 10 Lispund, 3 fede

Gæs med Fjer, 3 Lispund Oksekød, 2 Lispund Sommersmør, 12 Lispund Tælle, 2 Lispund renskaget

Hør samt 1½ Favn Bøgebrænde, 1 Ko efter eget ønske og 2 Faar med Lam frit i Foder og Græs, 3

Høns frit i Gaarden, en Kande Mælk daglig naar Koen ikke malker - frit Vasken, Bryggen og Bagen -

fri Afbenyttelse af et Stykke af Haven omtrent paa 1 Skæppe Land og af tre Frugttræer efter eget

ønske; endelig fri kørsel naar det forlanges og fri oppasning og pleje i Sygdom og Alderdom samt Løn

til en Tjenestepige.

b. af Halvgaarden:

frit leveret i Aftægtsboligen 1½ Td. Rug, 1 Td. Byg, ½ Td. Malt, 1 Td. udsøgte kartofler, 4 Lispund

renskaaret flæsk, 2 fede Gæs, 2 Lispund Sommersmør, 6 Lispund tælle, ½ Favn Bøgebrænde, 1

Lispund skaget Hør samt 1 Faar med Lam frit i Foder og Græs.

Til vitterlighed have vi underskrevet dette vort Testamente i fire Vitterlighedsvidners overværelse.

Thomas Hansen Pedersen med ført Pen

Ane Marie Pedersen.

Steenstrup - Mads Thomsen Pedersen

Albert Johansen og Snedker i Vindeballe P. C. Pedersen.

Kilde: Jens Jensens arkiv.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

34 Udskrift fra Legacy


(Gentaget slægtslinje. Se person 56 på side 19)

85. Peder Thomsen Pedersen [2639] (Erik 5 , Peder 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 )

blev født den 30-3-1818 i Stokkeby, blev døbt den 5-4-1818 i Rise, døde den 23-4-1882 i Stokkeby i en alder

af 64 år, og blev begravet den 27-4-1882 i Rise.

Peder blev gift med Anne Kathrine Jørgensen [2695] [MRIN: 1074], datter af Claus Rasmussen

Jørgensen [2696] og Maren Cathrine Andreasdatter Groth [2697], den 3-8-1849 i Rise. Anne blev født

den 3-2-1823 i Rise Mark, blev døbt den 9-2-1823 i Rise, døde den 6-4-1891 i Stokkeby i en alder af 68 år,

og blev begravet den 11-4-1891 i Rise.

Børn af dette ægteskab:

121 M i. Erik Pedersen [2706] blev født den 14-11-1849 i Lammehusene og blev døbt den 18-11-

1849 i Rise.

122 K ii. Ellen Margrethe Pedersen [2707] blev født den 16-1-1851 i Lammehusene, blev døbt

den 19-1-1851 i Rise, døde den 25-3-1851 i Stokkeby, og blev begravet den 29-3-1851 i

Rise.

123 M iii. Claus Jørgensen Pedersen [2708] blev født den 23-1-1852 i Stokkeby og blev døbt den

25-1-1852 i Rise.

124 K iv. Maren Pedersen [2709] blev født den 22-1-1853 i Stokkeby og blev døbt den 23-1-1853 i

Rise.

125 M v. Peder Thomsen Pedersen [2710] blev født den 30-3-1854 i Stokkeby, blev døbt den 2-

4-1854 i Rise, døde den 25-11-1898 i Kgl. Frederiks Hospital, København, Danmark i en

alder af 44 år, og blev begravet den 1-12-1898 i Undløse, Holbæk.

Peder blev gift med Wilhelmine Hansine Jacobsen [2711] [MRIN: 1079], datter af

Anders Jacobsen [2712] og Anne Larsen [2713], den 21-7-1882 i Brønshøj,

København. Wilhelmine blev født den 6-12-1859 i Sct. Mikkels, Slagelse, blev døbt den

15-1-1860 i Sct. Mikkels, Slagelse, døde den 21-1-1891 i Østrup, Holbæk i en alder af 31

år, og blev begravet den 28-1-1891 i Undløse, Holbæk.

126 K vi. Bodel Kirstine Pedersen [2716] blev født den 21-5-1855 i Stokkeby og blev døbt den 28-

5-1855 i Rise.

127 K vii. Ellen Margrethe Pedersen [2717] blev født den 26-5-1856 i Stokkeby og blev døbt den

1-6-1856 i Rise.

