Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

118

Nordamerikanske Fristater.

Den portugisiske Koloui Brasilien blev 1822 er-

klæret for et uafhængigt Kejserdømme. Dette Rige, der

har været mindre udsat for de i hio Verdensdel alminde-

lige Uroligheder, har i den nyeste Tid hævet sig be-

tydeligt. Der er givet en Lov, ifølge hvilken Slaveriet

efterhaanden vil blive afskaffet.

De nordamerikanske Fri stater have siden

Uafhængighedskrigen taget et Opsving, der grænser til

det Vidunderlige. Befolknicgen er under stadige Ind-

vandringer fra Evropa bleven flere Gange fordoblet;

uhyre Landstrækninger ere blevne opdyrkede, store

Stæder have rejst sig i faa Aar, og Staternes Antal

er steget til omtrent fyrgetyve. Blandt de ny tilkomne

Stater nævnes Louisiana, som kjøbtes af Bonaparte

som Førsteconsul ; Florida, tidligere en spansk Koloni;

Texas og det guldrige Californien, som erobredes

fra Mexico. Nylig har ogsaa Rusland afstaaet sin Ejen-

domsret over de udstrakte, men øde Landstrækninger i

det Nordvestlige. Den nordamerikanske Union er Herre

over Handelsvejene saavel til det stille som til det at-

lantiske Ocean. Samfærdselen lettes ved et Kanal- og

Flodsystem og ved et Jernbanenet, hvortil Evropa ej

kan opvise Magen. Fristaterne fremtræde saaledes som

den nye Verdens Stormagt. Regjeringen i Washington

vedkj ender sig den Grundsætning ikke at tillade Evropa

at blande sig i det amerikanske Fastlands Anliggender

(Monroe-Do c trin en).

Indenfor Unionens Omraade udviklede der sig tidligt

en Spaltning mellem de nordlige, industridrivende og

handlende, Stater og de sydlige, agerdyrkende Stater.

Hertil kom, at de sydlige fastholdt Slaveriet, som et

stort Parti i Norden vilde have afskaffet. Striden op-

rippedes hyppig ved Spørgsmaalet, om Slaveriet skulde

tillades i de nye Landstrækninger, som føjedes til Unionen.

Det Sammenhold, der herskede mellem de rige Ejere af

Bomuldsplantagerne, skaffede Syden trods dens mindre

More magazines by this user
Similar magazines