Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Notabel- og Stænderforsamling. 3

Ødselheden tilbage, og Statens Midler bortkastedes for

at mætte Hoffolkenes Fornøjelsessyge. Men kun faa Aar

vare saaledes hengaaede i sorgløs Nydelse, da Calonne

saa sig nødsaget til at ty til nye Skattepaalæg. Tredie-

stand kunde imidlertid næppe bære de Byrder, der vare

den paalagte, end sige større; altsaa maatte der gjøres

Forsøg paa at beskatte de privilegerede Stænder. Da

Calonne mente, at det kun kunde ske med disses eget

Samtykke, udvalgte Kongen et Antal fornemme og ansete

Mænd af deres Midte og kaldte dem til Raadslagning.

Men denne Forsamling, Notablerne, viste sig ikke saa

føjelig, som man havde ventet. Calonne blev heftig an-

greben for sin slette Finansstyrelse og maatte nedlægge

sin Post, uden at Regjeringens Forlegenhed var afhjulpen.

Under nye, frugtesløse Forsøg, som Regjeringen foretog,

paa egenmægtig at ordne Beskatningen, udbredte der

sig en betænkelig Gjæring over hele Landet. Kongen,

der ingen anden Udvej saa, tilstod da den fra alle Sider

forlangte Sammenkaldelse afRigsstænderne (les etats

généraux), som fordum havde været i lovmæssig Be-

siddelse af Skattebevillingsretten og aldrig vare formelig

afskaffede. Det var imidlertid ikke nok at gjenoplive

denne Frankrigs gamle Forfatning; det gjaldt nu om at

indrette den paa en mere tidsvarende Maade. Sidste

Gang, da Rigsstænderne vare mødte (under Ludvig 13),

havde Adelen, Gejstligheden og Borgerne raadslaaet

hver for sig, og den tredie Stand havde kun havt een

Stemme mod de to andre. Men da denne Stand ind-

befattede ikke alene den talrigste, men den virksomste

og mest oplyste Del af Nationen, syntes den nu i det

Mindste at kunne kræve en med Adelen og Gejstligheden

hgeberettiget Stilling. Den offentlige Mening udtalte sig

ogsaa med stor Styrke for, at den skulde have lige saa

mange Medlemmer som de to andre tilsammen og danne

een Forsamling med disse. Blandt en Mængde Flyve-

skrifter, som udkom, vakte intet større Opsigt end et af

1*

More magazines by this user
Similar magazines