128 K viii. Anne Cathrine Pedersen [2718] blev født den 18-3-1859 i Stokkeby og blev døbt den 20-

3-1859 i Rise.

129 M ix. Hans Pedersen [2719] blev født den 30-7-1860 i Stokkeby og blev døbt den 5-8-1860 i

Rise.

130 K x. Sidsel Kirstine Pedersen [2720] blev født den 29-3-1862 i Stokkeby og blev døbt den 6-

4-1862 i Rise.

131 K xi. Anne Cathrine Pedersen [2721] blev født den 24-9-1864 og blev døbt den 2-10-1864 i

Rise.

87. Hans Madsen Pedersen [2601] (Erik 5 , Peder 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 )

blev født den 15-6-1824 i Stokkeby, blev døbt den 23-6-1824 i Rise, døde den 30-10-1893 i Skovbrynke i en

alder af 69 år, og blev begravet i Rise.

Generelle notater: Hans Madsen Pedersen overtog en ejendom efter sin far. Det var matr. 2 i

Skovbrynke, Gråstensmark.

Han afstår ejendommen den 13.02.1885 til den ældste datter og hendes mand. Til aftægtsbolig skal

han have de 3 østre fag af stuehuset. Datteren Anne Cathrine var blivet enke og faderen køber et hus

til hende i Marstal.

Ejendommen bliver overdraget til svigersønnen Laurits Pedersen i 1889. Han sælger dog efter få års

forløb.

Kilde: Mikkel Eriksen.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

35 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Efterslægten vender også tilbage til Bjergenegård.

Hans blev gift med Ellen Christensen [2602] [MRIN: 1038] den 8-12-1848 i Marstal. Ellen blev født i

1825 og døde den 28-1-1881 i Skovbrynke i en alder af 56 år.

Børn af dette ægteskab:

132 K i. Bodil Kirstine Pedersen [2641] blev født den 20-10-1849 og døde den 3-11-1925 i

Skovbrynke i en alder af 76 år.

Bodil blev gift med Hans Andersen Christensen [2660] [MRIN: 1059] den 11-3-1880 i

Rise. Hans blev født i 1845 i Olde og blev døbt i Rise.

Generelle notater: Han er født på gård nr. (142) i Olde.

133 K ii. Anne Pedersen [2642] blev født den 26-10-1853 og døde den 14-1-1929 i Argentina? i en

alder af 75 år.

Anne blev gift med Skule Theodor Thorbrygger Pontoppidan [2686] [MRIN: 1070],

søn af Andreas Christian Pontoppidan [2687] og Ukendt, den 18-4-1879 i Rise.

Skule blev født i 1854.

Generelle notater: Han var mejeribestyrer ved et mejeri i Reval (Tallin i Estland) og

senere mejeribestyrer ved mejeriet i Rise. Derefter flyttede familien til Rind sogn i

Jylland hvor han var forpagter. Så vidt vides rejste han og hustruen senere til Argentina.

134 K iii. Ellen Pedersen [2643] blev født den 10-12-1855 i Skovbrynke, blev døbt i Rise, døde i

1932 i Vindeballemark i en alder af 77 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

Ellen blev gift med Laurits Pedersen [2646] [MRIN: 1058], søn af Thomas Hansen

Pedersen [2576] og Anne Marie Rasmussen [2644], den 13-12-1877 i Rise. Laurits

blev født den 26-12-1849 i Vindeballemark, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde den 24-12-

1917 i Vindeballemark i en alder af 67 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Laurits Pedersen var en af Tranderup sogns mest fremtrædende

personer på sin tid. Han var bl.a. sognerådsformand i perioden fra 1890 til 1908. Han

overtog Bjergenegård efter sin mor den 1.11.1878 og drev den indtil sin død. Derefter

drev hans enke gården videre med hjælp af en plejedatter og dennes mand.

Plejedatteren Ellen Katinka Magdalene Pontoppidan var en datter af Ellen Pedersens

søster Anne Pedersen f. 26.10.1853.

