Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

108

Den græske Opstand.

umenneskelige Grusomhed blev dog ikke uhævnet. Medens

den tyrkiske Flaade laa for Anker i Nærheden,

roede den dristige Sømand Kan ar i s ind i Havnen med

to Brandere og sprængte Admiralskibet i Luften, hvor-

ved Kapudan Pascha omkom med hele Besætningen.

Til Lands havde Grækerne Fordelen, saalænge en Del

af den tyrkiske Stridsmagt maatte anvendes mod den

oprørske Ali Pascha af Janina. Efterat denne var

bleven tvungen til Overgivelse og derpaa troløst myrdet,

blev Stillingen betænkeligere, især da ingen Hjælp kunde

ventes fra Evropas Magter, der hellere end at krænke

den hellige Alliances Grundsætninger gav et christent

Folk til Pris for Mohammedanernes Mishandlinger. Folkestemningen

i Evropa var derimod gunstig for Grækernes

Sag. Ikke alene indsamledes betydelige Pengebidrag,

men talrige „Philhellener" ilede did for med Raad og

Daad at deltage i Befrielseskampen. Krigen trak saa-

ledes ud i flere Aar under skiftende Held og under en

Række af mindre Kampe, i hvilke Grækerne aflagde

talrige Beviser paa Heltemod. Da paakaldte Sultanen

endelig (1825) Hjælp hos den ægyptiske Vicekonge Mehemet

Ali, der længe havde havt en paa evropæisk Vis

bevæbnet og indøvet Hær. Mod at faa sit Statholder-

skab forøget til Løn for sin Tjeneste afsendte Vicekongen

sin Søn Ibrahim Pascha med en stærk Land- og Sømagt

til Morea. Denne dygtige, men grusomme Felt-

herre erobrede den ene faste Plads efter den anden, og

da Morea var kuet ved de rædsomste Ødelæggelser, mar-

cherede han ind i Mellemgrækenland, hvor han forenede

sig med den tyrkiske Hær, som belejrede Messolungi.

Grækerne forsvarede sig her med Fortvivlelsens Mod.

Da Hungersnøden ej længere var til at udholde, slog en

Del af Besætningen sig ig.jennem Fjendens Lejr; Resten

kjæmpede endnu fra Hus til Has og sprængte sig til-

sidst i Luften for kun at overlade Ægypterne en Grus-

hob (1826).

More magazines by this user
Similar magazines