Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Den græske Opstand. 107

holdt urokkelig fast ved det fædrene Sprog, ved den

christne Tro og bevarede en stolt, omend uklar Erindring

om Forfædrenes Storhed, saa at Uafhængigheden aldrig

var bleven udslukt i deres Hjerte. I Begyndelsen af det

19de Aarhundrede, da den franske Revolutions Ideer

naaede til det fjerne Østen, vaagnede paa ny Haabet om

at afkaste Tyrkernes Aag. Frihedsfølelsen oplivedes

gjennem en hemmelig Forening, Hetæria, som stiftedes

og udbredtes over hele Landet under Medvirkning af

rige og dannede Grækere, der boede i London, Paris og

Wien.

Samtidig med Frihedsbevægelserne paa den pyrenæiske

og den italienske Halvø rejste Grækeren Alexander

Ypsilanti, som havde været Officer i russisk

Tjeneste, Oprørsfanen i Moldau (1821). Men da Haabet

om Hjælp fra Rusland glippede, og Befolkningen i Donaufyrstendømmerne

derfor ikke fulgte hans Opraab, dæm-

pede Sultan Mahmud Opstanden med Lethed.

Imidlertid havde Grækerne ogsaa grebet til Vaaben

i den sydlige Del af Halvøen, hvor de udgjøre den over-

vejende Del af Befolkningen. Under Høvdingerne M a u r omichali

og Kolokotroni gik de vilde Mainoter,

der kalde sig Spartanernes Efterkommere, i Spidsen for

Opstanden paa Morea. Tyrkerne flygtede strax fra det

aabne Land til de befæstede Stæder, men ogsaa disse

faldt efterhaanden ved Storm eller Udhungring. Paa

Øerne Hydra, Spezzia oglpsara udrustedes Kapere,

og deres kjække Sømænd tilkjæmpede sig betydelige

Fordele over den tyrkiske Flaade. Opstanden udbredte

sig nu til Øerne ved Lilleasiens Kyst; men her traf en

sørgelig Skjæbne den blomstrende Ohios. Førend

de nødvendige Forsvarsanstalter vare trufne, landsatte

Kapudan Pascha (den tyrkiske Storadmiral) en Hær paa

Øen, der nu blev ramt af den frygteligste Hævn. De

herlige Vin- og Olivenhaver ødelagdes; Mændene nedsabledes;

Kvinder og Børn bortslæbtes i Slaveri. Denne

More magazines by this user
Similar magazines