89. Kirsten Pedersen [2649] (Thomas Hansen 5 , Peder 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 )

blev født den 12-4-1824 i Vindeballemark, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde den 27-12-1902 i Borgnæs i en

alder af 78 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

Kirsten blev gift med Peder Hansen [1719] [MRIN: 754], søn af Hans Pedersen [3376] og Ane Marie

Lauritsdatter [3375], den 3-2-1843 i Tranderup, Ærø. Peder blev født den 30-1-1818 i Borgnæs, blev døbt i

Bregninge, døde den 9-4-1897 i Borgnæs i en alder af 79 år, og blev begravet i Bregninge.

Generelle notater: Peder Hansen overtog vandmøllen i Borgnæs med tilhørende jord. Han var en

virksom og initiativrig mand, men hans anstrengelser kronedes ikke altid med et godt økonomisk

resultat.

I 1848 opførte han en hollandsk vindmølle, som afløser for den gamle stubmølle der blev nedbrudt i

1850. Den lå ca. 200 meter øst for den nye, på den mark, der ligger til højre, når vi fra Pedersminde

kører ned mod stranden.

Kilde: Mikkel Eriksen.

I 1848, det var oprørsåret, hvor Slesvig-Holstenerne gik i aktion og med våben i hånd, truede det

danske monarki. (Krigen 1848-51).

Samme år blev Peder Hansen valgt til distriksrådet den 7. september på Torvet i Ærøskøbing.

Den 07.01.1855. får Peder Pedersen Hansen i Vrå har adkomst til at inddæmme en indre bugt

"Fuglevigen". Retten overdrages dog til Steenstrup. Kilde: Kontrakt protokollen for 1843 til 1867.

Ærø Stad og Landret:

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

36 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Gråsten Amts Skifteprotokol 1862-67. (Må være indført i protokollen flere år efter)

Matr. nr. 98 i Stokkeby og matr. nr. 50 i Tranderup:

I overensstemmelse med skrivelse fra det kongelige Nordborg Amtsstue af 20.de Marts tilkendegivet

Hr. Assessor og Aktuar Steenstrup i Ærøskøbing, at Ministeriet ved resolution af 15. Marts har

vevilget deres fornyede ansøgning om at for.......... tilladelse til at lade det såkaldte Stokkeby Nor på

Ærøe inddæmme og udtørre, dog med forbehold af Tredjemands Ret og under betingelse af:

1. at arbejdet paabegyndes inden 1. April 1856 og uafbrudt fastholdes, da i andet fald bevillingen

fortabes.

2. at der forinden oprettes en retsgyldig Forening med Peder Pedersen Hansen af Wraa om

Grundstenene for den del af Bugten som det ved Ministeriets anden skrivelse af 15.de Marts er blevet

denne tilladt at inddæmme.

3. at de til Inddæmningsarbejdet fornødne stene kun maa tages i Stranden forsaavidt de ligge 15 Alen

fra Strandbredden, denne beregnet efter daglig Vandstand, hvorfor denne tilladelse alene gives under

udtrykkeligt Forbehold af Tredjemands Ret, og

4. at der efter Forløbet af 20 aar fra 1.ste Januar 1855 at regnes i hvilken Tid der tilstaaed Dem Frihed

for alle Kongelige Skatter og Afgifter af det inddæmmede Land, vil dette svarer en saadan Afgift, som

Ministeriet i sin Tid nærmere maatte bestemme.

Kongelig Landfoged i Ærøskøbing

Den 27. Marts 1855

Carstens.

I Inddæmningen og Udtørringen samt Opdyrkningen af arealet som Boelsmand Johan Henrik Clausen

i Steenbjerglykke, Tranderup Sogn, deltager med 1/5 (en femtedel) og Møller Peder Hansen i

Vandmøllen i Øster Bregninge Mark deltager med 1/10 (en tiendedel) og ere de som Følge heraf

deltagere i ejendomsretten over det indvundne Areal med tilbehør (retsjustie?) med en Femtedel og en

Tiendedel.

B.N.E. Steenstrup.

Det skal siges at ingen af de nævnte mænd spandt silke på den forretning. Både Johan Henrik Clausen

og Peder Hansen solgte deres parter.

Ikke desto mindre blev udtrykket "Møllerens Nor" brugt igennem mange år, om den del af jorden der

blev tildelt ham.

Kilde: Jens Jensens arkiv.

