Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Den orientalske Krig. 113

maatte til, for at opretholde Sultanens vaklende Throne.

Hvor meget mindre kunde der være Tale om, at Sultanen

kunde modstaa Ruslands overvældende Magt? Hvad Stormagterne

angik, saa syntes ingen alvorlig Modstand at

kunne ventes, hverken fra Østerrig, som stod i en altfor

ny Taknemmelighedsgjæld til Czaren, eller fra Preus-

sen, hvis Konge, Frederik Vilhelm 4, altid havde vist

sig føjelig mod sin mægtige Svoger (Nicolaus). En anden

Sag var det med Vestmagterne. Navnlig maatte den

engelske Regjering føle sig opfordret til at træde

hindrende i Vejen for Nicolaus's Udvidelsesplaner; thi

han var forlængst optraadt som en farlig Medbejler til

Englands Indflydelse i Orienten; den russiske Grænse i

Asien var bleven skudt et godt Stykke frem mod Syd,

Persien var blevet ophidset til Krig mod de med

England forbundne Fyrster i Afghanistan, og derved

havde det vist sig, hvor magtpaaliggende det er for

Rusland at fravriste England Handelsvejen fra Indien

til Vestasien. For at afvæbne den engelske Regjering

forelagde Nicolaus den nu en Plan til Tyrkiets Deling;

men han fik et bestemt Afslag. Desuagtet lod han sig

ikke afskrække fra at udføre det i saa lang Tid og med

saa stor Klogskab forberedte Foretagende.

For at dække Erobringskrigen under Retfærdighedens

Maske sendte Nicolaus en Gesandt til Constantinopel

og lod ham paa en stødende Maade fordre, at den græsk-

katholske Befolkning i Tyrkiet skulde stilles under russisk

Beskyttelse. Sultanen, der ikke kunde gaa ind herpaa

uden at nedsynke til Ruslands Vasal, gav et afslaaende

Svar; men nu rykkede en stor russisk Hær ind i Donau-

fyrstendømmerne, og den orientalske Krig begyndte

(1853). Dækkede i Ryggen af en Række stærke Fæst-

ninger, saasom Varna, Silistria, Schumla, forsvarede

Tyrkerne under Omar Pasclia Donaulinien med en

Tapperhed, som man ikke havde ventet. Derimod blev

Bloch, nyeste Historie. g

More magazines by this user
Similar magazines