Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

3 Ludvig 16 og hans Finansministre.

Og vaklende, saa at han manglede Evne til at bryde den

Modstand, som ethvert alvorligt Forsøg paa Forbedringer

i Staten fremkaldte saavel hos de privilegerede Stænder

som hos den kongelige Familie og den talrige Hofstat,

der levede i Herlighed og Glæde paa Statens Bekostning.

Dette Parti udøvede en betydelig Indflydelse gjennem

Dronningen, den indtagende, men uerfarne og letsindige

Maria Antoinette, en Datter af Maria Theresia. Idet

Ludvig snart rettede sig efter Hoffets Ønsker, snart bøjede

sig for Folkets Villie, blev hans Regjering en Kjæde af

Frem- og Tilbageskridt, der tilsidst styrtede Bourbonnernes

Throne i Støvet.

Ved Ludvig d. 16des Thronbestigelse (1774) trængte

Finansvæsenet fremfor alt til gjennemgribende Forbedringer;

thi dels vare de aarlige Udgifter mange

Millioner større end Indtægterne, dels stode just de mest

skrigende Uretfærdigheder i Forbindelse med Beskatningen.

Ludvig viste sin Redebonhed til at raade Bod

herpaa ved Valget af sin Finansminister. Den retskafne

og oplyste Turgot gjorde strax Udkast til Privilegiernes

Ophævelse og Indførelse af ensartet Beskatning. Kongen

tilkjendegav ham sit Bifald hermed og ytrede: Jeg og

Turgot ere Folkets eneste Venner. Alligevel vovede han

ikke, da det kom til Stykket, at støtte den djærve Minister

mod de begunstigede Klasser, som vægrede sig ved

at opgive deres Særrettigheder. I Turgots Sted blev

Finansernes Styrelse overdraget til den rige Bankier

Necker fra Geneve, skjønt han endnu ikke fik Plads

i Kongens Raad, fordi han var Protestant og af borgerlig

Fødsel. Bekjendt for sin Indsigt i Pengevæsnet fik Necker

ved Laan rejst de uhyre Summer, der medgik til den

nordamerikanske Krig. Desto nødvendigere blev det at

vise Sparsommelighed i andre Retninger; men dette mis-

hagede Hoffet; Necker maatte træde tilbage, og Ludvig

16 føjede sig nu efter Hoffets Ønske, idet han betroede

Finanserne til den letsindige Calonne. Med ham vendte

More magazines by this user
Similar magazines