Peder Hansen afstod møllen i 1892 til en søn.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

37 Udskrift fra Legacy


Børn af dette ægteskab:

135 M i. Hans Pedersen Hansen [1725] blev født i 1845 i Borgnæs.

136 K ii. Anne Marie Hansen [1726] blev født i 1846 i Borgnæs.

137 M iii. Thomas Hansen [1727] blev født den 22-3-1852 i Borgnæs.

Generelle notater: Thomas Hansens svigerfar købte en ejendom i Voderup, Matrikel 1 a,

2 a (Vesteraas) ved en auktion. Thomas får skøde efter auktionen den 15.06.1887.

Se www.aerogenealogy.dk, Voderup matr. 1 og 2.

Thomas Hansen solgte "Vesteraas" den 25.11.1892 for en pris af Kr. 38.000,- med

besætning, der bestod af 2 heste, 1 føl og 8 køer, hvorefter han overtog møllen i Borgnæs

efter sin far. Efter nogle års forløb sælger han denne og køber en ejendom i Ø.

Bregningemark. I 1909 køber han et hus i Tranderup (Matr. 21 b).

Kilde: Mikkel Eriksen.

Ifølge overleveringen solgte Thomas møllen "efter nydelsen af for mange våde varer".

138 M iv. Laurits Pedersen Hansen [1728] blev født den 9-4-1853 i Borgnæs.

Generelle notater: Købmand i Ærøskøbing.

139 K v. Mathilde Petrine Hansen [1729] blev født den 6-6-1859 i Borgnæs.

Mathilde blev gift med Peder Jensen Pedersen [3264] [MRIN: 755], søn af Jens

Lauritsen Pedersen [2584] og Bodil Marie Clausen [3249], den 3-3-1881 i

Bregninge. Peder blev født den 10-8-1853 i Tranderup, Ærø og døde den 2-1-1926 i

Tranderup, Ærø i en alder af 72 år.

Generelle notater: Peder havde først en gård i Søby. Derefter købte han en ejendom i

Borgnæs, matr. 71b. Denne solgte han igen, for derefter at købe sin svogers gård i

Tranderup, som tidligere havde været hans fars (100). Efter at gården brændte den

28.06.1893, genopførte han gården en smule tættere på Tranderup by, hvor den stadig

ligger. I dag kaldes gården for "Knoldsgård".

Den 26.08.1893 købte han også sin broder Thomas Hansen Pedersens ejendom og lagde

jorden til Knoldsgård.

94. Bodil Kirstine Pedersen [2647] (Thomas Hansen 5 , Peder 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus

1 ) blev født den 26-8-1853 i Vindeballemark, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde den 4-11-1925 i Vindeballemark i

en alder af 72 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.

Bodil blev gift med Erik Christensen [3193] [MRIN: 1255] den 3-6-1881 i Tranderup, Ærø. Erik blev

født den 4-2-1855 i Marstal, døde den 12-4-1938 i Vindeballemark i en alder af 83 år, og blev begravet i

Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Erik var fra Marstal Bondeby. Han havde været ude at sejle i nogle år, og havde

været i Amerika, før han vendte hjem. Da han blev gift, overtog han sin kones gård i Vindeballemark

kaldet Thomasminde, Vindeballe matr. 17b. Det er den såkaldte "Kokkeavling".

Erik var formand for Tranderup Sparekasse fra 1911.

Børn af dette ægteskab:

140 K i. Sophie Kirstine Christensen [3194] blev født den 5-3-1882 i Vindeballemark og døde

den 18-3-1917 i Borgnæs i en alder af 35 år.

Sophie blev gift med Knud Pedersen [3200] [MRIN: 1257], søn af Hans Jørgen

Pedersen [3201] og Maren Kirstine Christensen [3202], den 4-3-1909 i Tranderup,

Ærø. Knud blev født den 29-4-1869 i Borgnæs og døde den 19-2-1939 i Borgnæs i en

alder af 69 år.

Generelle notater: Han overtog sin fars gård i Borgnæs (90) den 1.5.1899, som moderen

havde drevet i nogle år forud.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

38 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Claus Hansen

Gården deles mellem to sønner i 1939.

141 M ii. Thomas Hansen Christensen [3195] blev født den 12-3-1885 i Vindeballemark og døde

den 24-10-1960 i Tranderup, Ærø i en alder af 75 år.

Generelle notater: Thomas blev gift med en gårdmandsdatter i Tranderup, og overtog sin

svigerfars gård (101). Han var også Sognefoged.

