Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

100 England efter 1815.

Og Irland. Lensaristokratiet havde paa denne Tid Overvægten

ikke alene i Overhuset, hvor de verdslige og

gejstlige Pairs (Lorder) have arveligt Sæde, men ogsaa

i det folkevalgte Underhus. Sagen var den, at Under-

huset sammensattes efter en forældet Valglov, i hvilken

Manchester, Birmingham, Leeds og andre større Fabrik-

byer ikke vare optagne som stemmeberettigede, fordi de

først havde rejst sig i den nyere Tid. Derimod havde

en Mængde Stæder, som i Tidens Løb vare komne i

Forfald, af hvilke nogle endog kun talte et Par Huse,

bevaret deres Valgret, og i disse saakaldte rotten boroughs

vare Vælgerne, ligesom i Almindelighed paa

Landet, afhængige af de nærmeste store Godsejere. Kun

af Pladserne i Underhuset kunde regnes for at blive

V5

besatte ved virkelige Folkevalg.

Den offentlige Mening begyndte derfor med stigende

Kraft at forlange Katholikernes Emancipation, en friere

Told- og Handelslovgivning og en Parlamentsreform som

de virksomste Midler til at afhjælpe Landets Onder.

Der var endog et radikalt Parti, som fordrede Parla-

mentet valgt efter almindelig Stemmeret og søgte at benytte

de lavere Folkeklassers Nød til Omvæltninger. At

alle voldsomme Forandringer bleve nndgaaede, og at For-

fatningen udvikledes gjennem rolige Fremskridt, skyldtes

dels Englændernes besindige Charakter, dels Aristokratiets

Klogskab, som gav efter i Tide, hellere end at lade det

komme til det Yderste.

Toryernes Parti, som med Sejghed forsvarede den

bestaaende Tilstand imod de for maadeholdne Fremskridt

stemte Whigger, havde havt Magten, saalænge Georg

3 levede (f 1820). Lord Castlereagh, der ledede Eng-

lands Politik overensstemmende med den hellige Alliance,

forblev ved Roret ogsaa under Georg 4. Først efter

Castlereaghs Død (1822), da Canning blev Ministeriets

Leder, afløstes den lange Stillestaaen af en livligere Be-

vægelse. Som et Modtræk mod Stormagternes Interven-

More magazines by this user
Similar magazines