Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

114

Den orientalske Krig.

en tyrkisk Flaade aldeles ødelagt af Russerne i Havnen

ved Sinope.

Da Nicolaus's virkelige Hensigter bleve tydelige,

sluttede England og Frankrig et Forbund med Sul-

tanen til Forsvar for Tyrkiets Integritet og erklærede

Rusland Krig (1854); thi Kejser Napoleon kunde lige

saa lidt som England taale, at Rusland fik en Tilvæxt

i Orienten, som vilde begrunde dets Overmagt paa een

Gang i Evropa og Asien. Vestmagternes mægtige Damp-

flaader havde let ved at indespærre den Ijendtlige Sømagt

i det sorte Havs og Østersøens Havne. Men ogsaa

til Lands blev Krigens Gang nu ganske forandret. Da

en fransk-engelsk Armee med store Bekostninger var

ført over til Tyrkiet, opgav Russerne, som imidlertid

under den gamle Paskievitsch havde foretaget en

mislykket Belejring af Silistria, alle Forsøg paa denne

Kant og trak sig ud af Donaufyrstendømmerne. Det

blev nu de Allieredes Sag at gaa angrebsvis til Værks,

og dertil udsaa man Halvøen Krim med den stærke

Fæstning Sebastopol, Station for den russiske Sorte-

havsflaade og Oplagssted for et uhyre Krigsmateriel.

Den fransk-engelske Armee blev uden Modstand sat i

Land, slog Russerne ved Almafloden og begyndte

derpaa at belejre Sebastopol. Forholdene vare imidlertid

her meget ugunstige. Slet Vejrlig, Kolera og heftige

Udfald fra Fæstningen anrettede frygtelige Ødelæggelser

i de Allieredes Rækker, saa at deres Stilling i Løbet af

Vinteren blev meget mislig. Under saa uhyre Lidelser

havde Belejringsarbejdet ingen Fremgang. Men i Foraaret

1855 ankom betydelige Forstærkninger, blandt dem

et sardinsk Hjælpekorps, og Løbegravene bleve endelig

bragte frem lige under de fjendtlige Værker. Efter henimod

et Aars Belejring foretoges en Hovedstorm, under

hvilken det lykkedes den franske General Pélissier at

bemægtige sig det vigtigste af Sebastopols Forter, hvor-

ved Russerne nødtes til at rømme Fæstningen (Septbr.

More magazines by this user
Similar magazines