Thomas blev gift med Bodil Marie Knudsen [3462] [MRIN: 790], datter af Albert

Knudsen [3467] og Sidsel Marie Jensen [3468], den 5-6-1908 i Tranderup, Ærø. Bodil blev

født den 30-8-1885 i Tranderup, Ærø og døde i 1964 i Tranderup, Ærø i en alder af 79 år.

142 K iii. Karen Christensen [3196] blev født den 10-8-1887 i Vindeballemark og døde i 1975 i en

alder af 88 år.

Generelle notater: Ugift.

143 K iv. Marie Christensen [3197] blev født den 11-6-1893 i Vindeballemark og døde den 30-4-

1926 i en alder af 32 år.

144 K v. Thomine Hansine Christensen [3198] blev født den 15-4-1898 i Vindeballemark og døde

den 14-7-1978 i Skovby i en alder af 80 år.

Thomine blev gift med Jens Andersen Hansen [3199] [MRIN: 1256] den 26-8-1923 i

Tranderup, Ærø. Jens blev født den 16-9-1897 i Skovbymark og døde den 4-4-1978 i

Skovbymark i en alder af 80 år.

104. Anne Kirstine Pedersen [3258] (Jens Lauritsen 5 , Peder 4 , Thomas 3 , Hans 2 , Claus 1 ) blev født den

8-6-1845 i Tranderup, Ærø og døde den 9-5-1901 i Tranderup, Ærø i en alder af 55 år.

Anne blev gift med Christen Jensen Christensen [3248] [MRIN: 1276], søn af Jens Rasmussen

Christensen [3209] og Maren Albertsdatter [3245], den 13-7-1865 i Tranderup, Ærø. Christen blev født i

1833 i Olde.

Barn af dette ægteskab:

145 M i. Jens Rasmussen Christensen [3259] døde den 30-5-1928 i Tranderup, Ærø.

Generelle notater: Han var dødstum og boede på Knoldsgård. Døde 61 år gammel.

Anne blev derefter gift med Thomas Jepsen Thomsen [3260] [MRIN: 1277] den 10-12-1869 i Tranderup,

Ærø. Thomas blev født den 6-9-1839 i Rise og døde den 3-10-1917 i Tranderup, Ærø i en alder af 78 år.

Generelle notater: Thomas overtog en del af svigerfaderens gård (Knoldsgård) i Tranderup (100). Den

22.07.1874 bortforpagtede han gården til sin svoger Peder Clausen Pedersen.

Den 28.06.1893 brænder den gamle gård ved Tuekærsvej og kort tid efter sælger Thomas gårdens

jorder til sin svoger Peder Jensen Pedersen, der opfører en ny gård tættere på Tranderup by.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

39 Udskrift fra Legacy


(Intet efternavn)

Karen [2568], 6

Mads [2571], 6

Maren [2220], 3

Michel [3562], 4

Ukendt [2250], 1

ALBERTSDATTER

Anne Margrethe [763], 15

Maren [3245], 26, 39

ALBERTSEN

Rasmus [2251], 12, 16, 19

BRANDT

Birthe Cathrina [4004], 31

Mette Marie Lauritzdatter [4497], 16

CHRISTENSDATTER

Anna [4976], 10

Anne Marie [2739], 9

Bodil [1964], 14

Bodil [2572], 12, 17

Bodil [2585], 18, 23, 31

Dorothea [2228], 5

Johanne [1645], 16

Maren [2734], 9

Maren [4484], 31

CHRISTENSEN

Anne [3251], 26

Christen Jensen [3248], 39

Ellen [2602], 24, 36

Erik [3193], 38

Hans Andersen [2660], 36

Jens Rasmussen [3209], 26, 39

Jens Rasmussen [3259], 39

Karen [3196], 39

Maren Kirstine [3202], 38

Marie [3197], 39

Sophie Kirstine [3194], 38

Thomas [3483], 30

Thomas Hansen [3195], 39

Thomine Hansine [3198], 39

CHRISTENSEN "HANSEN"

[4510], 15

Hans [4506], 15

Jens [4509], 15

CHRISTENSEN (LASSEN)

