Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Borgerkrig i Nordamerika. 119

Befolkning i lang Tid Overvægten i Unionen. Men ved

Præsidentvalget i 1860 sejrede Modpartiet, idet de fieste

Stemmer faldt paa Lincoln, en afgjort Modstander at

Slaveriet. Dette bevirkede, at elleve sydlige Stater med

en Befolkning af 9 Millioner Mennesker (hvoraf henved

Halvdelen Slaver) traadte ud af Unionen og oprettede

en egen Republik under Navn af „de confødererede Stater".

Deres Deputerede dannede en Congres i Richmond, og

Jefferson Dawis valgtes til Præsident.

Regjeringen i Washington, hvor 23 Stater vare

repræsenterede paa Congressen, ansaa Sydens Udtrædelse

for lovstridig og besluttede at forsvare Unionens Udele-

lighed med Vaabenmagt. Saaledes opstod den lange og

yderst blodige nordamerikanske Borgerkrig (1861

til 1865), under kvilken alt, hvad den nyeste Tid har

opvist af Opfindelser i Krigsmaskiner, Panserskibe,

Kanoner af ukjendt Maal og overordentlig Skudvidde osv.

kom til Anvendelse. Til Søs vare Nordstaterne fra først

af overlegne, blokerede de fjendtlige Kyster og bemæg-

tigede sig vigtige Punkter, f. Ex. New Orleans. Til

Lands maatte begge Partiers Hære skabes fra nyt af;

men jo større Erfaringen og Øvelsen blev, desto blodi-

gere bleve Slagene, der ofte varede mange Dage. Navnlig

kjæmpedes der overordentlig haardnakket paa begge Sider

af Potomacfloden imellem de to Hovedstæder Richmond

og Washington. I fire Aar erstattede Syden sit ringere

Antal ved overordentlige Anstrængelser ; deres dygtige

Generaler, blandt hvilke især Lee udmærkede sig, gik

endog nogle Gange angrebsvis til Værks; men i det femte

Aar begyndte Kræfterne at udtømmes. Al Afsætning og

Tilførsel var stoppet ved Blokaden; Befolkningen var

trods den strængeste Udskrivning ikke istand til at ud-

fylde Hullerne i Armeens Rækker, og en Mængde Slaver

flygtede for at tage Tjeneste i den nordlige Armee. Da

blev det muligt at gjennemføre Lincolns Plan, ifølge

hvilken Syden fra alle Sider skulde omspændes med

More magazines by this user
Similar magazines