Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Revolutionen i Østerrig kues. 97

hvor polske Landflygtige faudt Tilhold. En stor russisk

Armee under Paskievitsch overskred Karpatherne,

medens den østerrigske Hær rykkede frem ved Donau.

For ikke at komme under dobbelt Ild maatte Magya-

rerne vige, uden at de heltemodigste Anstrængelser formaaede

noget mod Fjendernes overlegne Antal. Tilsidst,

da Bem blev slaaet ved Temeswar, var Ungarns Sag

tabt. Kossath og de øvrige Ledere flygtede over den

tyrkiske Grænse, hvorpaa Grorgey med Levningerne af

Hæren nedlagde Vaabnene for Paskievitschs Fødder (1849).

Derefter blev Ungarn skaanselløst straffet for sit Oprør.

Samtidig med Kampen i Ungarn havde Radetzki

efter Sejren ved No v ara sluttet Fred med Sardinien,

og Frants Joseph saa sin Myndighed gjenoprettet i

hele det østerrigske Monarchi. Efter de dyrekjøbte Er-

faringer, man havde gjort, syntes det altfor farligt at

tilstaa den attraaede, men misbrugte Frihed. Den uind-

skrænkede Regjeringsform indførtes atter, og alle Kron-

lande knyttedes paa ensartet Maade til Centralbesty-

relsen i Wien. Den fælles Regjering, Armee og Kirke

skulde være Bindemidlerne mellem de forskjellige Na-

tionaliteter og danne Grundpillerne for det østerrigske

Monarchi. For at vinde Gejstligheden og gjennem denne

den store Landalmue tilstodes der ved et Concordat

med Paven den katholske Kirke en uafhængigere og

mægtigere Stilling, end den havde havt siden Joseph

den Andens Tid.

Det østerrigske Cabinet hævdede , efterat Riget

var gjenforenet, en ikke ringe Anseelse i Evropa. Dets

Indflydelse i Tyskland viste sig i Gjenoplivelsen af For-

bundsdagen i Frankfurt (1851) ; og

dets Villie var en

Lov for de fleste italienske Fyrster, som trængte til

Beskyttelse imod det nationale Bevægelsesparti. Men

denne Stilling bragte Østerrig i Modsætning paa den ene

Side til Sardinien, paa den anden til Preussen.

Bloch, nyeste Historie. 7 *

More magazines by this user
Similar magazines