Jens [1441], 15

CLAUSDATTER

Inger [4511], 15

CLAUSEN

Bernhard Ludvig [4471], 28

Bodil Marie [3249], 26, 38

Christen Hansen [4525], 28

Claus Pedersen [4529], 28

Navneindeks

CLAUSEN

Hans [2219], 1, 2

Inger Cecilie Louise [4531], 28

Johan Henrik Bernhard [4534], 29

Karen Kirstine [4528], 28

Mette Kirstine [4530], 28

Mette Kirstine [4532], 29

Peder [1629], 26

Thomas [3751], 28

Thomas [4527], 28

ERIKSDATTER

Maren [2231], 12

GROTH

Maren Cathrine Andreasdatter [2697], 35

GRØN

Claus Mathiesen [4487], 31

Marie Margrethe [4486], 31

HANSDATTER

Anne [2233], 12

Anne [3280], 9

Bodil [2599], 17, 19, 26, 31

Johanne [4477], 11

Karen [2195], 9

Maren [2239], 6

Maren [2600], 17

Maren [4478], 11, 16

Mette [2238], 6

Sidsel [2200], 3, 4

Sidsel [2241], 6

Sophie Cathrine [4503], 11

HANSEN

Anna Maria [4482], 31

Anne Kirstine [4504], 11

Anne Marie [1726], 38

Anne Marie [3482], 30

Christen [2229], 5

Christen [4476], 11, 15

Christen [4524], 15

Christen Nielsen [4522], 15

Claus [2221], 3

Claus [2249], 1

Claus Pedersen [4517], 15

Ellen Marie [3478], 30

Erik [1640], 12, 16

Hans [2227], 3, 5

Hans [2230], 5, 11

Hans [2234], 12

Hans [2723], 10, 17

Hans Andersen [3481], 30

Hans Pedersen [1725], 38

Jens Andersen [3199], 39

Johannes [2595], 11, 16, 17

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

40 Udskrift fra Legacy


HANSEN

Johannes [4475], 11

Karen [1642], 17

Knud [2726], 14

Laurits [2225], 3

Laurits [2236], 5

Laurits [2240], 6

Laurits [3279], 9

Laurits [4977], 10

Laurits Pedersen [1728], 38

Mathilde Petrine [1729], 27, 38

Nis [4483], 31

Peder [1719], 27, 36

Peder [2222], 3, 5

Peder [2579], 19, 24, 29

Peder [3480], 30

Peder [4502], 11

Peder [4880], 10

Rasmus Jensen [1641], 17

Sidsel [4523], 16, 28

Sidsel Kirstine [3477], 19, 26

Thomas [1727], 38

Thomas [2242], 3, 6

HANSEN "LANGELAND"

Peder [2618], 13

HANSEN (VESTEN)

Hans [2725], 14

JACOBSEN

Anders [2712], 35

Wilhelmine Hansine [2711], 35

JENSDATTER

Ane [2237], 6

Ane Cathrine [1628], 26

Karen [2581], 13

Kirsten [2226], 3

Sidsel [4505], 15

JENSEN

Rasmus [1644], 16

Sidsel Marie [3468], 39

JENSEN (RISING)

Christen [2724], 13

JEPPESDATTER

Karen [1442], 15

JOHANNESDATTER

Maren [2596], 16, 29

Maren [2722], 5, 10, 17

JØRGENSDATTER

Agnes Hedvig [2597], 18, 23

Bodil [4513], 15

Margrethe [2619], 13

JØRGENSEN

Anne Kathrine [2695], 35

Navneindeks

JØRGENSEN

Claus Rasmussen [2696], 35

JØRGENSEN "KOCK"

Jørgen [2612], 18

KNUDSEN

Albert [3467], 39

Bodil Marie [3462], 39

Johannes [2279], 5

Knud [1963], 14

Knud [2614], 14

Knud Thomsen [2727], 14

KOCK

Caroline [4493], 31

Poul Jespersen [4005], 31

KRABBE

Mette Kirstine [3752], 28

LARSEN

Anne [2713], 35

LARSEN "LAURITSEN"

Hans [2208], 4, 9

LARSEN (LAURITSEN)

Peder [2178], 9

LAURITSDATTER

Ane Marie [3375], 36

Johanne [2202], 5, 10

Kirsten [2201], 4

Sidsel [2105], 9

LAURITSEN

Anders [2322], 4

Hans Christensen [1643], 17

Laurits [2203], 5

Peder [2280], 4

Rasmus [2194], 4, 9

MADSDATTER

Kirsten [2586], 13

Sidsel [2243], 6

MADSEN

Anne Cathrine [4526], 28

Christen [2588], 13, 18, 23

Hans [2589], 13, 17, 18, 19

Mads Andersen [3479], 30

Thomas Hansen [2587], 13

MICHELSEN

Laus [2199], 4

NIELSEN

Bodil [4507], 15

Erik [2232], 12

Jens Hansen [762], 15

PEDERSDATTER

Anne Marie [2193], 9

Cathrine [2254], 12

Johanne [2223], 5

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

41 Udskrift fra Legacy


PEDERSDATTER

Johanne [2583], 14

Karen [2608], 18

Kirsten [2574], 13, 31

Kirsten [2582], 13

Sidsel [2578], 13, 19, 24

Sophie Margrethe [2655], 23

PEDERSEN

Anne [2642], 36

Anne Cathrine [2718], 35

Anne Cathrine [2721], 35

Anne Kirstine [3258], 27, 39

Bodel Kirstine [2716], 35

Bodil Kirstine [2641], 36

Bodil Kirstine [2647], 24, 38

Christen Madsen [2650], 23

Claus [4512], 15

Claus Jørgensen [2708], 35

Ellen [2643], 24, 36

Ellen Margrethe [2707], 35

Ellen Margrethe [2717], 35

Erik [2575], 13, 19, 26, 31

Erik [2706], 35

Hans [2580], 13

Hans [2719], 35

Hans [3376], 36

Hans [4978], 10

Hans Jørgen [3201], 38

Hans Madsen [2601], 19, 24, 35

Hans Madsen [2640], 19

Jens [2573], 8

Jens Lauritsen [2584], 14, 26, 38

Jens Lauritsen [3255], 27

Karen [3252], 27

Karen Kirstine [3254], 27

Kirsten [2649], 23, 27, 36

Knud [3200], 38

Laurits [2224], 5

Laurits [2646], 24, 36

Mads Thomsen [3476], 19, 26

Maren [2709], 35

Mette Marie [3263], 27

Peder Clausen [3253], 27

Peder Hansen [2577], 13

Peder Jensen [3264], 27, 38

Peder Thomsen [2639], 19, 35

Peder Thomsen [2651], 23

Peder Thomsen [2710], 35

Peder Thomsen [3250], 26

Sidsel Kirstine [2720], 35

Sidsel Marie [3261], 27

Sophie [2648], 24

Navneindeks

PEDERSEN

Terkel [2253], 12

Thomas Hansen [2576], 13, 19, 31, 36

Thomas Hansen [2645], 24

Thomas Hansen [3256], 27

Thomas Hansen [3257], 27

PEDERSEN "MØLLER"

Christen [2729], 9

PONTOPPIDAN

Andreas Christian [2687], 36

Skule Theodor Thorbrygger [2686], 36

RASMUSDATTER

Anne [2594], 12, 16, 17

Karen [2590], 12

Maren [1633], 16

Maren [2593], 12, 17, 19

Maren [81], 12

RASMUSSEN

Albert [80], 12

Anne Marie [2644], 23, 36

Hans [2198], 10

Jacob [2591], 12

Laurits [2196], 9

Laurits [2652], 23

Peder Lauritsen [2197], 10

Thomas Hansen [2592], 12

SAMUELSEN

Rasmus Jørgensen [4533], 29

SIMONSEN

Hans Peder [3262], 27

TERKELSEN

Jacob [2252], 12

THOMASDATTER

Karen [2246], 8

Maren [2248], 8, 12, 16, 19

Sidsel [2613], 8, 14

THOMSEN

Hans [2245], 8

Mads [2244], 8, 12, 17

Peder [2247], 8, 13, 31

Thomas Jepsen [3260], 39

TONDRING

Helene [4488], 31

VOGT

Giert Petersen [4498], 16

VOGT "WEBER"

Lorentz Peder [4479], 16

WEBER

Anne Margrethe [4491], 16

Bodil Marie [4495], 16

Claus Clausen [4492], 16, 31

Ellen Sophie [4496], 16

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

42 Udskrift fra Legacy


WEBER

Hans Clausen [4480], 16

Hans Peder [4481], 16, 31

Hans Peder [4485], 31

Lorentz Jensen [4490], 16

Poul Jespersen [4494], 31

Navneindeks

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk : 7-11-2009

43 Udskrift fra Legacy

More magazines by this user
Similar magazines